KAMONYI WA KWA YEHOBA umo mu Canada aye Don, wibikako bingi kusapwila bantu bo ataana mu mukwakwa. Don washimikizhepo kyamwekele kimye kyo esambile na muntu umo mu mukwakwa amba: “Nataaine mwanamulume wabujile nzubo waikalanga mu kajishinda kapita pakachi ka bishimikwa. Jizhina janji Peter, kabiji ye muntu mutanshi ye namwenepo wajinga bingi na busaji. Wajinga bingi na biko kabiji bantu kechi bafwenyanga ku bwipi ne aye ne. Kabiji wakananga kumukwasha ku bantu.” Pano bino, pa myaka kukila pa 14, Don waesekele bingi kukeba kukwasha uno muntu wabujile pa kulaala.

Juba jimo Peter waipwizhe Don amba: “Mambo ka o ubena kukabakena na kukeba kunkwasha? Bantu bavula bantalatu. Mambo ka o wakoselako na kukeba kunkwasha?” Don waingijishe binembelo bisatu pa kwisamba nanji mu jishinda jawama pa kuba’mba amufike Peter pa muchima. Patanshi waipwizhe Peter inge kya kuba wayukile jizhina ja Lesa, kabiji wamwambijile kutanga mu Baibolo pa Salamo 83:18. Kyalondejilepo, wamulumbulwijile ene mambo o amutejile muchima, kabiji wamwambijile kutanga Loma 10:13, 14, paamba’mba “yense wita pa jizhina ja Yehoba ukapuluka.” Pa kupezhako, Don watangile Mateo 9:36, kepo aambijile Peter amba naye atangepo pa kino kinembelo. Kino kyepelo kyaamba’mba: “[Yesu] byo amwene mabumba wiobijile lusa, mambo basubakene ne kupelelwa nobe mikooko yabula kafunga.” Peter watendekele kujila kabiji waipwizhe’mba: “Nanchi ne amiwa nji pa ino mikooko nyi?”

Peter watendekele kupimpula byubilo byanji. Watendekele kowa kabiji wakepesheko ne bwevu ne kuvwala bivwalo byawama byamupele Don. Peter watwajijile kwikala wa butooto.

Peter wajinga na kabuku mo anembanga bintu byamumwekelanga pa juba pa juba. Patanshi, mu kano kabuku wanembangamo byajinga bwikalo bwanji bwa kala bwatamine kabiji bwa bulanda, pano bino, kufumatu po bamukwashishe kwi Don, bintu byo anembele byapuseneko. Juba jimo, Peter wanembele’mba: “Lelo nayuka jizhina ja Lesa. Pano nsakulombanga kwi Yehoba. Ke kintu kyawama bingi kuyuka jizhina janji. Don wamfunjishe’mba Yehoba  wakonsha kwikala mulunda nami, uji na kimye kya kuteleka byo ndomba kwi aye kimye kyonse ne konse ko nakonsha kutaanwa.”

Byambo byapeleleko bya kwa Peter wabuujilenga nkasanji wamulume ne bakolojanji babakazhi. Wanembele’mba:

“Lelo kechi mbena kumvwa bulongo ne. Namona kechi nsakutwajijila kwikala na bumi ne, bukote busakumpitula. Bino nangwa kya kuba jino jo juba japelako ja bumi bwami, nayuka’mba nkamonañana jibiji na mulunda nami [Don] mu Paladisa. Inge mubena kutanga bino byambo, yukai’mba amiwa nafwa. Bino inge mwamona mwanamulume pa kijilo kyami ye mwabula kuyuka, mukesambe nanji, kabiji mukatange kano kabuku ka kifufya [waambilenga pa kabuku ka kwingijisha pa kufunda Baibolo ka kuba’mba “The Truth That Leads to Eternal Life” (Bukine Butangijila ku Bumi bwa Myaka) ko atambwile myaka ya kunyuma]. * Kano kabuku kaamba’mba nkamonañana na mulunda nami jikwabo mu Paladisa. Naketekela bino byambo na muchima wami yense. Amiwa mulongo wenu, Peter.”

Pa kijilo, nyenga yanji Peter aye Ummi walumbulwile’mba: “Papichile myaka ibiji pa kuba’mba nesambepo ne Peter. Kyo kyajinga kimye kitanshi kyo amwekele kwikala na lusekelo. Wamwemwesejile ne kumwemwesela.” Ummi wabuujile Don amba: “Uno buku ye mwapele Peter nkamutanga, mambo byambo byonse bijimo pa kuba’mba bifike nkasami pa muchima, byafwainwa byawama bingi.” Ummi waswile ne kufunda byavula mu buku wa katataka wa kuba’mba Nanchi Baibolo Kine Ufunjisha’mba Ka? na Kamonyi wa kwa Yehoba.

Ne atweba kechi twafwainwa kutalangatu pa mwekelo ya muntu ne, twafwainwa kutemwa bantu bonse ne kwibatekenya. (1 Timo. 2:3, 4) Inge ketube bino, twakonsha kukwasha bantu baji nobe Peter bo balengulula ku bantu. Twakonsha kuketekela’mba Lesa “utala mu muchima,” ukakomesha bukine mu michima ya bantu bakeba kufunda bukine.—1 Sam. 16:7; Yoa. 6:44.

^ jifu. 7 Kanembele Bakamonyi ba kwa Yehoba bino luno kechi bekapulinta ne.