LANGULUKAI pa juba jimuletejile bingi lusekelo mu bwikalo bwenu. Abya jajinga juba ja masongola enu nyi, inyi jasemekelwe mwanenu mubeji? Nangwa apo kampe jajinga juba jo mwabatizhiwe. Jino jafwainwa jo jajinga juba ja lusekelo bingi mu bwikalo bwenu. Kabiji pa joja juba, balongo ne banyenga basangalele bingi pa kumona byo mwamwesheshe’mba mwatemwa Lesa na muchima wenu yense ne na mweo wenu yense ne na maana enu onse ne na bulume bwenu bonse.—Mako 12:30.

Kwa kubula ne kuzhinaukatu ne, mwimwena lusekelo lukatampe luji mu kwingijila Yehoba kufumatu kimye kyo mwabatizhiwe. Pano bino, basapwishi bavula kechi batwajijila kwikala na lusekelo lo bajinga nalo kala ne. Ki ka kyalengela? Ñanyi bishinka byafwainwa kwitulengela kutwajijila kwingijila Yehoba na lusekelo?

KYALENGELA BAMO LUSEKELO KUPWA

Mambo a Bufumu etuletela bingi lusekelo. Mambo ka? Mambo Yehoba walaya’mba katatakatu Bufumu bukafumyepo ino ntanda yatama ne kupingizhapo ntanda ipya ya Lesa. Zefwaniya 1:14 waamba’mba: “Juba jikatampe ja Yehoba jijitu pepi! Jijitu pepi kabiji jibena kupelawizha bingi kwiya!” Pano bino inge ketulanguluke’mba twapembelela kimye kyabaya kukila byo twaketekejilenga, kyakonsha kwitupwishisha lusekelo. Kino kyakonsha kwitulengela kukooka ne kubwela panyuma mu mwingilo wa Lesa.Byambo bya Maana 13:12.

Inge ketupwanañane pamo na balongo ne banyenga, tutundaikwa kutwajijila kwingijila Yehoba na lusekelo. Apo kampe byubilo byawama bya bantu ba Yehoba byo bitulengejile kwiya mu bupopweshi bwa kine ne kwitukwasha kutendeka kwingijila Lesa na lusekelo. (1 Petelo 2:12) Bino, ki ka kyakonsha kumweka inge mulongo umo nangwa nyenga bamufundako na mambo a kuba kechi wakookejile mikambizho ya Lesa ne? Kino kyakonsha kulefula bamo mu kipwilo ne kulengela lusekelo lwabo kupwa.

Kutemwa mali nako kwakonsha kwitupwishisha lusekelo. Mu ñanyi jishinda? Ntanda ya kwa Satana ikeba kwitujimbaika amba tupotenga bintu byabula ne kunema ne. Onkao mambo, twayai tuvulukenga byaambile Yesu amba: “Kafwako muntu wakonsha kwingijila bankambo babiji ne; mambo ukatemwapo umo ne kushikwa mukwabo, nangwa kukookela umo ne kukana mukwabo. Kechi mwakonsha kwingijila Lesa ne Nsabo pa kimye kimo ne.” (Mateo 6:24) Kechi twakonsha kwingijila Yehoba na lusekelo aku na kukeba kwikala na bintu byavula bya mu ino ntanda ne.

KWIKALA NA LUSEKELO MU MWINGILO WA YEHOBA

Kwingijila Yehoba kechi mutembo ku boba bamutemwa ne. (1 Yoano 5:3) Vulukai’mba Yesu waambile’mba: “Iyai ko nji, anweba bonse bakooka ne kunemenwa, ne amiwa nkemukokolosha. Sendai kikonkoji kyami ne kufunda kwi amiwa, mambo nekimote kabiji nakooka muchima, ne anweba mukakokoloka. Mambo kikonkoji kyami kyapeela, ne kipe  kyami kyapeela.” (Mateo 11:28-30) Kwikala mwina Kilishitu wa kine kukokolosha kabiji kwituletela bingi lusekelo. Tuji na bishinka byavula byafwainwa kwitulengela kwikala na lusekelo mu mwingilo wa Yehoba. Twayai twisambe pa bishinka bisatu.Habakuka 3:18.

Twingijila Lesa wa lusekelo, yenka Upana Bumi. (Byubilo 17:28; 1 Timoti 1:11) Twayuka’mba Mulenga wetu ye witupele bumi. Onkao mambo, twayai tutwajijile kumwingijila na lusekelo, nangwatu papite myaka yavula kufuma po twabatizhiwe.

Kulanguluka pa luketekelo lwa kutwela mu Bufumu ne kubambakana mu mwingilo kwakwasha ba Héctor kulamawizha lusekelo lwabo

Akilangulukai pe ba Héctor, baingijila Yehoba mu mwingilo wa mwanzo pa myaka 40. “Nangwatu mu bukote,” batwajijila kwingijila Yehoba na lusekelo. (Salamo 92:12-14) Kikola kyakolwa bakazhi babo kyalengela’mba ba Héctor bakankalwe kwingila mingilo yavula mu mwingilo wa Lesa, bino kino kechi kibapwishisha lusekelo ne. Baamba’mba: “Nangwa kya kuba kindetela bingi bulanda kumona kikola kya benakwami saka kibayilakotu, kabiji kechi kyapeela kwibalama ne, pano bino kechi naswisha kino kumpwishisha lusekelo lwa kwingijila Lesa wa kine ne. Byo nayuka’mba bumi bwami bwafumine kwi Yehoba, kabiji paji ene mambo o alengejile bantu, ke kishinka kimo kindengela kumutemwa bingi ne kumwingijila na muchima yense. Nebikako kubambakana mu mwingilo wa kusapwila, kabiji pa kuba’mba lusekelo lwami lubule kupwa, kechi ndeka kulanguluka pa luketekelo lwa kutwela mu Bufumu ne.”

