Manambala abena kumwesha bitango.

bañonyi ne maluba 35

kushimika kyamba 84

ngamela kupita mu jiso ja nguya 96

baana ba bacheche baji pa kisankanyi 39

kwikala pa bipona bya buneme 83

banjimi baipayile mwana wa mwina bujimi 106

ndenali ye bapele ba mingilo 97

jali ja dilakima bejitaaine 85

bukonde 43

kalume wa kishinka kabiji wa maana 111

kalama wa kishinka 78

shanji waswila jimo kupana 35

kichi kya mukuyu 79

kafunga wawama 80

ba kukwata bantu 22

kitendekesho kya nzubo 35

lukunwa wa wichi ufwa, kabiji upanga bipangwa 103

kyaje ukonkenya pamo twana twanji mu byapi 110

nzubo yo bashimikile pa jibwe 35

kwita bayanji ku kijiilo 83

mfumu wamulekejileko muntu nkongole yabaya 64

mfumu ukeba kuya na kulwa nkondo 84

mfumu wanengezhezhe kijiilo kya masongola 107

mbizho yo bavwangakenye na fulaulo 43

mbizho ya bafaliseo 58

jali ja dilakima jaelekele 85

mukooko waelekele 63

bo baichile ku kujiilo bakaine 83

mali a mpondo 100

banjimi bambanzhi 106

luchacha wa masitate, lwitabilo 89

luchacha wa masitate, Bufumu 43

kibelo kyakepa 35

jiso ja nguya 96

mwina Samaliya wamwesheshe bulunda bwa kine 73

binyu bya bintonto 28

mangalite ufwa mali avula 43

kutayila bankumba mabwe a mangalite 35

mulunda waubile mukoyo 74

mwana waelekele 86

kukwata kuboko ku pulao 65

nonshi ne Lazalasa 88

munonshi washimikile matala 77

mukele wa pano pa ntanda 35

nkunwa yaponejile mu mushiji wapusana pusana 43

kutupika kikamba kya katataka pa kivwalo kya kala 28

mikooko ne bambuzhi 114

kalume wafuma ku bujimi 89

bakalume babena kupembelela kubwela kwa nkambo yabo 78

mwana waelekele 86

njimi 43

njimi ulaala 43

kususa tubyakolwa, kumina ngamela 109

kakibalabala kaji mu jiso ja mulongo wobe 35

talenta 113

musonkeshi ne Mufaliseo 94

bakamwale jikumi 112

kintu kya buneme kyo bafya mu bujimi 43

muñanzañanza wa kine 120

baana babiji bo batumine mu bujimi bwa miñanzañanza 106

bantu babiji bajinga na nkongole 40

ndemona wabwelele 42

muzha wabujile lusa 64

kalama wabujile koloka 87

wichi ne nseku 43

Mwanamukazhi wafwilwa ne mutonyi 94

ba mingilo mu bujimi bwa miñanzañanza 97

NTEETA YA TUBITENGULUZHA

‘Kimye Kyafikile kya Kwibatokesha’ 6

Lwendo Lwaletanga Lusekelo 10

Bena Samaliya Bajinga Bañanyi? 19

Kwikala na Bandemona 23

Bishimpi pa Mambo a Kuzhikilwa na Nzala 28

Kubwezha Bwezhapo pa Kufunjisha 35

Masulwila Anji Aalukile Nobe Miso Ikatampe ya Mashi 123

Bujimi bwa Mashi 127

Kumanyika 129

“Pa Kichi” 132