“Baana bo buswanyi bufuma kwi yehoba.”—Salamo 127:3

Umvwe baji mu masongola basema mwana basangalala bingi kabiji bekala na mwingilo mukatampe. Na mambo a kuba’mba ye mubeji, mutaya kimye kyabaya kumulama kabiji mukoka bingi. Kubula kulaala ne bukaji byakonsha kuleta bufinda mu masongola enu. Bonse babiji mwafwainwa kupimpulako bwikalo bwenu pa kuba’mba mulame bulongo mwanenu ne masongola enu. Mafunde a mu Baibolo akonsha kwimukwasha byepi kukosesha masongola enu?

 1 YUKAI MWANENU BYO APIMPULA BWIKALO BWENU

BYAMBA BAIBOLO: “Butemwe butekanya.” Kabiji “kechi bukeba bintu bibuwamina abo bwine ne, kechi buzhingila ne.” (1 Kolinda 13:4, 5) Na mambo a kuba’mba ye mwana mutanshi, mukazhi wakonsha kutatu muchima ku mwana kwapwa. Nangwa byonkabyo, mwatawanji wakonsha kumona nobe mukazhi wamulengulula. Onkao mambo, kange mulubeko kuba’mba bamwatawenu nabo bakeba kwibata muchima ne. Umvwe mwibatekenya bamwatawenu ne kwibobila lusa mukebakwasha kuyuka’mba mwibata muchima kabiji bakayuka’mba nabo baji na mutembo wa kulama mwana.

“Anweba banabalume, ikalainga na bakazhi benu saka mwibayuka bulongo byo baji.” (1 Petelo 3: 7) Yukai’mba bakazhi benu batayanga kimye kyabaya kulama mwanenu. Na mambo a kuba’mba kyo kimye kitanshi, mwana usa kwibalengelanga kukoka bingi, kwibaletela bijikila ne binyenge. Kimye kimo bakonsha kwimuzhingijila. Pano bino anweba kechi mwafwainwa kuzhingila ne, mambo “awa ubanda kuzhingila wawama kukila kitonzhi.” (Byambo bya Mana 16:32) Mwafwainwa kuyuka kibena kulengela bakazhi benu kuzhingila kabiji saka mwibakwashako.—Byambo bya Mana 14: 29.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Banabalume: Kwashaingako bakazhi benu kulama mwana, nangwatu bufuku. Kechi mutengatu muchima ku bintu bikwabo ne. Saka muta muchina ku bakazhi benu ne mwanenu

  • Banabakazhi: Inge bamwatawenu kebakebe kwimukwasha kulama mwana, kwibakanya ne. Inge bakankalwa kuba bulongo, kwibalengelula ne, bamweshai bya kuba

 2 KOSESHAI MASONGOLA ENU

BYAMBA BAIBOLO: “Bakekala ke mubiji umo.” (Ntendekelo 2:24) Nangwa kya kuba mwasema mwana, yukai’mba anweba ne benakwenu mwi “mubiji umo.” Ibikaiko kukosesha masongola enu.

Anweba banabakazhi, sanchilainga bamwatawenu pa byo bemukwasha. Byambo bya kwibasanchila “bibukañana.” (Byambo bya Mana 12:18) Anweba banabalume bulainga bakazhi benu byo mwibatemwa ne byo mwibanemeka. Batakaikainga pa byo balama kisemi.—Byambo bya Mana 31:10, 28 .

“Muntu yense kechi akebengatu bintu byamuwamina aye mwine ne, poso bintu byawamina ne mukwabo.” (1 Kolinda 10:24) Ubilainga benakwenu bintu bibawamina. Isambainga na benakwenu, kwibasanchila ne kuteleka inge benakwenu babena kwamba. Kechi mwafwainwa kwitana anwe bene na bene. Telekai kibena kwamba benakwenu. Baibolo waam­ba’mba: “Kafwako wafwainwa kukanya mukwabo kwilaala nanji ne,” poso “mwanamulume ne mukazhanji baitabanzhanya.” (1 Kolinda 7:3-5) Onkao mambo, isambaipo bubiji bwenu. Umvwe saka mwitekenya ne kwiyuka bulongo mukakosesha masongola enu.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Saka mwikalako pamo bubiji bwenu

  • Saka mubila benakwenu tubintu tumwesha’mba mwi batemwa nabiji kwibatumina tubyambo pa foni nangwa bupe

 3 FUNJISHAINGA MWANENU SAKA AKIJI LUKEKE

BYAMBA BAIBOLO: “Kufumatu kimye kyo wajinga lukeke wayuka binembelo byazhila, byakonsha kukulengela kwikala na maana a kukulengela kupuluka.” (2 Timoti 3:15) Tanchikai bulongo bya kufunjisha mwanenu saka akiji lukeke. Mwana ufunda bintu nangwatu saka akyangye kusemwa. Mwana saka akiji munda mwainanji uyuka jiwi ja inanji, uyuka inge muji na lusekelo nangwa ne. Tendekai kumutangila saka akijitu lukeke. Nangwa kya kuba kechi wakonsha kukwatakanya byo mubena kutanga ne, kuba bino kukamulengela kutemwa kutanga inge wakoma.

Mwafwainwa kutendeka kwamba pe Lesa mwanenu saka akijitu lukeke. Kechi mulanguluke­nga’mba wakikepa ne. E mumvwenga na kulomba kwi Yehoba. (Mpitulukilo ya mu mizhilo 11:19) Nangwa inge mubena kukayila pamo nanji ambainga pa bintu byalenga Lesa. (Salamo 78:3, 4) Mwanenu umvwe wakoma ukayuka’mba mwatemwa Yehoba, naye ukamutemwa.

BYO MWAKONSHA KUBA:

  • Lombai maana kwi Lesa a kwimukwasha kufunjisha mwanenu saka akijitu lukeke

  • Bwezhabwezhaingapo byambo bimo byanema na mwanenu, ukebiyuka saka akijitu mucheche