Buno bungauzhi byo bwafikile ku bena Isalela

  • Kechi bafwainwe kuchiina banyama ba mungye nangwa bantu bashinta byo babwelelenga kufuma mu buzha mu Babilona nangwa pa kuya mu ntanda yabo ne.—Eze 8:21, 22

Buno bungauzhi byo bubena kufika mu ano moba

  • Maana a kuyuka Yehoba apimpula byubilo bya bantu. Bantu bajinga na byubilo bya bumbanzhi baikala ba mutende. Maana a kuyuka Lesa etulengela kwikala mu mutende ntanda yonse

Buno bungauzhi byo bukafika mu kimye kya kulutwe

  • Ino ntanda yonse bakeyalula ke paladisa kabiji mukekala mutende, byonkatu Lesa byo akebelenga patanshi. Kafwako muntu nangwa nyama ukaleta bya malwa ne

Maana a kuyuka Lesa apimpwile byubilo bya kwa Paulo

  • Byo ajinga Mufaliseo, wajinga na byubilo bya bunyama.—1Ti 1:13

  • Maana a kuyuka Lesa apimpwile bumuntu bwanji.—Kol 3:8-10