• MWAKA YE BASEMEKELWE: 1974

  • KYALO: MEXICO

  • MWAPITA BWIKALO BWABO: BATEMENWE KULWA NE BUKAPONDO

BWIKALO BWAMI BWA KALA:

Nasemekejilwe mu muzhi wa Ciudad Mante, muzhi wawama uji mu kibunji kya Tamaulipas, mu Mexico. Bantu bekala mu ino mpunzha bampanyi kabiji baji bingi na kifyele. Bino na mambo a kuba mwajinga mabumba a bakapondo, ino mpunzha yatamine bingi.

Twasemenwe banabalume bana. Amiwa yami ndondela mubeji. Bansemi bo bandengejile kubatizhiwa mu chechi wa Katolika. Kabiji kulutwe na lwendo, natendekele kwimba mu kwaya wa mu chechi. Nakebanga kusangajika Lesa mambo nachinanga kunsoka mu mujilo wa helo myaka ne myaka.

Batata betunyemene saka njitu na myaka itanu. Kino kyandengejile kwikala bingi na binyenge kabiji namonanga’mba bumi kechi bwanema ne. Nakankelwe kuyuka ene mambo o betunyemejile, mambo twibatemenwe bingi. Bamama baingilanga kimye kyabaya pa kuba’mba bataane bya kwitujisha.

Na mambo a kuba bamama kechi baikalanga pa nzubo javula ne, nalofwanga ku sukulu ne kuya na kukaya na banyike bakomeneko pe amiwa. Ko ko nafunjijile kutukana, kupeepa fwanka, kwiba, ne bya kutaya binkonyi. Nakebanga’mba bantu banchinenga. Onkao mambo, nafunjile bya kutaya binkonyi, bibaka, bya kufina tukono, kuloza mata ne bya kwasa mipenyi. Saka nkijitu nsongwalume, naikele kapondo. Javula twalwanga na mata, kabiji bimye bimo bankozhanga ne bizabila bya mashi ne kunsha napungila mu mukwakwa. Kino kyalengelanga bamama kumvwa bingi bulanda inge bantaana na bizabila bya mashi ne kunyemeshesha ku kipatela!

Byo najinga na myaka 16, Jorge mukwetu mo twakomenanga waishile na kwitumonapo. Witubujile’mba luno ke Kamonyi wa kwa Yehoba kabiji wakebelenga kwitubuulako byambo byanema. Waingijishe Baibolo pa kwitubuula bintu byo aitabilamo. Kechi nakitangilepo Baibolo kala ne. Onkao mambo, naumvwine bingi bulongo byo nayukile jizhina ja Lesa ne kyaswa muchima wanji. Jorge witwipwizhe inge twakebelenga kufunda Baibolo. Twaswile.

BAIBOLO BYO APIMPWILE BWIKALO BWAMI:

Nafunjile’mba Baibolo kechi waambapo’mba bantu bakapyanga mu mujilo wa helo myaka ne myaka ne. Kino kyantekeneshe bingi. (Salamo 146:4; Musapwishi 9:5) Byo nayukile kino kishinka, nalekele kuchina’mba Lesa ukankabisha mu mujilo. Po po natendekele kumona’mba Lesa ye Shetu witutemwa bingi kabiji ukeba’mba twikalenga bulongo.

 Byo natwajijile kufunda Baibolo, natendekele kumona kuba’mba nafwainwe kupimpula byubilo byami. Namwene kuba’mba nafwainwa kwipelula ne kuleka byubilo bya bukapondo. Lujimuno luji pa 1 Kolinda 15:33 lwankwashishe bingi. Paamba’mba: “Kupwanañana na babi konauna byubilo byawama.” Namwene kuba’mba umvwe nkeba kupimpula byubilo byami, nafwainwe kuleka kukaya na bantu baji na byubilo byatama. Onkao mambo, nalekele kupwanañana na balunda nami ba kala ne kutendeka kupwanañana na bena Kilishitu. Mambo abo balondela mafunde a mu Baibolo pa kupwisha makatazho, kechi bengijisha binkonyi nangwa mata ne.

Kinembelo kikwabo kyankwashishe ke Loma 12:17-19. Kyaamba’mba: “Kange mushinkanyenga kibi na kibi ku muntu nangwa umo ne. . . . Umvwe kyakonsheka, monka mwayila bulume bwenu, ikalainga mu mutende na bantu bonse. . . . Kange mushinkanyenga ne, . . . mambo kyanembwa’mba: “‘Kushinkanya ko kwami; amiwa nkashinkanya nabo,’ byo byaamba Yehoba.”” Kino kishinka kyandengejile kuyuka’mba Yehoba ukapwisha nshiji yonse mu kimye kyanji ne mu jishinda janji. Pachepache, natendekele kuleka byubilo byami bya bukapondo.

