Uno ke mwisambo Kamonyi wa kwa Yehoba ye akonsha kwisamba na bantu. Twayai tufwanyikizhe kuba’mba Kamonyi wa jizhina ja Anthony wafika pa nzubo ya mwanamulume wa jizhina ja Tim.

KWITABILA MWI YESU KWANEMA

Anthony: Byepi ba Tim. Natemwa bingi pa kumonañana nenu jikwabo.

Tim: Ne amiwa naumvwa pa kwimumona.

Anthony: Nemuletela Kyamba kya Usopa ne Labainga! bya katataka. Naketekela musakutemwa bingi kutanga bibaaba biji mu ano magazini.

Tim: Nasanta bingi. Mwauba bingi bulongo kwiya mambo nji na bwipuzho bo nkeba kwimushikisha.

Anthony: Kyawama, ñanyi bwipuzho bonka bo?

Tim: Kesha twisambilenga na mukwetu ku nkito. Namubujilenga pa magazini o mwampeele ne mitwe ijimo yawama. Pano bino, wambujile kuba’mba kechi nafwainwa kwiatanga ne mambo Bakamonyi ba kwa Yehoba kechi baitabila mwi Yesu ne. Nanchi ibyo nyi? Namubujile kuba’mba nkemwipuzha juba jo mukeya.

Anthony: Kyawama, pa kwipuzha. Kyawama mwaipuzha Kamonyi kukila kwipuzha bantu bangi.

Tim: Byo naji kulangulukanga ne amiwa.

Anthony: Kishinka ke kya kuba’mba Bakamonyi ba kwa Yehoba baitabila mwi Yesu. Twayuka kuba’mba inge twaitabila mwi Yesu popo tukapuluka.

Tim: Ne amiwa byobyo nayukile amba mwaitabila mwi Yesu, bino nazhinaukile byo naumvwine mukwetu waamba amba kechi mwaitabila mwi aye ne. Naketekela tukyangye kwisambapo pa bino ne.

Anthony: Nanchi ne mutangileko binembelo bya mu Baibolo bimwesha mambo ene o kyanemena kuketekela mwi Yesu nyi? Bino byo binembelo Bakamonyi ba kwa Yehoba byo bengijisha javula mu mwingilo.

Tim: Kijitu bulongo.

Anthony: Twayai tutendekelepo na byambo byaambile Yesu pa Yoano 14:6. Yesu waambile bino kimye kyo esambilenga na mutumwa wanji. Tutanga amba: “Yesu wamukumbwile amba: ‘Amiwa ne jishinda ne bukine ne bumi. Kafwako wiya kwi Batata ne, poso wapichila mwi amiwa.’” Kwesakana na byaamba kino kyepelo, twafwainwa kuba byepi pa kuba’mba twisambe na Shetu?

Tim: Kupichila mwi Yesu.

Anthony: Kya kine. Ne Bakamonyi ba kwa Yehoba byobyo baitabila. Akimonai kino: Kwesakana na byo mwayuka mizhilo ya Lesa, umvwe muntu walomba, wafwainwa kulombela mu jizhina ja kwa ñanyi?

Tim: Mu jizhina ja kwa Yesu.

Anthony: Ee. Kyo kindengela kimye kyonse pa kulomba kwingijisha jizhina ja kwa Yesu. Ne Bakamonyi ba kwa Yehoba bonse byobyo boba.

Tim: Naumvwa bingi bulongo pa kuyuka bino.

Anthony: Twayai twisambe pa kinembelo kikwabo kya Yoano 3:16. Kino kyepelo kyanema bingi kya kuba bekitela amba kine kishina kya Mambo awama. Kibena kwambiwapo pano ke kya kuba’mba inge mwatanga byonse byanembelwe pa bwikalo bwa kwa Yesu ne mwingilo wanji pano pa ntanda ne kwibinemba mu kyepelo kimo, byonse  byafwainwa kufuma mu kino kyepelo. Akitangai kino kinembelo.

