Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Nehemiya 11:1-36

BIJI MU BUKU

  • Mu Yelusalema mwaikala bantu jikwabo (1-36)

11  Babinemanga ba bantu baikelenga mu Yelusalema;+ bino bantu bashala batele bubale+ kuba’mba muntu umo pa bantu jikumi bamutwale mu Yelusalema, muzhi wazhila, bino bakwabo batanu na bana bashajile mu mizhi ikwabo.  Kabiji bantu bapesheshe banabalume bonse bepaine kwikala mu Yelusalema.  Bano bo bakulumpe ba bibunji baikelenga mu Yelusalema. (Bena Isalela bakwabo, bañanga, bena Levi, bakalume* baingijilanga ku nzubo ya Lesa+ ne baana ba bakalume ba kwa Solomone,+ baikelenga mu mizhi ikwabo ya mu Yuda, muntu yense waikelenga awu panji awu panji mu muzhi wanji.+  Kabiji mu Yelusalema mwaikelenga bantu bamo ba mu Yuda ne ba mu Benjamina.) Mu bantu ba mu Yuda mwajinga Ataya mwana wa kwa Uzaya, Uzaya mwana wa kwa Zekaliya, Zekaliya mwana wa kwa Amaliya, Amaliya mwana wa kwa Shefwatiya, Shefwatiya mwana wa kwa Mahalalela wa mu baana ba kwa Peleze,+  ne Maaseya mwana wa kwa Baluka, Baluka mwana wa kwa Kolahoze, Kolahoze mwana wa kwa Hazaya, Hazaya mwana wa kwa Adaya, Adaya mwana wa kwa Yoyaliba, Yoyaliba mwana wa kwa Zekaliya mwana wa mwina Shela.  Baana bonse ba kwa Peleze baikelenga mu Yelusalema bajinga 468 banabalume bafikilamo.  Bano bo bajinga bena Benjamina: Salu+ mwana wa kwa Meshulama, Meshulama mwana wa kwa Yoede, Yoede mwana wa kwa Pedaya, Pedaya mwana wa kwa Kolaya, Kolaya mwana wa kwa Maaseya, Maaseya mwana wa kwa Itiela, Itiela mwana wa kwa Yeshaya,  kabiji pe aye palondejile Gabai ne Salai, bonse pamo bajinga 928;  kabiji Yoela mwana wa kwa Zikili ye wajinga kalama wabo, ne Yuda mwana wa kwa Hasenua ye wajinga mukulumpe wa kibiji pa muzhi. 10  Ba mu bañanga bo bano: Yedaya mwana wa kwa Yoyaliba, ne Yakina,+ 11  ne Selaya mwana wa kwa Hilikiya, Hilikiya mwana wa kwa Meshulama, Meshulama mwana wa kwa Zadoka, Zadoka mwana wa kwa Melayota, Melayota mwana wa kwa Ahituba,+ ntangi wa ku nzubo ya Lesa wa kine, 12  ne balongo babo baingijilenga mingilo ya ku ino nzubo bajinga 822; ne Adaya mwana wa kwa Yelohama, Yelohama mwana wa kwa Pelaliya, Pelaliya mwana wa kwa Amizi, Amizi mwana wa kwa Zekaliya, Zekaliya mwana wa kwa Pashula,+ Pashula mwana wa kwa Malakiya, 13  ne balongo banji, bakulumpe ba bikota, bonse pamo bajinga 242; ne Amashai mwana wa kwa Azalela, Azalela mwana wa kwa Azai, Azai mwana wa kwa Meshilemota, Meshilemota mwana wa kwa Imela, 14  ne balongo babo bonka bajinga babilobo, banabalume bachinchika, bonse pamo bajinga 128; ne mukulumpe wabo wajinga Zabajela, wa mu kisemi kyaya nkuwa. 