• WASEMEKELWE MU 1915

  • WABATIZHIWE MU 1940

  • BWIKALO Painiya wabujile moyo ye batebawizhe ne kumuchinya pa bimye byavula.

KIMYE kya Nkondo ya Bubiji ya Ntanda Yonse, mulongo Elias ne mwinakwanji aye Josephine bebatotolwesheshe ku ba biloolo mu Sukabumi, ku West Java, muzhi mukatampe wa bakapokola bena Japan. Batendekejilepo kwipuzha André. Bamukulakenyenga mepuzho. “Bakamonyi ba kwa Yehoba bo bañanyi? Nanchi ubena kulengulula kafulumende wa Japan nyi? Paji byo ubena kukeba mu kino kyalo nyi?”

André wakumbwile’mba, “Atweba twi bakalume ba Lesa wa Bulume Bonse kabiji kafwako kyatama kyo twauba ne.” Mukulumpe wa bakapokola watolele mpoko yo babikile pa lubumbulu ne kwiisuntwila mwiulu.

Wamupachijile’mba, “Usakuba ka inge nkwipaye?” André wakinkile kilungi pa tebulu ne kulombela mu muchima. Byo azhindamine, kapokola wasekele. Kapokola wamwambijile’mba, “Wachinchika bingi!” Kabiji waichile Josephine.  Bintu byaambile Josephine byo byaesakene na byaambile André, kapokola waambile’mba: “Kafwako kyo mwaiya na kukeba mu kino kyalo. Lupukai yainga!”

Byo papichile bañondo bavula, André bamusolwele ku “balongo ba bubela” ne kumukashisha. (2 Ko. 11:26) Pa bañondo bavula, wajangatu kajo kaponenanga panshi mu kaleya. Nangwa byonkabyo, kafwako kaili nangwa umo wamonawijile bukishinka bwanji ne. Byo bamupempwile kwi Josephine wamunongotwejile pa kipenze kya mu kaleya amba: “Kwakamwa ne. Bangipaye nangwa bankasulule, nsakutwajijila kwikala wa kishinka kwi Yehoba. Kyawama bangipaya kukila kusatuka.”

Byo aikele bañondo batanu na umo mu kaleya, André wipokolwele mwine ku Kije Kikatampe kya mu Jakarta kabiji bamukasulwile.

Byo papichile myaka 30, kafulumende wa Indonesia wakainye jibiji Bakamonyi ba kwa Yehoba, kiloolo wa mu Manado, North Sulawesi, waichile André mu ofweshi wanji. Wamushikishe’mba, “Nanchi wayuka’mba Bakamonyi ba kwa Yehoba bebakanya nyi?”

André wakumbwile’mba, “Ee nayuka.”

Kabiji kiloolo wamwipwizhe’mba, “Nanchi winengezha kufuma mu bupopweshi bobe nyi?”

André wakainetu nsalansala. Wakumbwile’mba, “Mwakonsha kungipaya, pano bino kechi mwakonsha kundengela kupimpula bupopweshi bwami ne.”

Uno kiloolo waambijile André kuya kabiji kechi wamukatezhepo jikwabo ne.

André wafwile mu 2000 saka aji na myaka 85, kabiji waingijile bupainiya myaka 60.