PA MYAKA yapitapo, mu pepala wa byambo wa ku Korea wa The Chosun Ilbo wajinga na mutwe peulu wa kuba’mba, “‘Shim Cheong,’ Wabujile Kuyukapo Biji Byonse pe Yesu. Nanchi Wayile mu Mujilo wa Helo Nyi?”

Bino byambo byazakwile bingi michima ya bantu mambo Shim Cheong wajinga nsongwakazhi wawama bingi muchima wa mu Korea wipaine kulama bashanji bajinga bampofu. Pa myaka yavula, bamutakaikanga bingi. Mu Korea, Shim Cheong wayukanyikwa amba mwana wamukazhi ye bafwainwa kulondela bonse.

Bavula balangulukanga amba kukambula muntu wa uno mutundu mu mujilo wa Helo na mambo a kwikala mwina Kilishitu wabula kubatizhiwa, kechi kyayijilemo ne. Kabiji bino byaubiwe bukine pe Kilishitu saka bukyangye kufika mu muzhi mo aikalanga.

Kino kibaaba mwajinga ne mwisambo na ntangi wa bupopweshi. Bamushikishe umvwe kya kuba aba bonse bafwile kwa kubula kufunda pe Yesu baji mu mujilo wa Helo. Wakumbwile’mba “Kechi twayuka ne. Twayukatu amba Lesa wayuka byo akoba na bano bantu.”

LUBATIZHILO LUKEBEWA PA KUPULUKA

Buku wa The New Catholic Encyclopedia waamba’mba: “Lubatizhilo lukebewa pa kuba’mba muntu apuluke. Byonkatu byaambile ne Kilishitu, muntu wafwainwa kusemwa jibiji mu mema ne Mupashi Wazhila. Kwakubula bino, kechi wakonsha kutwela mu Bufumu bwa Lesa ne.” (Yoano 3:5) Na mambo a bino, bavula baitabila amba muntu umvwe wafwa kwakubula kubatizhiwa, baya mu mujilo wa helo nangwa kumanyikwa mu jishindatu jikwabo saka afwa.

Nangwa byonkabyo, bamo bakana luno lufunjisho. Bantu bavula bafwa kwakubula kufunda biji mu Baibolo. Nanchi bafwainwa kumanyikwa myaka ne myaka nyi? Nga Baibolo wambapo amba ka pa kino?

MULAYE WA MU BAIBOLO

Baibolo waambatu patoka kuba’mba Lesa kechi washikwa bantu bafwa kwakubula kuyuka byo akeba ne. Byubilo 17:30 wamba’mba: “Lesa wikivulamako kimye bantu kyo bajinga mu bulubi.” Pano nga Baibolo wambapo byepi pa bantu bafwile kwakubula kwa kubula kufunda pe Lesa?

Mulaye wa kwa Yesu wa kuba’mba: “Ukekala ne amiwa mu Paladisa” watala mwepi?

Twakonsha kutana mukumbu mu byambo bya kwa Yesu byo abujile kapondo ye bamupopele nanji. Uno mwanamulume waambijile Yesu amba: “Mukamvuluke kimye kyo mukeya mu Bufumu bwenu.” Nga Yesu wamukumbwile amba ka? “Kine nakwambila lelo namba, Ukekala ne amiwa mu Paladisa.”—Luka 23:39-43.

Nanchi Yesu wamulayilenga uno mwanamulume kuba’mba ukaya mwiulu nyi? Ine. Uno mwanamulume kechi ‘wasemenwe jibiji’ ku mema ne ku mupashi ne byakebewenga pa kuba’mba muntu aye mu Bufumu bwa mwiulu ne. (Yoano 3:3-6) Bino Yesu walayilenga kapondo amba ukekala mu Paladisa. Na mambo a kwikala Muyudea, uno mwanamulume wafwainwa wayukile pa Paladisa wajinga pano pa ntanda ko kuba’mba bujimi bwa Edena bwaambiwapo mu buku mutanshi wa mu Baibolo. (Ntendekelo 2:8) Byamwambijile Yesu byamulengejile kwikala na luketekelo lwa kusangulwa ne kwikala mu Paladisa pano pa ntanda.

