Bupopweshi bwafwainwa kukwasha bantu kwikala bakwatankana. Pano bino, bupopweshi bubena kulengela bantu kubula kumvwañana ne kubula kwiketekela.

 

Ntanda

Bantu bavula bingi pano pa ntanda bekala mu byalo bikanya bya bupopweshi na mambo a mizhilo yabikako makafulumende nangwa misalululo pakachi ka bantu. Mu myaka itanu yapitapo, byalo bibena kumanyika bantu baya mu tumabumba tucheche twa bupopweshi byavujilako.

BYA KULANGULUKAPO: Ñanyi bintu bilengela bantu bamo kushikwa bupopweshi?—Mateo 23:27, 28; Yoano 15:19.

England

Wajinga mukulumpe wa biloolo bya mu kafulumende aye Tony Blair wanembele mu pepala wa byambo wa Observer amba “kubila bintu byatama mu jizhina ja bupopweshi” ko kwalengela bumbanzhi bo tubena kumona ano moba. Kabiji wanungilepo amba “malwañano abena kubiwa ino myaka kechi abena kwikalako na mambo a bumulwila ntanda byonka byo kyajinga mu myaka kufuma mu 1901 kufika mu 2000 ne. Bino ano malwañano abena kwikalako na mambo a kupusana kwa bisho ne bupopweshi.”

BYA KULANGULUKAPO: Mambo ka bupopweshi o bubena kuletela mabano? —Mako 7:6-8.

Australia

Kipamo kya mu Australia kilama ne kupana masawakya a bibena kumweka mu kyalo kyashimwine’mba muntu umo pa bena Australia 5 kechi uyapo mu bupopweshi ne. Kino kipamo kyanungapo’mba nangwatu “boba baji mu bupopweshi kechi batako maana ku bya bupopweshi ne.” Bantu bachechetu baji mu bupopweshi batako muchima ku bya bupopweshi.

BYA KULANGULUKAPO: Ñanyi byubilo byatama bibena kumweka mu mabumba a bupopweshi?—Mateo 7:15-20.