Mu 1953, Peter Vanderhaegen bamutumine kwikala kalama wa mwanzo ku Indonesia. Waingijilanga mu kyalo kyonse kyabayile makilomita 5,100 kufuma ku musela kufika ku muzhika, kabiji kufuma ku kabeta ka ku buyeke kufika ku kabeta ka ku bulenge pajinga makilomita 1,800. Pa kuba’mba apwishe ino nyaunda yonse, wapichilenga mu bintu byavula bingi.

Peter Vanderhaegen

Mu 1954, mulongo Vanderhaegen wayile na kwingijila ku musela wa Indonesia, ku mpunzha kwavujile bantu batemwa bya bupopweshi kabiji kwajinga ne makuji a Bali, mwavujile Bahindu; mu Lombok ne Sumbawa mwavujile Bamozilemu; mu Flores mwavujile Bakatolika; kabiji mu Sumba, Alor ne mu Timor mwavujile ba Polotesitanti. Byo naendanga mu bwato, nasapwilangako pacheche pa  makuji mu jishinda saka nkyangye kuya ku Kupang, muzhi mukatampe wa Timor. Mulongo Vanderhaegen waambile’mba: “Nasapwijile mu Timor pa milungu ibiji. Nangwa kya kuba kwanokele mvula mukatampe, nashijile bantu mabuku onse o najinga nao, natambwijile mazhina a bantu 34 bo natwajilanga magazini, kabiji nafunjishanga bantu bavula Baibolo. Bapainiya beikajila batwajijile kufunda na bano bantu kabiji balengele kipwilo mu Kupang. Mambo awama akafikile ne ku makuji akwabo ajinga kipi kipi a Rotè, Alor, Sumba ne Flores.

Bantangi ba ba Polotesitanti byo bamwene bantu babo na kuteleka bibena kwamba Bakamonyi ba kwa Yehoba, bazhingijile bingi. Mukulumpe wa bantangi ba bupopweshi wazakamishe Thomas Tubulau mwanamulume mukulumpe wajinga na kuboko kumo walenganga byela kuba’mba aleke kufunda na Bakamonyi, ne kumubuula’mba umvwe abule kuleka kubuula bantu byo abena kufunda, pakafwa muntu. Thomas wamukumbwile’mba: “Kafwako mwina Kilishitu wakonsha kwamba byo mubena kwamba ne. Kechi nkeyako jibiji ku chechi kwenu ne.” Thomas waikele musapwishi wa Bufumu waingijilenga bingi bulongo kabiji mwananji wa mukazhi waikele painiya wiikajila.

Nangwa byonkabyo, bantangi ba mu muzhi wa Timor bakebeshetu kuzhiya Bakamonyi ba kwa Yehoba. Mu 1961, babuujile Kipamo Kitala pa bya Bupopweshi ne bashilikale ba konkakwa kuba’mba balekeshe mwingilo wa kusapwila ku nzubo ku nzubo. Balongo bapimpwile mashinda a kusapwilamo. Basapwilanga bantu pa bisankanyi, ku mishima, ku bantu bakwatanga masabi ne kwiatwala ku mutunta ne ku bisemi byawamishanga ku bilende. Byo papichile ñondo umo, bashilikale babijikile pa waileshi amba bupopweshi bonse buji mu Timor bwakasuluka. Nangwa kya kuba Kipamo Kitala pa bya Bupopweshi kyakoselekotu’mba mwingilo wa ku nzubo ku nzubo bamukanya, balongo baambijile kino kipamo kunemba byo babena  kwamba. Abano ba biloolo bakaine. Abino byo byapwile, balongo batendekele mwingilo wa kusapwila ku nzubo ku nzubo kwa kubula wa kwibakanya.

