• BYALO 49

  • BANTU BONSE 4,466,374,770

  • BASAPWISHI 728,989

  • BANTU BABENA KUFUNDA BAIBOLO 771,272

Muntu Umo Walengejile Bavula Kufunda Bukine

Ba Jonathan bekala mu kyalo kya Philippines bapembelejilenga kumonañana na dokotala. Mwanamukazhi waingijilanga pa ofweshi po batambwila bantu mu kipatela wamwene ba Jonathan byo bavwajile bingi bulongo. Onkao mambo wibepwizhe inge kya kuba bengila ku kampanyi utala pa kwivimbila ku mapuso. Ba Jonathan balumbulwile’mba bajinga Bakamonyi ba kwa Yehoba kabiji baishile na kukwasha  Kamonyi mukwabo wajinga mu kipatela. Uno mwanamukazhi, wa jizhina ja Laila watemenwe bingi, kabiji wabuujile ba Jonathan amba bashanji batanganga bingi Kyamba kya Usopa saka bakyangye kufwa. Ba Jonathan besambile nanji pa kinembelo kya Yoano 5:28, 29 ne kumupa talakiti wa kuba’mba Ñanyi Luketekelo Lotuji Nalo ku Batemwe Betu Bafwa?

Philippines: Ba Jonathan babena kwisamba na mwanamukazhi wingila mu kipatela

Pa bimye byalondejilepo byo bayile ku kipatela, ba Jonathan batwajilanga Laila mabuku, kabiji mu kuya kwa kimye bamukebejile nyenga watendekele kumufunjisha Baibolo. Mu mobatu  acheche, bamwatawanji Laila batendekele kufunda Baibolo, kubikapotu ne nkasanji wamukazhi, ne bainanji.

Rose, waikalanga kwipi na paikalanga Laila washikishe Laila kyalengelanga’mba pa nzubo yanji peyenga bantu bavula bingi. Laila wamubuujile’mba ubena kufunda Baibolo na Bakamonyi ba kwa Yehoba. Na mambo a kino, Rose naye watendekele kufunda Baibolo, kabiji byo ayile na kufwakesha nkasanji wamukazhi aye Abigail ku muzhi, wamubuujile bintu byo afunjilenga. Nkasanji wakebeshe kuyuka bino bintu, onkao mambo walombele kuba’mba naye bamufunjishenga Baibolo. Bainanji Rose nabo batendekele kufunda Baibolo.

Laila wabatizhiwe pa kushonkena kwa kijiiji kwajingako katataka. Bainanji nabo babatizhiwa. Kabiji Rose ne nkasanji babatizhiwe mwaka wapwa. Bainanji Rose luno babena kupwila kimye kyonse. Kabiji balongo ba kwa Laila bakwabo batwajijila kufunda Baibolo. Bino byonse byamwekele na mambotu a muntu umo wisambile na Kamonyi pa kipatela.

Kwingijisha Biñambañamba bya Katataka pa Kukeba Bantu Bashinka Matwi

Mu kyalo kya Sri Lanka, mwingilo wa kusapwila bantu mu mulaka wa kwamba na maboko ubena kuyilako palutwe. Mu 2015, Bakamonyi bajingatu na mazhina 80 a bantu bashinka matwi, kabiji beanembeletu pa mapepala. Mu yenkawa mwaka, balengele kipwilo kitanshi kya mulaka wa kwamba na maboko, kabiji banembele mazhina 420 a bantu bashinka matwi. Beanembele pa kompyuta ne kwingijisha intaneti pa kuyuka bulongo mapunzha kwikala bano bantu. Balongo bebikako kumonañana na bavula pa bano bantu bashinka matwi nangwa kwisamba nabo kwingijisha kompyuta ne kwibatumina tubyambo twa pa foni. Bamulume ne mukazhi bamishonale baambile’mba: “Luno basapwishi bashinka matwi baji na nyaunda mo baya na kusapwila. Kala bafwakashishangatu bantu bashinka matwi bo bayukijile jimo kwapwa.”

 Mukulumpe wa mu Kafulumende Wibasanchijile Bingi

Balongo mu kyalo kya Mongolia bengila na mukoyo mu jishinda jiikajila ja kusapwilamo ku mvula bantu nangwatu inge kuji bingi mashika. Mukulumpe umo wa mu kafulumende wayile po batanchikile mabuku ne kutolapo umo, kabiji wanembele nkalata ya kwibasanchila. Wanembele’mba: “Ngya mu bupopweshi bwa ba Buddha. Bino nafunda byavula pa bupopweshi bwapusana pusana, mambo ndondela jifunde ja kuba’mba kechi twafwainwa kuminatu jishinda jimo ne, bino twafwainwa ne kuyuka byuba bantu bakwabo. Na mambo a bintu byo natanga mu mabuku enu, nafuukulapo kunemba nkalata ya kwimusanchila. Namona kuba’mba mwibikako bingi kunemba bintu bya kukwasha bantu mu bwikalo. Kintu kimo kyo nafunda mu mabuku enu ke kya kuba’mba kyanema kutanga Baibolo. Uno ke buku muji bukine. Baibolo witubuula bya kwikala bwikalo bwawama. Nasanchila bonse bengila na ngovu kutuntulula mabuku mu mulaka wa bena Mongolia. Kabiji nasanchila ne bonse bemana mu mute nangwa mu mashika na kupana mabuku ku bantu a kwibakwasha.”

Mongolia: Kusapwila ku mvula bantu kimye kya mashika

Lesa Wakumbwile Milombelo Yanji

Painiya wa jizhina ja Brett wikala mu muzhi wa Hong Kong, wisambile na nsongwalume uji pepi kufikizha myaka 30 ne kumupa talakiti wa kuba’mba Ñanyi kintu kyakonsha kwituletela lusekelo mu kisemi? Uno nsongwalume byo amwenetu talakiti, watendekele kujila. Waambile’mba wakomejile mu kisemi kya Bakamonyi, bino byo afikizhe myaka 16, wafuminepo pa nzubo. Kabiji pa myaka itanu yalondejilepo, waikalangatu mu mikwakwa ne kwingijisha bizhima kufikatu ne byo batendekele kumukwasha ku kipamo kikwasha bayanji.

Wanungilepo’mba lukelo saka akyangye kusambakana uno mulongo, walombele kwi Lesa amba, “Inge kya kuba bupopweshi bo nayangamo ku bwanyike bo bwa kine, lelo nalomba  namba mummweshe kiyukilo.” Washiinwe kuba’mba Lesa wakumbula lulombelo lwanji. Bayile bonse babiji mu shitolo mwa kujiila kajo ne kwikala panshi na kwisamba mu buloshuwa wa kuba’mba Bwelai kwi Yehoba. Bino uno nsongwalume wabwelelenga kwabo ku France jonkajo juba, onkao mambo, wapele mulongo nambala wanji wa foni. Palutwe kacheche, nsongwalume watumijile Brett nkalata ne kumubuula’mba: “Yehoba wakumbula milombelo yami. Pa Mulungu, nkaya ku Nzubo ya Bufumu iji kwipi na pa nzubo.” Wisambile na Bakamonyi ba kwa Yehoba mu France ne kutendeka kufunda Baibolo ne kupwila kimye kyonse.