MWALANGULUKAPO’MBA KA?

Ñanyi mpanyi mukatampe wakila bantu bonse?

“Bya bupe byonse byawama ne byalumbuluka bifuma mwiulu, saka biya panshi kufuma kwi Shetu wa byeya, ubula kwaluka byaluka kimvule.Yakoba 1:17.

Akino Kyamba kya Usopa kisakwitukwasha byo twafwainwa kusanchila Lesa pa bupe bo etupa.