• WASEMEKELWE MU 1911

  • WABATIZHIWE MU 1952

  • BWIKALO Mukulumpe wa bambanzhi waishile kwikala mu Kavoto ka Musampi.

JUBA jimo, Kipamo kitala pa bibena kumweka kyatwajile mulongo Sormin ku ofweshi wa mukulumpe wa bashilikale.

Uno mukulumpe wamushikishe’mba, “Mbuule kishinka, wi mwina Indonesia nyi? Nga Bakamonyi ba kwa Yehoba babena kuba ka kuno ku Indonesia?”

Mulongo Sormin wamukumbwile’mba, “Akishai nemubuule byo kiji. Kala najinga mukulumpe wa bambanzhi, pano luno mbena kufunjisha bantu Baibolo. Mwingilo ye mbena kwingila, ye ubena kwingilapo ne Bakamonyi ba kwa Yehoba baji mu Indonesia, wa kukwasha bantu baji byonka byo najinga kwikala bantu bawama.”

Uno mukulumpe waambile’mba: “Naumvwa bintu byavula bingi byo bamba pa Bakamonyi ba kwa Yehoba. Pano nashiinwa namba bo bupopweshi bwawama bingi, mambo bwakwasha Sormin kupimpula byubilo byanji.”