15  Ba mu bena Levi bo bano: Shemaya+ mwana wa kwa Hashuba, Hashuba mwana wa kwa Azilikama, Azilikama mwana wa kwa Hashabiya, Hashabiya mwana wa kwa Buni, 16  ne Shabetai+ ne Yozabada,+ ba mu bakulumpe ba bena Levi batalanga pa mingilo ya pangye ya nzubo ya Lesa wa kine; 17  ne Mataniya+ mwana wa kwa Mika, Mika mwana wa kwa Zabadi, Zabadi mwana wa kwa Asafwa,+ ntangi wa banyimbi, yenka watangijilanga pa kwimba nyimbo ya kutota kimye kya kulomba,+ ne Bakabukiya, wajinga wa kibiji mu balongo banji, ne Abeda mwana wa kwa Shamuwa, Shamuwa mwana wa kwa Galala, Galala mwana wa kwa Yedutuna.+ 18  Bena Levi bonse bajinga mu muzhi wazhila bajinga 284. 19  Kabiji bakasopa ba pa bibelo bajinga Akuba, Talamona,+ ne balongo babo bonka basopanga bibelo, bonse pamo bajinga 172. 20  Bena Isalela bonse, bañanga ne bena Levi bajinga mu mizhi yonse ikwabo ya mu Yuda, muntu yense mu mpunzha yanji ya buswanyi.* 21  Bakalume* baingijilanga ku nzubo ya Lesa+ baikajilenga mu Ofela,+ ne mu Ziha ne mu Gishipa, bo bajinga bakulumpe ba bakalume* ba ku nzubo ya Lesa. 22  Ntangi wa bena Levi baikalanga mu Yelusalema wajinga Uzi mwana wa kwa Bani, Bani mwana wa kwa Hashabiya, Hashabiya mwana wa kwa Mataniya, Mataniya+ mwana wa kwa Mika, wa mu baana ba kwa Asafwa, banyimbi; ye wajinga mukulumpe wa pa mwingilo wa ku nzubo ya Lesa wa kine. 23  Mambo kwajinga mukambizho wa mfumu pa mambo a abo,+ kabiji banyimbi bebatongwejile bintu bya kwibapa byonka byo kyakebewanga pa juba pa juba. 24  Kabiji Petahiya mwana wa kwa Meshezabela wa mu baana ba kwa Zela mwana wa kwa Yuda ye wafundangako* mfumu maana pa mambo onse a bantu. 25  Pa mambo a mizhi icheche yajinga na majimi ayo, bantu bamo ba mu Yuda baikelenga mu Kiliata-alaba+ ne mu mande anji,* mu Dibona ne mu mande anji, mu Yekabazeli+ ne mu mizhi yanji icheche, 26  mu Yeshua, mu Molada,+ mu Bete-peleta,+ 27  mu Hazala-shuala,+ mu Belesheba ne mu mande anji,* 28  mu Zikilagi,+ mu Mekona ne mu mande anji,* 29  mu Ene-limona,+ mu Zola,+ ne mu Yalamuta, 30  mu Zanoa,+ mu Adulama ne mu mizhi yabo icheche, mu Lakishi+ ne mu majimi anji, ne mu Azeka+ ne mu mande anji.* Baikele mu Belesheba kukafika ne ku Kimpachiko kya Hinomu.+ 31  Kabiji bena Benjamina baikele mu Geba,+ mu Mikimashi, mu Aya, mu Betele+ ne mu mande anji,* 32  mu Anatota,+ mu Noba,+ mu Ananiya, 33  mu Hazola, mu Lama,+ mu Gitaimu, 34  mu Hadida, mu Zeboimu, mu Nebalata, 35  mu Loda,+ ne mu Ono, mu kimpachiko kya basendwe. 36  Ne bipanyi bimo bya bena Levi byafumine mu Yuda bebitwajile ku bena Benjamina.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “bena Netinimu.” Mu Kihebelu, “bo bapana.”
Nangwa’mba “na bintu byo aswana.”
Nangwa’mba “Bena Netinimu.” Mu Kihebelu, “bo bapana.”
Nangwa’mba “bena Netinimu.” Mu Kihebelu, “bo bapana.”
Mu Kihebelu, “wajinga ku kuboko kwa mfumu.”
Nangwa’mba “azhokolokako.”
Nangwa’mba “azhokolokako.”
Nangwa’mba “azhokolokako.”
Nangwa’mba “azhokolokako.”
Nangwa’mba “azhokolokako.”