“Mukulumpe wa ba Pulishiti aye Jorge, Mario Bergoglio, S.J., bamubikile pa kifulo kikatampe kya nambala 265 kupingakena pe Petelo.”—BYAMBO BYAAMBILE BA VATICAN, MUZHI WA VATICAN, MARCH 13, 2013.

Mu buku wanembele Vincent Ermoni pa Kutongola Bishopu wa ku Loma Kufuma mu Myaka Bitota Bisatu, mu 1903, waambile’mba, “Bishopu wa ku Loma ye mukulumpe wa Chechi yonse, mambo ye wapingakena pe Petelo, ye batongwele kwi Yesu Kilishitu.”

“Umvwe muntu waamba’mba . . . Papa wa bena Loma kechi ye wapingakena pe Petelo ne; bamutela’mba nsatuki.”—KIPAMO KITANSHI KYA VATICAN, JULY 18, 1870.

BAKATOLIKA bavula mwaya ntanda, muzhilo ye babikileko mu 1870 na kipamo kitanshi kya Vatican po paimena bintu byo bafunjisha bibula kwaluka kabiji muntu yense wafwainwa kwibilondela. Twafwainwa kushikisha’mba, nanchi bino bya mu Binembelo nyi? Nanchi Papa Francis ye wapingakena pe mutumwa Petelo nyi? Nanchi Petelo ye wajinga papa mutanshi nyi?

“PA JONKA JINO JIBWE PO PO NKASHIMIKILA KIPWILO KYAMI”

Muzhilo ye babikileko mu 1870 na kipamo kya Vatican waimenejile pa byaamba Mateo 16:16-19 ne Yoano 21:15-17. Bintu bisambilenga Yesu ne Petelo byo tutanga mu bino byepelo ne mu mashimikila akwabo a mu Baibolo, bimwesha’mba mutumwa Petelo wajinga na mwingilo wanema bingi mu bena Kilishitu batanshi. Kimye kitanshi kyo basambakene, Yesu waambijile jimo amba Petelo ukakosa nobe jibwe mu bwikalo bwanji. (Yoano 1:42) Nanchi Kilishitu wapele Petelo kifulo kikatampe nyi?

Pa Mateo 16:17, 18 tutangapo byambo Yesu byo aambijile Petelo amba: “Obewa wi Petelo [jizhina janji jilumbulula’mba “Jibwe Jikatampe”], kabiji pa jonka jino jibwe po po nkashimikila kipwilo kyami.” Nanchi Yesu walumbulwilenga’mba “kipwilo” kyanji bakekishimika pe Petelo, muntu nyi? Abya Petelo ye wafwainwe kwikala mukulumpe pa bonse baana ba bwanga ba kwa Yesu nyi? Nga batumwa bakwabo bajingapo baumvwijile mwepi byaambile Yesu? Mashimikila a mu Mambo Awama amwesha’mba pa bimye byavula, bepachikilenga kukeba kuyuka mukulumpe mwi abo. (Mateo 20:20-27; Mako 9:33-35; Luka 22:24-26) Umvwe Yesu wapelejile jimo Petelo kifulo kikatampe nangwa bukulumpe, nanchi inge bakebelenga kuyuka mukulumpe pa batumwa nyi?

Nga mwine Petelo waumvwijile mwepi byaambile Yesu? Byo ajinga mwina Isalela, Petelo wayukile byambo byavula bya Kihebelu bya bungauzhi byaamba pa “jibwe” ne “jikonka.” (Isaya 8:13, 14; 28:16; Zekaliya 3:9) Mu nkalata yo anembejile bakwabo  bena Kilishitu, Petelo walumbulwile’mba “jikonka” jibena kwimenako Nkambo Yesu Kilishitu, Mesiasa. Petelo waingijishe kyambo kya Kingiliki kya pe’tra (akino kyambo kitanwa ne mu byambo byaambile Yesu mu Mateo 16:18) kyaambatu pe Kilishitu kwapwa.—1 Petelo 2:4-8.

Mutumwa Paulo naye wajinga mwana wa bwanga wa kishinka wa kwa Yesu. Nanchi Paulo waswile kuba’mba Yesu wapele Petelo bukulumpe nyi? Byo ayukile mwingilo wajinga ne Petelo mu kipwilo kitanshi kya bena Kilishitu, Paulo wanembele’mba Petelo wajinga pa “bo bamonanga’mba mashiki.” Paulo wamwenenga Petelo amba kechi ‘jishiki’ jimo ne. (Ngalatiya 2:9) Umvwe Petelo bamutongwele kwi Yesu kwikala mukulumpe wa kipwilo, pano mambo ka bakwabo bena Kilishitu o bamumwenanga nangwa kulanguluka’mba wajinga jishiki?

