Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Yoshua 11:1-23

BIJI MU BUKU

  • Mizhi ya ku kabeta ka ku buyeke beishinda (1-15)

  • Kwambapo pa kulukuka kwa kwa Yoshua (16-23)

11  Yabina mfumu wa Hazola byo aumvwinetu byamwekele, watumine mawi kwi Yobaba mfumu wa Madona,+ ne kwi mfumu wa Shimilona, ne kwi mfumu wa Akashafwa,+  ne ku bamfumu bajinga ku kabeta ka ku buyeke bwa mpunzha ya mitumba, ne ku boba bajinga mu misanza* ku kabeta ka ku bulenge bwa Kineleta, ne ku boba bajinga mu Shefela ne ku mikolo ya Dola+ ku muzhika,  ku bena Kenana+ bajinga ku musela ne ku muzhika, ku bena Amoli+, ku bena Hiti, ku bena Pelizi ne ku bena Yebusi bajinga mu mpunzha ya mitumba, ne ku bena Hivi+ bajinga munshi ya mutumba wa Helemone+ mu kyalo kya Mizipa.  Byonkabyo, baishile na mazhita abo onse, avula bingi nobe busenga bwa ku kitulu kya kalunga ka mema, pamo na bambili bavula bingi ne makalaki a nkondo avula.  Abano bamfumu bonse baumvwañene kusambakana pamo kabiji baishile na kutebelela bonse pamo ku mema a ku Meloma amba balwe na bena Isalela.  Ponkapo Yehoba waambijile Yoshua amba: “Kange wibachine ne,+ mambo kesha pa kyonka kino kimye, nkebapana bonse saka bafwa ku bena Isalela. Bambili babo ukebachibe mishipeshipe ya ku bijoma+ byabo kabiji makalaki abo wafwainwa kwiasoka mu mujilo.”  Yoshua pamo na banabalume ba nkondo bonse balukukile bano bantu ku mema a ku Meloma kwa kubula kuketekela.  Yehoba wibapaine mu maboko a bena Isalela,+ kabiji bebashinjile ne kwibapangisha kukafika ne ku Shidona Mukatampe+ ne ku Misalefota-maimu,+ ne ku Kimpachiko kya Misipa ku musela, kabiji bebepayiletu bonse kechi pashajilepotu nangwa umo ne.+  Kepo Yoshua ebobile byonkatu byamubuujile Yehoba; wachibile mishipeshipe ya bambili babo ne kusoka makalaki abo mu mujilo.+ 10  Kabiji Yoshua waalulukile ne kushinda muzhi wa Hazola ne kutapa mfumu wanji na mpoko,+ mambo muzhi wa Hazola ye wajinga kala muzhi mukatampe wa buno bufumu bonse. 11  Bonse* bajingamo bebatapile na mpoko ne kwibonauna.+ Kafwako nangwa umo wapemenenga washajilemo ne.+ Kepo asokele muzhi wa Hazola na mujilo. 12  Yoshua washinjile mizhi yonse ya bano bamfumu ne kushinda bamfumu bayo bonse na mpoko.+ Wibepayile bonse+ byonkatu Mosesa kalume wa Yehoba byo akambizhe. 13  Bino bena Isalela kechi basokele mizhi yonse yajinga pa milumba ya masala ne, kanatu muzhi wa Hazola; ye yenkatu Yoshua ye asokele. 14  Bipukulwa byonse bya mu ino mizhi ne bilelwa, bebipukwile bena Isalela.+ Batapile bantu bonse na mpoko posotu ne byo bebavizhizhe bonsetu pelu.+ Kechi bashilepo mumi nangwa umo ne.+ 15  Byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa kalume wanji, ne Mosesa byo byo akambizhe Yoshua,+ kabiji Yoshua byo byo aubile. Kechi washilepo kuba kintu nangwa kimo Yehoba kyo akambizhe Mosesa ne.+ 16  Yoshua washinjile kino kyalo kyonse, mpunzha ya mitumba, Negeba+ yense, kyalo kya Goshenyi kyonse, Shefela,*+ Alaba,+ ne mpunzha ya mitumba ya Isalela ne mapunzha a mwakunama, 17  kufuma ku Mutumba wa Halaka, wakafika ku Seila ne ku Baela-gadi+ ku Kimpachiko kya Lebanoni munshi ya Mutumba wa Helemone,+ wakwachile bamfumu babo bonse ne kwibashinda kabiji wibepayile. 18  Yoshua walwile nkondo na bano bamfumu bonse pa kimye kyabaya. 19  Kafwako muzhi walayañene lulayañano lwa mutende na bena Isalela ne, kanatu bena Hivi baikalanga mu Gibeona.+ Bashala bonse bebashinjile mu nkondo.+ 20  Yehoba ye waswishishe michima yabo kukosa+ kuba’mba balwe nkondo na bena Isalela, pa kuba’mba ebonaune kwa kubula kwibobila lusa.+ Bebavizhizhe byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa.+ 21  Pa kyonkakya kimye, Yoshua wavizhizhe bena Anaki+ ku mpunzha ya mitumba, mu Hebulona, mu Debila, mu Anaba ne mu mpunzha yonse ya mitumba ya Yuda ne mpunzha yonse ya mitumba ya Isalela. Yoshua wibepayile ne konauna mizhi yabo.+ 22  Kafwako mwina Anaki nangwa umo washajile mu kyalo kya bena Isalela ne; bashajiletu+ mu Gaza,+ mu Gata+ ne mu Ashadoda.+ 23  Byonkabyo, Yoshua washinjile kyalo kyonse byonkatu Yehoba byo alayile Mosesa,+ kabiji Yoshua wikipaine kwikala kya buswanyi ku bena Isalela kupichila mu kwikyabanya monka mwayijile mikoka yabo.+ Kabiji mu kyalo kechi mwajingapo nkondo ne.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “Alaba.”
Nangwa’mba “myeo yonse.”
Nangwa’mba “tutumbatumba twayo.”