Yehoba witupa kitapisho kya bukuzhi, kilengela’mba twikale na lusekelo mu bwikalo. Kine, “Lesa watemenwe bingi ba pano pa ntanda kya kuba wapaine Mwananji yenkawa umotu, kuba’mba bonse bamwitabila kechi bakonaike ne, poso bakekale na bumi bwa myaka ne myaka.” (Yoano 3:16) Ee, mambo etu akonsha kulekelwa kabiji twakonsha kwikala na bumi bwa myaka inge twamwesha lwitabilo mu bupe bwa bukuzhi bwitupa Lesa na mambo a kwitutemwa. Kino ke kishinka kyawama kitulengela kusanta. Kabiji kusanta pa bukuzhi kuketulengela kwingijila Yehoba na lusekelo.

Ba Jesús bapezhezheko bwikalo bwabo kabiji baingijile Yehoba na lusekelo pa myaka yavula

Mulongo wa jizhina ja Jesús, waikalanga ku Mexico, waambile’mba: “Naikele muzha ku nkito. Kimye kimo naingilanga moba asatu mute ne bufuku kwa kubula kukokoloka, nangwa kya kuba kafwako bankanjikizhenga kwingila byobyo ne. Naingilangatu byobyo pa kuba’mba ngikale na mali avula. Kepo nafunjile pe Yehoba ne byo apaine Mwananji ye atemwa kuba’mba afwile bantu. Nakebeshe bingi kumwingijila. Onkao mambo, nepaine kwi Yehoba, kabiji saka naingijila kampanyi pa myaka 28, nafuukwilepo kuleka nkito ne kutendeka mwingilo wa kimye kyonse.” Abino byo byatendekele ba Jesús kwingijila Yehoba na lusekelo.

Kwikala na byubilo byawama kwituletela lusekelo. Nanchi muvuluka byajinga bwikalo bwenu saka mukyangye kuyuka Yehoba nyi? Mutumwa Paulo wavulwilemo bena Kilishitu mu Loma amba bajinga “bazha ba bundengamambo” pano bino baikele  “bazha ba bololoke.” Na mambo a kuba baikele bwikalo bwawama, batengejilenga bumi bwa myaka ne myaka. (Loma 6:17-22) Ne atweba tulondela mizhilo ya Yehoba, onkao mambo, kechi tupita mu bintu byatama bifuma mu kwikala bwikalo buncha ne. Kino kituletela bingi lusekelo.

“Myaka yo naingijila Yehoba yo myaka yandetela bingi lusekelo mu bwikalo bwami.”—Jaime

Akilangulukai pe ba Jaime. Bakananga’mba Lesa ufwako, kabiji balwanga bulwi bwa binkonyi. Ba Jaime batendekele kutaanwa ku kupwila kwa bwina Kilishitu kabiji batemenwe bingi pa kumona bantu byo betemwa. Ba Jaime balombele Yehoba amba ebakwashe kwitabila mwi aye, pa kuba’mba baleke bwikalo bwabo buncha. Ba Jaime baambile’mba: “Bichebiche, nafunjile’mba ko aji Shetu witutemwa kabiji Lesa wa lusa. Kulama mizhilo ya Yehoba yaoloka kwanzhikijila bingi. Inge kya kuba kechi nalekele byubilo byami ne, kampe inge bangipayile byonka byo baipayile bakwetu bamo mo twalwilanga binkonyi. Myaka yo naingijila Yehoba yo myaka yandetela bingi lusekelo mu bwikalo bwami.”

KULEKA KUBA BYAWAMA NE

Twafwainwa kubanga byepi po tukipembelela mpelo ya ino ntanda ibi? Vulukai’mba tubena kuba kyaswa muchima wa Lesa ne kutengela bumi bwa myaka ne myaka. “Onkao mambo, kange tuleke kuba kyawama ne, mambo mu kimye kyafwainwa tukanowa umvwe twabula kukooka.” (Ngalatiya 6:8, 9) Yehoba byo abena kwitukwasha, twayai tuchinchike, kwibikako kwikala na byubilo byakonsha kwitukwasha kupuluka “malwa akatampe,” ne kutwajijila kwingijila Yehoba na lusekelo.Lumwekesho 7:9, 13, 14; Yakoba 1:2-4.

Twayuka kwa kubula kuzhinauka amba Yehoba uketufweta pa kuchinchika kwetu mambo wayuka mingilo yetu ne butemwe bo tumwesha kwi aye ne jizhina janji. Inge twatwajijila kumwingijila na lusekelo, tukekala nobe nyimbi wa masalamo, aye Davida waambile’mba: “Kimye kyonse ndanguluka pe Yehoba. Na mambo a kuba uji ku kuboko kwami kwa kilujo, kechi nkatenkena ne. Onkao mambo, muchima wami wasangalala, mubiji wami yense wasekela. Kabiji naikala ku matwi nzoo.”—Salamo 16:8, 9.