Byo abatizhiwe, Yesu watendekele kusapwila’mba: ‘Bufumu wa Lesa bwafwenya pepi.’ Baana ba bwanga bamulondejile byo ayile ku Ngalilea ne ku Yudea. Byo abwelele ku Nazala ko akomejile, Yesu wayile ku nshinagoga, byo bamupele muvungilo wa ngauzhi Isaya, watangile na jiwi ja peulu amba: ‘Mupashi wa Yehoba uji pe amiwa pa kuba’mba nsapwile mambo awama.’ Kino kyalumbulwilenga ka? Nangwa kya kuba bantu bakebelenga bingi kumona Yesu na kuba bya kukumya, mwingilo mwine ye bamupelejile mupashi wazhila ke wa kusapwila mambo awama. Kepo abujile bamutelekelenga’mba: ‘Buno bungauzhi bwafika.’

Byo papichile kimye, Yesu wayile ku Kalunga ka Ngalilea ko akataine baana banji ba bwanga bana bakwatanga masabi. Wibambijile’mba: ‘Ndondelainga kabiji nsakwimwalula ke bakukwata bantu.’ Bano bajinga ba Petelo, Andeleo, Yakoba ne Yoano. Ponkapotu bashile makonde abo kebamulondele. Bayile ku Ngalilea saka basapwila pa Bufumu bwa Yehoba. Basapwijilenga mu mashinagoga, mu bisankanyi ne mu mikwakwa. Kabiji jibumba jikatampe jamulondejilenga konse ko ayilenga. Ne nkuwa ya kwa Yesu yaumvwanyikile monse mu mapunzha kukafikatu ne ku Silya.

Mu kuya kwa kimye, Yesu wapele batumwa banji bulume bwa kubuka bantu bikola ne kupanga bandemona. Bakwabo bayile nanji na kusapwila mu mizhi ikatampe ne ku nzubo ku nzubo. Banabakazhi ba kishinka kubikapotu ne Maliya wa ku Mangadala, Yoana ne Susana ne bakwabotu bakwashishenga Yesu ne batumwa banji.

Byo apwishishe kufunjisha baana banji ba bwanga, Yesu wibatumine kuya na kusapwila. Byo basapwijilenga mu Ngalilea, bantu bavula baikele baana ba bwanga ne kubatizhiwa. Bavula bakebelenga kwikala baana ba bwanga, kino kyalengejile Yesu kwibafwanyikizha ku bujimi bubena kukebewa kunowa. Waambile’mba: ‘Lombai kwi Yehoba pa kuba’mba atume ba mingilo  bavula mu mwingilo wanji wa kunowa.’ Kepo aichile bakwabo 70 ne kwibatuma babiji babiji na kusapwila mu Yudea monse. Basapwijile bantu bavula bingi pa Bufumu. Baana ba bwanga byo babwelele, babuujile Yesu bintu byonse byamwekele. Diabola wakankelwe kukanya baana ba bwanga kwingila uno mwingilo.

Yesu saka akyangye kuya mwiulu, watundaikile baana banji ba bwanga kutwajijila kwingila uno mwingilo wanema bingi. Wibabuujile’mba: ‘Sapwilainga mambo awama mwaya ntanda yonse. Funjishainga bantu Mambo a Lesa, ne kwibabatizha.’

“Nafwainwa kusapwila mambo awama a Bufumu bwa Lesa ne ku mizhi ikwabo, mambo kino kyo kyo bantumijile.”—Luka 4:43