Kechi nkalubamo byamwekele juba jimo mabanga byo nabwelelenga ku nzubo ne. Jibumba ja bakapondo jo twalwanga najo kala jandukukile, kabiji mukulumpe wa jino jibumba wañimbile munyuma ne kuñambila’mba: “Ipokolole obe mwine.” Ponkapotu, nalombele lulombelo lwipi kwi Yehoba, amba ankwashe kuchinchika bipumo. Nangwa kya kuba nakebelenga kulwa nabo, bino nekainye kabiji napusumukile ne kunyema. Juba jalondejilepo, nasambakene mukulumpe wa jino jibumba saka ajitu bunke. Kyaishiletu mu milanguluko ke kushinkanya, bino bukiji bukiji nalombele kwi Yehoba amba ampe bulume bwa kwikanya kuba byatama. Nakuminye bingi kumona uno nsongwalume byo aishile kwi amiwa ne kwamba’mba: “Ndekeleko mambo pa byo naubile kesha bufuku. Kishinka ke kya kuba’mba nkeba kwikala na byubilo byo ujipo nabyo. Nkeba kufunda Baibolo.” Namusanchila Yehoba pa kunkwasha kufwomona bukaji bwami. Mambo kyo kyalengejile’mba ntendeke kumufunjisha Baibolo uno nsongwalume.

Kya bulandatu ke kya kuba’mba balongo bami bonse kechi batwajijile kufunda Baibolo pa kyokya kimye ne. Nangwa byonkabyo, natwajijile kufunda Baibolo, kabiji kechi naswishishe muntu nangwa umo kunkanya kufunda ne. Nayukile’mba kupwanañana na bantu ba Lesa kimye kyonse kukankwasha kushinda binyenge byo najinga nabyo, kabiji bena Kilishitu bakekala nobe balongo bo nasemwa nabo. Natwajijile kufunda Baibolo, kabiji mu 1991 nabatizhiwe ne kwikala Kamonyi wa kwa Yehoba.

BYO NAMWENAMO:

Nazhingilanga bingi kabiji najinga kapondo. Nakebanga’mba bantu banchinenga. Bino Mambo a Lesa apimpula bwikalo bwami. Luno, nsapwila mambo a mutende a mu Baibolo ku bonse bakeba kuteleka. Naingijila Lesa mu mwingilo wa kimye kyonse pa myaka 23 yapitapo.

Pa kimye kicheche, naingijile mwingilo wa kwipana pa ofweshi wa musampi wa Bakamonyi ba kwa Yehoba mu kyalo kya Mexico. Byo naingijilenga pa uno ofweshi, nasambakene nsongwakazhi mwina Kilishitu wa jizhina ja Claudia, kabiji mu 1999, twisongwele. Namusanchila bingi Yehoba pa kumpa uno mulunda wa kishinka wa kunkwasha.

Twajinga mu kipwilo mo bengijisha mulaka wa kwamba na maboko wa bena Mexico, mo twakwashanga bantu bashinka matwi kuyuka Yehoba. Palutwe kacheche, betwambijile kuya ku kyalo kya Belize na kusapwila mambo awama. Twapeezhako bwikalo bwetu. Kabiji twatondwa na byonka byo tuji nabyo. Bwikalo bwetu bwituletela bingi lusekelo.

Mu kuya kwa moba, bamama batendekele kufunda Baibolo jibiji, kabiji babatizhiwe. Kabiji bakolojami ne benakwabo ne baana babo nabo luno ke Bakamonyi ba kwa Yehoba. Balunda nami bamo ba kala bo nasapwijile mambo awama a Bufumu nabo babena kwingijila Yehoba.

Bino kyatamakotu ke kya kuba’mba balongo bami bamo bafwa mambo kechi balekele byubilo byabo bya bukapondo ne. Inge kechi napimpwile byubilo byami bya bukapondo ne, kampe ne amiwa inge nafwa. Namusanchila bingi Yehoba pa kunkwasha kwikala mulunda nanji ne kundeta mu jibumba ja bapopweshi banji, batekenye ne kumfunjisha bya kwikela mwayila mafunde a mu Baibolo.