Tim: Kyawama. Paamba amba: “Mambo Lesa byo ebatemwishe ba pano pa ntanda wapaine Mwananji yenkawa umotu, kuba amba bonse bamwitabila kechi bakonaike ne, poso bakekale na bumi bwa myaka.”

Anthony: Nasanta bingi. Nanchi mwakyumvwapo kala kino kyepelo nyi?

Tim: Ee, nekyumvwatu javula kabiji nekimona bekinemba ne pa bipabi.

Anthony: Ke kyepelo kyayukanyikwa bingi. Monai byaambilepo Yesu: Pa kuba’mba bantu bakekale na bumi bwa myaka kupichila mu butemwe bwa Lesa, bafwainwa kuba byepi?

Tim: Kwikala na lwitabilo.

Anthony: Ee. Poso mu Mwananji yenka umotu, Yesu Kilishitu. Kabiji kino kishinka kya kuba’mba lwitabilo mwi Yesu lulengela kwikala na bumi bwa myaka ne myaka, bekilumbulula pa jipa 2 mu uno magazini ye naji kwimuletela. Kwambakotu pacheche pa nkebelo ya Kyamba kya Usopa, uno magazini “utundaika kwikala na lwitabilo mwi Yesu Kilishitu, witufwijile pa kuba’mba tukekale na bumi bwa myaka kabiji ubena kulama nobe Mfumu wa Bufumu bwa Lesa.”

Tim: Mwaamba bingi bulongo, magazini enu amwesha amba Bakamonyi ba kwa Yehoba baitabila mwi Yesu.

Anthony: Twasanta.

Tim: Pano mambo ka bantu o bambila amba kechi mwaitabila mwi Yesu ne?

Anthony: Kuji bintu byavula bilengela bantu kwamba byobyo. Javula kikala bino mambo bamo bomvwatu byamba bantu. Nangwa kampe bebafunjisha bya bubela ku bantangi babo.

Tim: Namona kilengela bantu kwamba’mba kechi mwaitabila mwi Yesu ne, ke na mambo a kuba’mba mwitela amba Bakamonyi ba kwa Yehoba mu kifulo kya kwitela amba Bakamonyi ba kwa Yesu.

Anthony: Kampe kyo kilengela.

Tim: Mambo ka o mwambila javula pe Yehoba?

“NEJIYUKANYIKISHA JIZHINA JENU”

Anthony: Kitanshitu, twaitabila kuba’mba kyanema kwingijisha jizhina ja Lesa ja Yehoba byonka byaubanga mwananji, Yesu. Monai byaambile Yesu kimye kyo alombelenga kwi Shanji. Lwanembwa mu Yoano 17:26. Abya mwakonsha kutangapo nyi?

Tim: Ee, paamba’mba “Nejiyukanyikisha jizhina jenu kwi abo kabiji nkejiyukanyikisha kuba amba butemwe pe amiwa bwikale mwi abo, ne amiwa ngikale ne abo.”

Anthony: Nasanta bingi. Monai kuba’mba Yesu waambile amba wayukanyikishe jizhina ja Lesa. Mwalanguluka amba mambo ka o aubijile bino?

Tim: Kechi nayuka bulongo ne.

Kwitabila mwi Yesu kwanema pa kuba’mba tukapuluke

Anthony: Kampe tutange kinembelo kikwabo kisakwitukwasha kumvwisha. Mbena kukeba namba tutange Byubilo 2:21. Tutangapo amba: “Kabiji yense wita pa jizhina ja Yehoba ukapuluka.” Naketekela kuba’mba pano musa kuswa kuba’mba umvwe kwita pa jizhina kwanema pa kuba’mba tukapuluke, kwakubula nangwa kuzhinaukatu ne, Yesu naye byobyo ayukile.

Tim: Ee, byobyo kiji.

Anthony: Lupulukilo lwa baana banji ba bwanga lwanemene bingi kwi Yesu kabiji kyo kyalengejile kwibakwasha kuyuka jizhina ja Lesa ne kwijingijisha. Kyo kine kintu kitulengela kwamba bingi pe Yehoba. Tumona kuba’mba kyanema kuyukanyikisha jizhina ja Lesa ne kukwasha bantu kwita pa Jizhina janji.

