JIBUMBA JA YEHOBA byo jibena kuya na kukomenakotu, Mazubo a Bufumu, Mazubo a Kubuñenamo, bishimikwa bya kufunjilamo masukulu a Lesa, maofweshi a bantuntuluzhi, ne bishimikwa bya pa musampi bibena kukebewa bingi mu mapunzha avula. Onkao mambo, kutendeka mu October mu 2013, Jibumba Jitangijila jalengela dipatimenti yakatataka pa ku­ba’mba uno mwingilo wa kulenga bishimikwa pa bipepala, kushimika ne kuwamisha bishimikwa endenga bulongo kwa kubula kutaya mali avula. Ino dipatimenti ya katataka itelwa’mba Dipatimenti ya Buntungi ya Ntanda Yonse yaikela pa ofweshi mukatampe wa ntanda yonse ku Brooklyn, mu New York. Ino dipatimenti itangijilwa na Kavoto ka Kusampanya ka Jibumba Jitangijila.

Dipatimenti ya Buntungi ya Ntanda Yonse itangijila Dipatimenti ya Buntungi ya Mpunzha iji pa maofweshi misampi, ku Australia, ku Germany, ku South Africa, ne mu United States. Ano madipatimenti o atangijila mwingilo wa kulenga bishimikwa pa bipepala, kushimika ne kuwamisha bishimikwa mu ano mapunzha apusana pusana. Mwingilo wabo ke wa kumona kuba’mba Mazubo a Bufumu avula ashimikwa. Kunyuma kwe Mazubo a Bufumu beashimikanga na lutangijilo lwa Kavoto ka Bantungi ba Mpunzha nangwa na lunengezho lwa kushimika mu byalo biyanji. Luno lunengezho lonse lubiji beluvwanga pamo na mulanguluko wa kulengela mwingilo wa kushimika kwenda bukiji.

Pa kutangijila mwingilo wa kushimika Mazubo a Bufumu ne Mazubo a Kubuñenamo abena kukebewa bingi mu ano moba, Dapatimenti ya Buntungi ya Kyalo yalengelwe pa misampi yonse. Ino dipatimenti ituma sawakya ku Kavoto ka Musampi ka mu kyokyo kyalo. Kintu kimo kyawama bingi pa ino dipatimenti ke kya kuba’mba bakeba abo bene balongo bakushimika Mazubo a Bufumu ne Mazubo a Kubuñenamo.

Mu April mu 2014 bashimikilenga mu mapunzha apusana pusana 270, kubikapo ne maofweshi a bantuntuluzhi 90 ne mazubo a kubuñenamo 35 ne bishimikwa bya pa misampi 130. Kabiji kubena kukebewa kushimika ne kuwamisha Mazubo a Bufumu kukila pa 14,000.

Kikosesha bingi lwitabilo pa kumona Yehoba byo abena kukwatankanya bantu ba mu byalo byapusana pusana, bafuma mu bisho ne milaka yapusana pusana babena kushimika bishimikwa bitumbijika ne  kupana lukumo ku jizhina janji jazhila. Mulongo Dan Molchan wingijila pa ofweshi mukatampe wa ntanda yonse mu Kavoto Katala pa ba Mwingilo wa Kimye Kyonse waambile’mba: “Tuji na mwingilo wabaya bingi. Onkao mambo, tubena kusanchila balongo ne banyenga pa milombelo yabo ne bupe bo bapana bwakukwasha uno mwingilo. Kabiji kechi tulubako kusanchila balongo ne banyenga bepana na muchima yense kwingilako uno mwingilo wa kushimika ne.”