Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mpitulukilo ya mu mizhilo 14:1-29

BIJI MU BUKU

  • Njijilo yabula kufwainwa (1, 2)

  • Kajo kabula muzhilo ne ka muzhilo (3-21)

  • Kya bujikumi kyo kya kwa Yehoba (22-29)

14  “Anweba mwi baana ba Yehoba Lesa wenu. Kechi mukechibaule+ nangwa kutenda kipepule bilungi byenu na mambo a muntu wafwa ne.+  Mambo anweba mwi bantu bazhila+ kwi Yehoba Lesa wenu, kabiji Yehoba wimusala kwikala bantu banji, kya bunonshi* kyanji kufuma mu bisaka bya bantu bonse baji pano pa ntanda.+  “Kechi mukaje kintu kya bunya nangwa kimo ne.+  Bano bo banyama bo mwakonsha kuja:+ ñombe mulume, mukooko, mbuzhi,  nsebula, lupaala, sontwa, kikwinji, ntengu, mukooko wa mungye ne mukooko wa ku mutumba.  Mwakonsha kuja nyama yense uji na mikono yalenduka kabiji usheñununa kajo.  Nangwa byonkabyo, kechi mukajenga bano banyama basheñununa kajo nangwa boba baji na mikono yalenduka ne: ngamela, kalulu ne kibila, mambo basheñununa kajo bino kechi baji na mikono yalenduka ne. Bo ba muzhilo kwi anweba.+  Ne nkumba, mambo uji na mikono yalenduka, bino kechi usheñununa kajo ne. Ye wa muzhilo kwi anweba. Kechi mukaje nyama yabo nangwa kukwata pa mibiji yabo yafwa ne.  “Byumi byonse bya mu mema byo mwakonsha kuja ke bino: Kintu kyonse kiji na towelo ne mabamba mwakonsha kuja.+ 10  Pakuba kechi mukaje kintu kyonse kyabula towelo ne mabamba ne. Kyo kya muzhilo kwi anweba. 11  “Mwakonsha kuja ñonyi yense wabula wa muzhilo. 12  Bañonyi bo mukabulanga kuja ke bano: mpungu, nkwashi, jikubi mukatampe,+ 13  kiswakozhi, kibimbe ne mitundu yonse ya bibimbe, 14  mitundu yonse ya bikwangala, 15  osetelechi, kapwa, kabwilile, mitundu yonse ya tubemba, 16  kapwa kakacheche, jikwikwi, kafutubiji, 17  pelekanyi, jikubi mucheche, mulondwe, 18  ñendabwala, mitundu yonse ya tukonge tukatampe, susute ne mujima. 19  Bilengwa* byonse biji na byapi byenda kisamba ke bya muzhilo kwi anweba. Kechi mukebije ne. 20  Bilengwa byonse bitumbuka byabula muzhilo mwakonsha kwibija. 21  “Kechi mukaje nyama wifwila ne.+ Mwakonsha kumupana ku muntu wafuma ku kyalo kingi, wikala mu mizhi* yenu ne aye wakonsha kwiija; nangwa mwakonsha kwiipotesha ku muntu ungi. Mambo anweba mwi bantu bazhila kwi Yehoba Lesa wenu. “Kechi wafwainwa kuteeka mwana mbuzhi mu mukaka wa inanji ne.+ 22  “Pa mwaka pa mwaka, mukapanenga bya bujikumi bikafumanga mu nkunwa yenu yonse yo mukabyalanga mu majimi enu.+ 23  Bya bujikumi bya mu kajo kenu, bya mu binyu byenu bya katataka, bya mu manyi enu ne babeji ba bañombe ne ba mikooko yenu, byonse mukebijiilenga kwi Yehoba Lesa wenu mu mpunzha yo akasala mwa kwikala jizhina janji,+ pa kuba’mba mukafunde kumwakamwa Yehoba Lesa wenu moba onse.+ 24  “Pakuba umvwe museke akemulepele kabiji mwakankalwa kubila bino bintu mu mpunzha yo akasala Yehoba Lesa wenu mwa kwikala jizhina janji+ na mambo a kuba kwalepa na ko mwikala (mambo Yehoba Lesa wenu ukemubila bibusa), 25  mukebipoteshe ne kusendela mali mu mafukuta ne kuya nao ku mpunzha yo akasala Yehoba Lesa wenu. 26  Mwakonsha kwingijisha oo mali kupotamo kintu kyonse kyo mubena kukeba,* nabiji bañombe, mikooko, bambuzhi, binyu ne maalwa akwabo ne bintu byonse byo mukakeba;* kabiji mukebijiile konkakwa kwi Yehoba Lesa wenu ne kusangalala anweba ne ba mu mazubo enu.+ 27  Kechi mukavulame mwina Levi wikala mu mizhi yenu ne,+ mambo aye kechi uji na kya kumwabilapo nangwa kya buswanyi mukachi kenu ne.+ 28  “Ku mpelo yonse ya myaka isatu, mukalete bya bujikumi byonse bya mu kajo kenu bya mu yewo mwaka ne kwibilamina mu mizhi yenu.+ 29  Kabiji mwina Levi wabula kya kwibabilapo nangwa kya buswanyi ne muntu wafuma ku kyalo kingi, mwana wabula bashanji* ne mwanamukazhi wafwilwa bekala mu mizhi yenu, bakeya na kuja ne kwikuta,+ kuba’mba Yehoba Lesa wenu akemupeshe mu byonse byo muba.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “kipe kyo anemeka.”
Nangwa’mba “bilongolo.”
Mu Kihebelu, “binzhilo.”
Nangwa’mba “kikeba mweo wenu.”
Nangwa’mba “bintu byonse bikakeba mweo wenu.”
Nangwa’mba “mwana wa kishale.”