Kabiji Baibolo walaya “lusanguko lwa baoloka ne babula koloka.” (Byubilo 24:15) “Babula koloka” ke boba babujile kulondela mizhilo ya Lesa mambo kechi bayukile kyaswa muchima wa Lesa ne. Yesu ukasangula yewa ngubabibi wabula koloka ne bantutu bakwabo bavula babujile kuyuka Lesa. Mu Paladisa bakebafunjisha bikeba Lesa kabiji bakekala na kimye kya kumwesha byo batemwa  Lesa kupichila mu kukokela mikambizho yanji.

UMVWE BABULA KOLOKA BASANGULWA

Umvwe babula koloka basangulwa, nanchi bakebachibila mambo kwesakana na byo baubile kala nyi? Ine. Loma 6:7 waamba’mba: “Mambo awa wafwa, bamukasulula ku bundengamambo bwanji.” Babula koloka banowene lufu mu bundengamambo bwabo. Onkao mambo, bakebachibila mambo pa byo bakobanga umvwe basangulwa, kechi pa byo baubanga saka bakyangye kufwa ne. Bakamwenamo byepi?

Panyuma ya lusanguko, babula koloka bakekala na kimye kya kufunda pa mizhilo ya Lesa ikayukanyikwa umvwe bazhikula mivungilo ya kifwanyikizho. Panyuma ya bino, bakebachibila mambo “monka mwayijile mingilo yabo” ko kuba’mba umvwe balondela mizhilo ya Lesa nangwa ne. (Lumwekesho 20:12, 13) Ku bavula babula koloka, kino kikekala kimye kitanshi kya kwikala na jishuko ja bumi bwa myaka pano pa ntanda pa kufunda ne kulondela kyaswa muchima wa Lesa.

Luno lufunjisho lwa mu Baibolo lwalengela bavula kwikala na luketekelo jibiji mwi Lesa. Byobyo kyajinga ne kwi Yeong Sug. Wakomejile mu kisemi kya Bakatolika bene bene. Ba mu kisemi kyanji bajinga bapulishiti. Byo akebelenga kwikala sisita wa mu Katolika, watendekele kwikala nabo. Palutwe kacheche, wafuminemo na mambo a byo baubanga. Kabiji wakaine ne lufunjisho lwa mujilo wa helo mambo wayukile amba kuyanjisha bantu mu mujilo ke kyubilo kimwesha kubula kutemwa bantu.

Kamonyi wa kwa Yehoba watangijile Yeong Sug byambo bya mu Baibolo bya kuba’mba: “Mambo bomi bayuka’mba tukafwa, bino bafu kafwako kyo bayuka ne, kabiji kechi kwakibashajila mfweto ne; baleka nangwa kwibavuluka.” (Musapwishi 9:5) Uno kamonyi wamukwashishe kuyuka amba bashakulu banji kechi babena kumanyikwa mu mujilo wa helo ne. Bino amba balala mu tulo twa lufu ne kupembelela lusanguko.

Byoamwene amba bantu bavula kechi bayuka bukine bwa mu Baibolo ne, Yeong Sug walondejile byambo bya kwa Yesu byanembwa pa Mateo 24:14 bya kuba’mba: “Kabiji ano mambo awama a Bufumu akasapwilwa pano pa ntanda ponse kuba amba ba mu bisaka byonse bya bantu bakeomvwe, apa bino mpelo ikafike.” Luno wingilako mu mwingilo wa kusapwila mambo awama ne kubulako bakwabo luketekelo luji mu Baibolo.

“LESA KECHI UJI NA MISALULULO NE”

Baibolo waamba kuba’mba: “Lesa kechi uji na misalululo ne, bino mu bisaka byonse muntu wakamwa Lesa ne kuba byaoloka ye witabilwa kwi aye.” (Byubilo 10:34, 35) Bino byobyo twafwainwa kuketekela Lesa “watemwa bololoke ne buchibamambo bwaoloka.”—Masalamo 33:5.