Mwana wamukazhi wa kwa Yefita

NANCHI wakilayapo kala kabiji palutwe kyakukosela kufikizha mulaye wobe nyi? Mwanamulume uji pa kikye kipikichala byo byo aubile, o ene mambo Yefita o aikela na bulanda. Yefita wajinga mutonyi wachinchika mu Isalela.

Yefita wajingako mu moba a bena Isalela saka baleka kupopwela Yehoba. Batendekele kuba bintu byatama jikwabo. Onkao mambo, Yehoba walekele bena Amonyi kwibakozha. Kino kyalengejile bena Isalela kumujijila Yehoba amba: ‘Twimulenga mambo. Tupulushai!’

Yefita ne banabalume banji

Bantu baubile kinyenge pa bintu byatama byo baubile. Bamwesheshenga amba baumvwa kinyenge kupichila mu kutendeka jibiji kupopwela Yehoba. Yehoba wabwelele wibakwasha jibiji.

Yefita bamusajile ku bantu amba akashinde bena Amonyi bajinga batama. Yefita wakebeshe bingi kumukwasha kwi Yehoba mu bulwi. Wamulayile Yehoba amba: ‘Umvwe mwaswa kumpa lushinjilo pa bena Amonyi, apa bino, yenka ukalupuka mutanshi mu bibelo bya nzubo yami na kuntundaila byo nkabwela mu mutende kufuma ku nkondo, aye ukekala ke wenu.’

Yehoba waumvwine byalayile Yefita, kabiji wamukwashishe kushinda nkondo. Yefita byo abwelele ku nzubo, abya wayuka wajinga mutanshi kulupuka na kumutundaila nyi? Wajinga mwananji wa mukazhi, yenka umotu. Yefita wajijile’mba: ‘Mama! mwanami wa mukazhi! Wandetela bulanda. Mambo naambile kwi Yehoba, kechi nakonsha kwalulula ne.’

Mwana Yefita wa mukazhi byo ayukile kino, naye patanshi waumvwine bingi bulanda. Mambo kyalumbulwilenga’mba wafwainwe kusha bashanji ne balunda nanji. Mu myaka yanji yonse wafwainwe kumwingijilanga Yehoba mu nzubo yanji ku Shilo. Kepo aambijile bashanji amba: ‘Inge mwaambile kwi Yehoba, ubilai monka mo mwaambijile.’

Onkao mambo mwana wa mukazhi wa kwa Yefita wayile ku Shilo, ko ko atwajijile na kwingijila Yehoba mu nzubo yanji myaka ya bumi bwanji bonse. Pa mwaka pa mwaka banabakazhi bena Isalela bamufwakashishanga mwana Yefita wa mukazhi pa moba ana, ne kusangalela pamo. Bantu bamutemenwe bingi mwana Yefita wa mukazhi, mambo wajinga wa mwingilo wa Yehoba wawama bingi.

Mitonyi 10:6-18; 11:1-40.Mepuzho

 • Yefita ye ñanyi, kabiji kimye ka kyo aikeleko?
 • Mulaye ka Yefita ye alayañene na Yehoba?
 • Mambo ka Yefita kyo aumvwijile bulanda kimye kyo abwelelenga ku nzubo panyuma ya kushinda bena Amonyi?
 • Mwana Yefita wamukazhi waambile’mba ka byo ayukile mulaye uba shanji?
 • Mambo ka bantu kyo bamutemwejile mwana wamukazhi wa kwa Yefita?

Mepuzho akwabo

 • Tanga Mitonyi 10:6-18.

  Lujimuno ka lo twakonsha kulonda ku bena Isalela byo babujile bukishinka kwi Yehoba? (Mito. 10:6, 15, 16; Loma 15:4; Lum. 2:10)

 • Tanga Mitonyi 11:1-11, 29-40.

  Twayuka byepi amba Yefita byo apaine mwananji wa mukazhi ke “mulambo wa kusoka” kechi kyalumbulwile’mba kumulambula kupichila mu kumusoka ke mulambo ne? (Mito. 11:31; Levi 16:24; Mpitu. 18:10, 12)

  Mu ñanyi jishinda Yefita mo apaine mwananji ke mulambo?

  Twakonsha kufunjilako ka ku byubilo bya kwa Yefita kutazha ku luchipo lo achipile kwi Yehoba? (Mito. 11:35, 39; Sapwi. 5:4, 5; Mat. 16:24)

  Mwana wa mukazhi wa kwa Yefita waikala byepi wa kumwenako wawama ku bansongwakazhi babena kukeba kutendeka mwingilo wa kimye kyonse? (Mito. 11:36; Mat. 6:33; Fili. 3:8)