Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mitonyi 8:1-35

BIJI MU BUKU

  • Bena Efelaimu batoboka ne Gidiona (1-3)

  • Bamfumu ba bena Mijanyi bebapupila ne kwibepaya (4-21)

  • Gidiona wakana kwikala mfumu (22-27)

  • Kwambapo pa bwikalo bwa kwa Gidiona (28-35)

8  Kepo banabalume bena Efelaimu bamushikishe’mba: “Mambo ka o witubila kino kintu? Mambo ka o wabujile kwitwita byo wayile na kulwa na bena Mijanyi?”+ Kabiji batobokele nanji bingi.+  Bino aye wibashikishe’mba: “Ñanyi kintu kyo nauba kyaesakana na kyo mwauba? Nanchi kupupula mañanzañanza kwauba Efelaimu+ kechi kwawama kukila kunowa mañanzañanza kwauba Abieza nenyi?+  Lesa wapaine mu maboko enu babinemanga ba bena Mijanyi abo ba Oleba ne Ziba,+ kabiji ñanyi kintu kyo nauba kyaesakana na kyo mwauba?” Byo aambile bino,* balekele* kumukatazha.  Kepo Gidiona aishile ku Yodano ne kumwabuka. Aye ne banabalume 300 bo ajinga nabo bakookele, pano bino batwajijiletu na kupupila.  Onkao mambo, waambijile bantu ba mu Sukota amba: “Mwane bantu babena kundondela bapepoi bashinkwa, mambo bakooka kabiji mbena kupupila Zeba ne Zalamuna bamfumu ba bena Mijanyi.”  Bino babinemanga ba mu Sukota bamushikishe’mba: “Nanchi Zeba ne Zalamuna bebapana kala mu kuboko kobe pa kuba’mba tupe nzhita yobe bashinkwa nyi?”  Gidiona wibakumbwile’mba: “Na mambo a kino, Yehoba byo akapana Zeba ne Zalamuna mu kuboko kwami, nkemupuma na miba ne na kichi kya kankona kya mungye.”+  Kabiji wafumine kokwa ne kuya ku Penwela ne kulomba bintu bimotu, bino bantu ba mu Penwela bamukumbwile byonkatu byamukumbwile bantu ba mu Sukota.  Onkao mambo, bantu ba mu Penwela nabo wibambijile’mba: “Inge nkabwele mu mutende, nkakundula kino kyamba.”+ 10  Zeba ne Zalamuna bajinga mu Kalakola ne nzhita yabo, bajinga nobe banabalume 15,000. Abano bonse bo bashajilepo mu nzhita yonse ya ba ku Musela,+ mambo banabalume 120,000 bajinga na mapoko bafwile. 11  Kabiji Gidiona wapichijile mu jishinda ja boba baikalanga mu matente ku musela wa Noba ne Yongobeya,+ kabiji walukukile kampu wa balwanyi, kya kwibabazhimunatu. 12  Zeba ne Zalamuna byo banyemene, aye wibapupijile ne kukwata bano bamfumu babiji ba bena Mijanyi, Zeba ne Zalamuna, kabiji bazakamishe kampu yense. 13  Gidiona mwana wa kwa Yoashi wabwelelemo kufuma ku nkondo kwingijisha jishinda jaya ku Helese. 14  Byo abwelelenga wakwachile nsongwalume wa mu Sukota ne kumwipuzha. Onkao mambo, uno nsongwalume wamunembejile mazhina a babinemanga ne bakulumpe ba mu Sukota, banabalume 77. 15  Ponkapo wayile ku banabalume ba mu Sukota ne kwamba’mba: “Talai Zeba ne Zalamuna bo mwañendelekejilepo ne kwamba’mba, ‘Nanchi Zeba ne Zalamuna bebapana mu kuboko kobe pa kuba’mba tupane bashinkwa ku nzhita yobe yakookatu zubulu nyi?’”