Tim: Pano bino nangwa kya kuba bantu kechi bayuka jizhina ja Lesa ne bya kwijingijisha ne, bino bayuka Lesa ye bambapo.

Anthony: Mwaamba kishinka. Lesa byo etubula jizhina janji, kino kitulengela kufwenya kwipi ne aye.

Tim: Mwatazha mwepi?

 Anthony: Akilangulukai pa kino: Kechi kyakebewenga amba tuyuke jizhina ja kwa Mosesa ne. Twafwainwe kumuyuka amba mwanamulume waabenye mema apa Kalunga Kachila nangwa watambwijile Mikambizho Jikumi. Popamotu ne Nowa. Inge bamuteleletu amba mwanamulume walengele bwato ne kupulusha kisemi kyanji ne banyama. Yesu Kilishitu naye inge wayukanyikilwe kuba’mba waishile kufuma mwiulu ne kwitufwila. Ke ibyo?

Tim: Ee, byobyo kiji.

Anthony: Bino Lesa witubujile mazhina a bano bantu. Kuyuka mazhina abo kulengela kumvwisha mashimikila abo. Nangwa kya kuba tukyangye kumumonapo Mosesa, Nowa ne Yesu, kuyukatu mazhina abo kwitulengela kusumininwa amba bajingako.

Tim: Kechi nakilangulukilepo kala bino ne, pano naumvwisha!

Anthony: Kino kyo kilengela Bakamonyi ba kwa a Yehoba kwingijisha bingi jizhina ja Lesa. Tukeba kukwasha bantu kwikala na luketekelo mwi Yehoba Lesa ne kuketekela amba ko aji ne byo bafwainwa kufwenya kwipi ne aye. Kabiji twamba bingi pa mwingilo mukatampe wingila Yesu wa kwitupulusha. Lekai tutangeko kinembelo kyapelako.

Tim: Tangai.

Anthony: Twajikutanga Yoano 14:6, paji byambo bya kwa Yesu bya kuba’mba ye “jishinda ne bukine ne bumi.” Twayai tutange jikwabo kyepelo kya kutendekelako kiji pa Yoano 14:1. Nanchi mwakonsha kutanga byaambile Yesu mu kyepelo kyapelako nyi?

Tim: Kijitu bulongo. Paamba’mba: “Mwitabilai Lesa; mungitabile ne amiwa.”

Anthony: Nasanta bingi. Na mambo a bino, nanchi musakwamba amba twafwainwa kwitabilatu mwi Yesu nangwa mwi Yehoba nyi?

Tim: Ine. Yesu waambile amba twafwainwa kwitabila mu bonse babiji.

Anthony: Mwakumbula bingi bulongo. Naketekela musa kuswa ne kuba’mba kwambatu amba naitabila mwi Lesa ne Yesu kechi byo byonka bikebewa ne. Bwikalo bwetu bwafwainwa kumwesha amba twaitabila mwi Yesu.

Tim: Kya kine.

Anthony: Pano muntu wakonsha kumwesha byepi amba waitabila mwi Lesa ne mwi Yesu? Nalanguluka namba tukesambe pa buno bwipuzho kimye kikwabo. *

Tim: Ee, kijitu bulongo.

Nanchi kujipo mutwe wa mu Baibolo ye mwabula kuyuka bulongo nyi? Nanchi mukeba kuyuka bintu bimo byaitabilamo Bakamonyi ba kwa Yehoba nangwa byubiwa mu bupopweshi bwabo nyi? Umvwe byo byo kiji, ipuzhai Bakamonyi ba kwa Yehoba. Bakemukwasha kumvwisha byo mwabula kuyuka bulongo.

^ par. 60 Umvwe mukeba kuyukilapo byavula, monai kitango 12 mu buku wa Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? wanembwa na Bakamonyi ba kwa Yehoba. Uji ne pa www.jw.org