KYAMBA KYA USOPA

Bwipuzho: Bonse tukeba lutekenesho. Pano twakonsha kwilutana pi?

Kinembelo: 2Ko 1:3, 4

Bapai: Kino Kyamba kya Usopa kyalumbulula Lesa byo etutekenesha.

KYAMBA KYA USOPA (nkupiko ya kunyuma)

Bwipuzho: Bamo balanguluka’mba Bufumu bwa Lesa buji mukachi ka muchima wa muntu; bakwabo nabo bamba’mba bukeya inge bantu bakwatankana ne kuleta mutende pano pa ntanda ponse. Nga anweba mulangulukapo’mba ka?

Kinembelo: Da 2:44

Bapai: Baibolo waamba’mba Bufumu bwa Lesa ke kafulumende wa kine. Kino kibaaba kyaamba pa bintu bikwabo Baibolo byo yaamba pa Bufumu bwa Lesa.

FUNJISHAI BUKINE

Bwipuzho: Twakonsha kuyuka byepi kuba’mba Lesa wituta muchima?

Kinembelo: 1Pe 5:7

Bukine: Lesa wituswisha kulomba kwi aye mambo wituta muchima.

NENGEZHAI JISHINDA JENU JA KWISAMBILAMO

Pa kunengezha bya kwisamba na bantu mu mwingilo, londelai jishinda ja kwisambilamo jiji mu Kabuku ka Kupwila.