Byo anembele pa bintu bimo byaubanga Petelo na bantu, Paulo na mushingi wanembele kwa kubula kupita mu mbaji amba: “Amiwa namusanzhilemo, mambo waubile kintu kyatama.” (Ngalatiya 2:11-14) Paulo kechi walangulukilenga’mba Kilishitu washimikile kipwilo kyanji pe Petelo nangwa pa muntu mukwabo wabula koloka ne. Pakuba aye wayukile’mba kipwilo bekishimika pe Yesu Kilishitu kwikala kitendekesho. Paulo wayukile’mba aja “jibwe jajinga Kilishitu.”—1 Kolinda 3:9-11; 10:4.

“OBEWA WI PETELO . . .”

Pano abino byambo twakonsha kwibyumvwina mwepi bya kuba’mba: “Obewa wi Petelo, kabiji pa jonka jino jibwe po po nkashimikila kipwilo kyami”? Pa kuba’mba tumvwishe mo kyatala, twafwainwa kutanga kinembelo kyonse. Ñanyi bintu Yesu ne Petelo byo besambilengapo? Yesu wafuminetu na kwipuzha baana banji ba bwanga amba: “Nga anweba muntela’mba yami ñanyi?” Ponkapotu Petelo wakumbwile’mba: “Anweba mwi Kilishitu, Mwana Lesa mumi.” Yesu yenka Petelo ye aitabijilemo wamusanchijile kabiji waambile’mba ukashimika “kipwilo” pa “jibwe jikatampe,” kulumbulula Yesu mwine.—Mateo 16:15-18.

Tumvwina mwepi byambo byaambile Yesu bya kuba’mba: “Obewa wi Petelo, kabiji pa jonka jino jibwe po po nkashimikila kipwilo kyami”?

 “Bafwaza ba machechi” bavula banembele’mba Kilishitu jo jibwe jikatampe jo baamba pa Mateo 16:18. Mu myaka kitota kya butanu, Augustine wanembele’mba: “Nkambo waambile’mba: ‘Pa jonka jino jibwe po po nkashimikila Kipwilo kyami,’ mambo Petelo wamwambijile’mba: ‘Anweba mwi Kilishitu, Mwana Lesa mumi.’ Onkao mambo, pa jonka jino jibwe po po aambile’mba po nkashimikila Kipwilo kyami.” Augustine wabwezhezhepo kwamba’mba “Jibwe Jikatampe (Petra) jajinga Kilishitu.”

Byambo byaambile Augustine ne bantutu bakwabo bakonsha kwibamona’mba bansatuki kwesakana na bifunjisha Bakatolika. Kwesakana na byaambile shayuka wa bya bupopweshi aye Swiss Ulrich Luz, byafuukulapo bashayuka ba Baibolo ba mu ano moba byapusenamo na byaambile Kipamo kya Vatican kya mu 1870.

NANCHI PAPA YE WAPINGAKENA PE PETELO NYI?

Kyambo kya kuba’mba “papa,” mutumwa Petelo kechi wikiyukile ne. Myaka kitota kya butanu na buna, ba bishopu babujile bena Loma bo batendekele kwitela’mba ba papa. Nangwa byonkabyo, akino kyambo kechi bekingijishe javula ne, posotu ne ku mpelo ya myaka kitota kya bu 11. Kabiji kafwako bena Kilishitu batanshi balangulukilenga’mba kifulo kyo bapele Petelo bekituntulwijile muntu mukwabo ne. Shayuka mwina German aye Martin Hengel waambile’mba, “kafwako mashimikila a kala aamba pa bya bupopweshi atongola waikele pa ‘kifulo’ kya bupapa ne.”

Nanchi Petelo ye wajinga papa mutanshi nyi? Abya kwajingapo wapingakenejile pe aye nyi? Nanchi kyambo kingijisha Bakatolika kya bupapa kya mu Binembelo nyi? Mukumbu wa ano onse mepuzho ke wa kuba’mba ine. Kishinka ke kya kuba’mba Yesu washimikile kipwilo kyanji kya kine pe aye mwine. (Efisesa 2:20) Atweba bonse twafwainwa kwishikisha buno bwipuzho bwanema bwa kuba’mba, Nanchi nataana kino kipwilo kya kine nyi?