Solomon Islands

Canada

South Africa

Ba mu kisemi kya Betele bengijila ku madipatimenti apusana pusana. Bonse batundaika mwingilo wa kusapwila mu kyalo kimo nangwa mu byalo byavula. Bamo bengila mu mabumba a ntuntulwilo, kupulinta magazini, kulenga mabuku, kwingijila mu mazubo mo balamina mabuku, kulenga mavidyo, kukopa mawi nangwa mingilotu ikwabo ya kukwasha mpunzha iji mu maboko abo.

Kavoto ka Musampi ko katala pa bibena kwenda mingilo. Jibumba Jitangijila japa Kavoto ka Musampi mwingilo wa kutala pa bibena kwenda mingilo pa ofweshi wa musampi. Mu kano kavoto mwikala bakulumpe bafikilamo basatu nangwa kukilapo. Kavoto kabula Jibumba Jitangijila ngyalutwe ya mingilo mu kyalo kiji mu maboko abo ne makatazho ekalako. Ano masawakya akwashako Jibumba Jitangijila kusala mitwe yo bakambapo mu mabuku akalondelapo, pa kupwila ne pa kubuñana. Bemenako Jibumba Jitangijila bebatuma kuya na kufwakesha misampi ne kukwasha Kavoto ka Musampi bya kwingila mingilo yabo. (Byambo bya Maana 11:14) Kwikala mutanchi wiikajila ne jashi jamba ntomesha wa ofweshi wa ntanda yonse ja kutundaika baji mu nyaunda ya musampi.

Batundaika bipwilo. Balongo batongolwa baji pa musampi bo baswisha kuba’mba kwikale bipwilo bikwabo byakatataka. Bano balongo batangijila ne mwingilo wa bapainiya ba kimye kyonse, bamishonale ne bakalama benda bengijila mu nyaunda ya musampi. Banengezha kubuñana ne kushonkena kwa kijiiji, kushimika Mazubo a Bufumu ne kumona kuba’mba bipwilo byonse byatambwila mabuku a kwibakwasha ku mupashi. Mingilo yonse ya pa ofweshi wa musampi yo ilengela mwingilo wa kusapwila kwenda bulongo.—1 Kolinda 14:33, 40.

  • Kavoto ka Musampi kakwashako byepi Jibumba Jitangijila?

  • Ñanyi mingilo iji pa ofweshi wa musampi?