KYAMBA KYA USOPA

Bwipuzho: Nanchi mwalanguluka’mba bino byambo bikafika nyi?

Kinembelo: Lum 21:3, 4

Mupai: Uno Kyamba kya Usopa waamba pe Lesa byo akafikizha uno mulaye ne byo mwakonsha kumwenamo.

KYAMBA KYA USOPA (kunyuma ya nkupiko)

Bwipuzho: Akimonai buno bwipuzho. [Ambai pa bwipuzho butanshi ne pa mikumbu iji mu kibaaba kiji pa jipa 16.] Mwalangulukapo’mba ka?

Kinembelo: Sl 83:18

Mupai: Kino kibaaba kyamwesha Baibolo byo aambapo pa jizhina ja Lesa.

BAIBOLO UFUNJISHA

Bwipuzho: Bantu bamo balanguluka’mba Lesa ye ubena kulama ino ntanda. Nanchi mwaswa kuba’mba abino byapusana na byaamba Baibolo nyi?

Kinembelo: 1Yo 5:19

Mupai: Uno buku walumbulula bulongo byaamba Baibolo pa uno mutwe ne ikwabotu.

NENGEZHAI JISHINDA JENU JA KWISAMBILAMO

Pa kunengezha bya kwisamba na bantu mu mwingilo, londelai jishinda ja kwisambilamo jiji mu Kabuku ka Kupwila.