MATEO 21:1-11, 14-17 MAKO 11:1-11 LUKA 19:29-44 YOANO 12:12-19

  • YESU WATWELELE MU YELUSALEMA NA LUSHINJILO

  • WAAMBILE PA KONAUNWA KWA YELUSALEMA

Juba jalondejilepo ja pa Mulungu, pa Nisanyi 9, Yesu wafumineko ku Betani na baana banji ba bwanga ne kuya ku Yelusalema. Byo banangijilenga kwipi na Betefaji, ku Mutumba wa Maolivi, Yesu waambijile baana banji ba bwanga babiji amba:

“Yainga mu yewa muzhi ye mubena kumona, kabiji musakutaana mbongolo ye bakasa ne mwananji. Mwibakasulule ne kwibaleta kwi amiwa. Umvwe muntu wimwipuzha, mwafwainwa kumukumbula’mba, ‘Nkambo ubena kwibakeba.’ Ponkapo ne aye usakwimupabo.”—Mateo 21:2, 3.

Baana ba bwanga bakankelwe kukwatakanya amba ino mikambizho yafikizhenga bungauzhi bwa mu Baibolo. Palutwe kacheche, bakwatakenye kufika kwa bungauzhi bwa kwa Zekaliya. Zakaliya waambijile jimo amba Mfumu wa Lesa watongolwa ukatwela mu Yelusalema saka ‘epelula kabiji ubena kwenda pa mbongolo, pa mwana mbongolo mulume, mwana wa mbongolo mukazhi.’—Zekaliya 9:9.

Baana ba bwanga byo bafikile mu Betefaji ne kusenda mwana mbongolo ne inanji, bantu baimene kwipi bebashikishe’mba: “Mambo ka o mubena kukasulwila mwana mbongolo?” (Mako 11:5) Bino byo baumvwine’mba Nkambo ye ubena kukeba bano banyama, bebalekele baana ba bwanga kutwala bano banyama kwi Yesu. Baana ba bwanga babikile bivwalo byabo bya peulu pa mbongolo mukazhi ne pa mwananji, bino Yesu waikele pa mwana mbongolo.

Yesu byo anangijilenga ku Yelusalema, jibumba jabayijilengako. Bantu bavula baanshikilenga bivwalo byabo mu mukwakwa. Bakwabo bachimawinenga misampi ku bichi “yajinga na mabuula kunsa ya mukwakwa” ne kwiyanshika mu mukwakwa. Babijikilenga’mba: “Twalomba namba mupulushai! Watokwa awa wiya mu jizhina ja Yehoba! Bwaubilwa bibusa Bufumu bubena kwiya bwa shetu Davida!” (Mako 11:8-10) Bafaliseo bamo mu jibumba bazhingijile pa byabijikilenga jibumba. Baambijile Yesu amba: “Mufunjishi, kajipilai baana benu ba bwanga.” Yesu wibakumbwile’mba: “Nemwambila namba, umvwe bano bazhindamepo, mabwe asakubijika.”—Luka 19:39, 40.

Yesu byo amwene Yelusalema, watatwile kujila ne kwamba’mba: “Nanchi inge wayukile pa jino juba bintu byakonsha kukuletela mutende, pakuba bakufya bino bintu.” Na mambo a kubula lukokelo kwabo, Yelusalema wikapijilemo. Yesu waambijile jimo amba: ‘balwanyi bobe bakashimika nsakwa yakosa na bichi byasongoloka ne kukuzhokoloka ne kukulukuka konse konse. Kabiji bakakunyantawila panshi obewa ne baana bobe, kabiji kafwako jibwe jo bakasha pa jibwe jikwabo ne.’ (Luka 19:42-44) Byonka byaambile Yesu, Yelusalema waonawinwe mu mwaka wa 70 C.E.

Yesu byo atwelele mu Yelusalema, “mu muzhi monse mwalukuchile saka bamba’mba: ‘Nanchi uno ye ñanyi?’” Jibumba jaambilenga’mba: “Uno ke ngauzhi Yesu, wafuma ku Nazala mu Ngalilea!” (Mateo 21:10, 11) Bavula mu jibumba bamweneko Yesu byo asangwile Lazalasa, babuujilenga bakwabo kino kya kukumya kyo bamwene. Bafaliseo bamwene’mba kafwako ne kyo babena kuba ne. Beambijilenga bene na bene’mba: “Ba pano pa ntanda bonse babena kumulondela.”—Yoano 12:18, 19.

Byonka byo akelwanga kuba umvwe waya ku Yelusalema, Yesu watwelele mu nzubo ya Lesa na kufunjisha. Kabiji wabukile bampofu ne balemana bajingamo. Bañanga bakatampe ne banembeshi byo bamwene bintu byo aubilenga ne byabijikilenga baana babacheche mu nzubo ya Lesa amba: “Twalomba’mba, mupulushai Mwana wa kwa Davida!” bazhingijile bingi. Bantangi ba bupopweshi baipwizhe Yesu amba: “Nanchi ubena kumvwa bano byo babena kwamba nyi?” Aye wibakumbwile’mba: “Nanchi kechi mwatangapo amba, ‘Mwalengela tunwa twa baana babacheche ne balukeke kwimutota’ nenyi?”—Mateo 21:15, 16.

Yesu watajile bintu byonse byajinga mu nzubo ya Lesa. Bino bwaijile, onkao mambo, walupukilemo na batumwa banji. Juba ja Nisanyi 10 saka jikyangye kutendeka, wabwelele ku Betani, ko alaajile pa Mulungu bufuku.