UNO nsongwakazhi ye wamona papo wajinga na myaka ya kusemwa 12. Yesu wamukwata ku kuboko kabiji bainanji ne bashanji baimenatu pepi nanji. Nanchi wayuka ene mambo o basangalela bino nyi? Twaya tumone kyalengejile.

Yesu wasangula mwana wamukazhi wa kwa Yelusa

Shanji uno nsongwakazhi ke kinemanga wa jizhina ja Yelusa. Juba jimo, mwananji wa mukazhi wakolelwe bingi ne kumulaajika bamulaajikile pa mwanya. Bino kechi wakosele ne, kikola kyanji kyayilengatu na kubayilako. Yelusa ne mukazhanji baakaminwe bingi mambo kyamwekelenga nobe mwanabo wajinga pepi kufwa. Ye yenkatu mwana wa mukazhi ye bajinga nanji. Onkao mambo, Yelusa wayile na kumukeba Yesu. Waumvwine bya kukumya byo aubilenga Yesu.

Yelusa byo amutaine Yesu, kwajinga jibumba jikatampe jamuzhokolokele. Bino Yelusa wapichile mukachi ka jibumba ne kuponena ku maulu a kwa Yesu. Waambile’mba: ‘Mwanami wa mukazhi wakolwa bingi. Mwane, mwiye ku nzubo mumubuke.’ Yesu waambile’mba, nsakwiya.

Byo bayilenga, mabumba amubumbile. Ponkapo, Yesu waimene. Waipwizhe’mba: ‘Ñanyi waji kunkwata?’ Yesu waumvwine’mba bulume bwafuminemo mwi aye, o ene mambo o ayukijile’mba muntu umo wamukwachile. Pano wajinga ñanyi? Wajinga mwanamukazhi wakolelwe bingi pa myaka 12. Waishile ne kukwata ku kivwalo kya kwa Yesu kabiji ne kubukwa wabukilwe ponkapotu!

Kino kyalengejile Yelusa kumvwa bulongo mambo wamwene byo kyamupelejile Yesu kubuka muntu wakolwa. Pano bino, kwaishile muluwe. Wamwambijile Yelusa amba: ‘Kange mukabishe Yesu kyatu ne. Mwanenu wafwa.’ Yesu waumvwine kino kabiji waambijile Yelusa amba: ‘Kwakamwa ne, usakwikala bulongo.’

Byo bafikile ku nzubo ya kwa Yelusa, bantu bajijilenga ne kwikala na bulanda bukatampe. Bino Yesu waambile’mba: ‘Kujila ne. Mwana kechi wafwa ne. Walaala tulo.’ Abo bamusekelenga ne kumwendeleka Yesu, mambo bayukile’mba wafwa.

Ponkapo, Yesu wayile na shanja mwana ne inanji ne batumwa banji basatu mu nzubo mwalaajile mwana. Wamukwachile pa kuboko ne kwamba’mba: ‘Buka!’ Ponkapotu, mwana wasangukile byonka byo wamona papo. Kabiji wabukile ne kutendeka kwenda! Kino kyo kyalengejile bainanji ne bashanji kusangalala kya kine kine.

Uno kechi ye wajinga muntu mutanshi kusangulwa kwi Yesu ne. Baibolo witubula’mba muntu mutanshi kusangulwa wajinga mwana wa mulume wa mwanamukazhi wafwijilwe waikalanga mu muzhi wa Naina. Kabiji panyuma ya kino, Yesu wasangwile Lazalasa, mulongo wa ba Maliya ne Mata. Yesu byo akalamanga ke mfumu wa kwa Lesa, ukasangula bantu bafwa bavula bingi. Nanchi kino kechi kituletela lusekelo nenyi?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yoano 11:17-44.Mepuzho

 • Nga bashanji iwe mwanyike uji pa kipikichala bañanyi, kabiji mambo ka abo ne benakwabo kyo baikela na bulanda?
 • Nanchi Yelusa waubile byepi byo ataine Yesu?
 • Ki ka kyamwekele Yesu byo ailenga ku nzubo ya kwa Yelusa, kabiji mawi a mutundu ka o atambwijile byo akijinga pa lwendo?
 • Mambo ka bantu bajinga mu nzubo ya kwa Yelusa kyo bamusekejile Yesu?
 • Kimye batumwa basatu, bashanji ne bainanji uno kamwale byo bayile pamo ne Yesu mu kibamba kya kwa kamwale, Yesu waubile ka?
 • Ñanyi muntu mukwabo ye basangwile kwi Yesu kufuma ku bafu, kabiji kino kimwesha ka?

Mepuzho akwabo

 • Tanga Luka 8:40-56.

  Yesu wamwesheshe byepi lusa ne kukokamuchima ku mwanamukazhi wajinga na kikola kya kupita mashi, kabiji bakulumpe ba bwina Kilishitu mu ano moba bafwainwa kufunjilako ka ku kino? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Levi 15:25-27; Mat. 9:12, 13; Kolo. 3:12-14)

 • Tanga Luka 7:11-17.

  Mambo ka aba bafwisha batemwe babo kyo bataina lutekenesho mwi Yesu kwesakana na byo aubijile mwanamukazhi wafwijilwe wa ku Naina? (Luka 7:13; 2 Ko. 1:3, 4; Hebe. 4:15)

 • Tanga Yoano 11:17-44.

  Yesu wamwesheshe byepi amba kijitu bulongo kujila umvwe twafwisha mutemwe? (Yoa. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)