2017 Savis Ia Ripɔt fɔ Jiova Witnɛs dɛn Ɔlsay na di Wɔl

Rid mɔ tin dɛn bɔt Jiova Witnɛs dɛn prichin wok we dɛn bin du ɔlsay na di wɔl frɔm Sɛptɛmba 2016 to Ɔgɔst 2017.

2017 Total

Dis ripɔt fɔ Jiova Witnɛs dɛn we dɛn kin gɛt ɛni ia de sho aw dɛn de du di prichin wok ɛn di tin dɛn we dɛn yuz fɔ prich di gud nyuz ɔlsay na di wɔl.

2017 Kɔntri ɛn Tɛritri dɛn Ripɔt dɛn

Di Ripɔt gɛt di mɛmba dɛn, di wan dɛn we baptayz, di wan dɛn we go di Mɛmorial, ɛn ɔda tin dɛn.