Piet, Nell de Jager, Hans ne Susie van Vuure bamishonale byo bafikile ku Papua mu 1962, nabo bebakainyenga ku bantangi ba bupopweshi. Ba biloolo basatu basolomokele bamishonale ne kwibambila’mba baye na kusapwila ku mpunzha kungi. Abano bantangi baambilanga pa mutuntamo, kunemba mu mapepala a byambo nangwa pa mawaileshi pa kupamo mambo Bakamonyi ba kwa Yehoba amba babena kulwisha kafulumende. Kabiji bakanjikizhenga bantu, kwibachinya ne kwibapa bintu kuba’mba baleke kufunda na bamishonale. Bakanjikizhenga bamfumu kuba’mba bakanye mwingilo wa kusapwila.

Bintu byaalukile kimye mfumu kyo aichile bamishonale kwiya na kusapwila mu muzhi. Hans waambile’mba, “Mfumu byo apwizhizhe pamo bantu ba mu muzhi wanji, amiwa ne Piet twaambile majashi epi abiji kulumbulula mwingilo wetu byo aji. Bakazhi betu bamwesheshe byo tuba pa kufika pa mazubo a bantu ne kuswa inge betwambila’mba twelai ne kwisamba nabo byambo bicheche bya mu Baibolo. Mfumu ne bantu banji batemenwe bingi byo twamwesheshe byo tusapwila kabiji wituswishishe kutwajijila kwingila mwingilo wetu kwa kubula wa kwitukanya.”

Bintu bya uno mutundu byatwajijile kumweka. Bamozilemu kechi bakanyanga mwingilo wa kusapwila ne; lukatazho lwa kwitukanya lwafumanga ku bantangi ba bupopweshi. Abino bintu bibena kumweka ne lelo jino.

“Bakemutwala ku Biloolo . . . Kuba’mba Mwibasapwile”

Yesu waambijile baana banji ba bwanga amba: “Bakemutwala ku biloolo ne ku bamfumu na mambo a amiwa, kuba’mba mwibasapwile abo ne ba mu bisaka bikwabo.” (Mat. 10:18) Abino byambo byaesakana na bintu byamwekelenga mu Indonesia.

 Mu 1960, shayuka wa bya bupopweshi mwina Netherlands mu Jakarta wanembele buku waambilenga’mba Bakamonyi ba kwa Yehoba bena Kilishitu ba bubela. Auno buku walengejile bantangi bavula ba bupopweshi kukatazha Bakamonyi. Ntangi umo wa bupopweshi mu muzhi umo, wanembele nkalata ku Kipamo Kitala pa bya Bupopweshi kupamo mambo Bakamonyi amba babena “kutwala mungi bantu betu.” Ba biloolo byo baichile balongo kuba’mba belumbulwile bene, baambile bishinka ne kusapwila bulongo. Kiloolo wa bya bupopweshi umo waambijile bakwabo amba: “Lekai kukatazha Bakamonyi ba kwa Yehoba. Babena kulabishamo ba Polotesitanti babula kuyuka bintu.”

Kulongolola mabuku a Paradise mu 1963

 Mu 1964, jibumba ja bantangi ba Polotesitanti mu Papua jayile ku kije kya mambo Kitala pa bya Bupopweshi ne Bintu Bikwabo kuba’mba balekeshe mwingilo wa Bakamonyi ba kwa Yehoba. Ofweshi wa musampi walombele kuba’mba bakelumbulwile ku kavoto. Tagor Hutasoit waambile’mba, “Twisambile na kavoto pa jiola jimo ne kulumbulula bulongo mwingilo wetu wa kufunjisha bantu Baibolo byo aji. Polotesitanti umo wivwangile mu bya bumulwila ntanda, witupelemo mambo kuba’mba twalengela bupopweshi kwabenamo mu Papua. Bamozilemu bavula bajinga mu kano kavoto bajinga bingi na lusa. Betwambijile’mba: ‘Mizhilo yetu ya kyalo yaswisha bupopweshi bonse, onkao mambo mwakasuluka kusapwila.’” Kuno kusambakana byo kwapwile, kiloolo uji pa kifulo kikatampe mu kafulumende mu Papua waambile’mba: “Kafulumende wa katataka waamba’mba bupopweshi bwakasuluka kuvwangakotu ne bupopweshi bwa katataka.”