Twi jibumba ja bantu mwaya ntanda yonse japusanako na bupopweshi bukwabo. Nangwa kya kuba ofweshi wetu mukatampe wa ntanda yonse uji ku United States, Bakamonyi ba kwa Yehoba bavula baji mu byalo bikwabo. Tufunjisha bantu bavula Baibolo mu byalo kukila pa 230. Atweba tulondela byambo byaambile Yesu amba: “Mambo awama a Bufumu bakeasapwila pano pa ntanda ponse kwikala bukamonyi ku bisaka byonse bya bantu.”—Mateo 24:14.

Ku mapunzha konse ko twikala tulondela mizhilo. Pano bino, kechi twivwanga mu bya bumulwila ntanda ne. Tuba bino, mambo tulondela byaambile Yesu kuba’mba bena Kilishitu ‘kechi ba pano pa ntanda ne.’ O ene mambo o tubujila kwivwanga mu bya bumulwila ntanda, kuba bintu byo boba nangwa kutundaika bantu kulwa nkondo. (Yoano 15:19; 17:16) Kimye kyo kwajinga Nkondo ya bubiji ya ntanda yonse, Bakamonyi ba kwa Yehoba bebakashile, kwibamanyika ne kwibepaya na mambo a kubula kwivwanga mu bya bumulwila ntanda. Bishopu wa ku German wanembele’mba: “Kyo kibalengela kwamba’mba bo bonkatu bakaine kulondela byakebelenga Bufumu bwa Busatu bwa ku German.”

“[Bakamonyi ba kwa Yehoba] baji na byubilo byawama. Twakonsha kutemwa kubika bantu baji na bino byubilo pa bifulo bikatampe bya bumulwila ntanda, bino kechi baswa ne. . . . Banemeka makafulumende, pano bino bayuka’mba Bufumu bwa Lesa bo bonkatu bukapwisha makatazho onse a bantu.”—Nová Svoboda newspaper, Czech Republic.

Nangwa byonkabyo, twikala na bantu bakwetu. Yesu walombejileko baana banji ba bwanga kwi Lesa amba: “Kechi nalomba namba, mwibafumye pano pa ntanda ne.” (Yoano 17:15) O ene mambo o mwitumwena na kwingila, kupota bintu ne kuya ku masukulu a ku mapunzha ko twikala.