+ 16  Kepo asendele miba ne kichi kya kankona kya mungye ne kuzhipawilako bakulumpe ba mu muzhi ne bantu ba mu Sukota kuba’mba bafunjileko.+ 17  Kabiji wakundwile kyamba kya Penwela+ ne kwipaya banabalume ba mu muzhi. 18  Waipwizhe Zeba ne Zalamuna amba: “Banabalume ba mutundu ka bo mwaipayile mu Tabola?” Abo bamukumbwile’mba: “Bajingatu byonka byo uji, bonse bamwekanga nobe baana ba mfumu.” 19  Ponkapo waambile’mba: “Abo bantu balongo bami, baana ba bamama. Byonkatu Yehoba byo aji na bumi, inge kechi mwibepayile ne, ne amiwa inge kechi nemwipaya ne.” 20  Kepo aambijile Yetela mwananji mubeji amba: “Imana, wibepaye.” Bino nsongwalume kechi wasomwene mpoko yanji ne; wachiine, mambo wakijinga mwanyike. 21  Onkao mambo, Zeba ne Zalamuna baambile’mba: “Imana obewa mwine witwipaye, mambo mwanamulume bamuyukila ku bulume* bwanji.” Onkao mambo, Gidiona waimene ne kwipaya Zeba ne Zalamuna+ ne kusenda mapingo o balenga nobe ñondo ajinga mu mashingo a bangamela babo. 22  Kabiji bena Isalela baambijile Gidiona amba: “Ikalai kalama wetu, anweba ne mwanenu wa mulume ne munkanenu wa mulume, mambo mwitupokolola mu maboko a bena Mijanyi.”+ 23  Bino Gidiona wibambijile’mba: “Amiwa kechi nsakwimulama ne, nangwa mwanami kechi ukemulama ne. Yehoba ye ukemulama.”+ 24  Gidiona watwajijile kwamba’mba: “Nsakwimulombako kuba kintu kimo: muntu yense mwi anweba ampe jishikiyo ja ku moona kufuma pa bintu byo mwapukula.” (Bajinga na mashikiyo a ngolode, mambo bajinga bena Ishimela.)+ 25  Ne abo baambile’mba: “Tusakwimupa.” Ponkapo baanshikile kivwalo, ne muntu yense watayilepo jishikiyo ja ku moona kufuma pa bintu byo bapukwile. 26  Kinemenezhi kya mashikiyo a ku moona a ngolode o alombele kyafikile mashekele* a ngolode 1,700, kufumyako mapingo o balenga nobe ñondo, bupela, bivwalo bya boya byachiluluka byavwalanga bamfumu ba bena Mijanyi ne bupela bwafumine ku bangamela.+ 27  Gidiona waingijishe uno ngolode kulengelako kajilaya kabula maboko+ kabiji wikatujile mu muzhi wanji wa Ofula;+ ne bena Isalela bonse bekapopwejilenga* konkakwa,+ kabiji kaikele ke kitewa kwi Gidiona ne ba mu nzubo yanji.+ 28  Bena Mijanyi+ bebashinjile ku bena Isalela, kabiji kechi babwezhezhepo kwibakatazha* ne; kabiji kyalo kyaikele mu mutende myaka 40 mu moba a kwa Gidiona.+ 29  Onkao mambo, Yelubaela+ mwana wa kwa Yoashi wabwelele ku nzubo yanji ne kwikala konkakwa. 30  Gidiona wasemene baana* ba balume 70, mambo wajinga na bakazhi bavula. 31  Ntombo wanji wa mu Shekema naye wasemene mwana wa mulume, kabiji shanji wamutumbile’mba Abimeleki.+ 32  Kabiji Gidiona mwana wa kwa Yoashi wafwile saka akota, kabiji bamuzhiikile mu kilende kya shanji aye Yoashi mu Ofula wa bena Abieza.+ 33  Gidiona byo afwiletu, bena Isalela batendekele kupopwela* jikwabo Baela,+ kabiji batongwele Baela-belita kwikala lesa wabo.+ 34  Bena Isalela kechi bamuvulukile Yehoba Lesa wabo,+ yenka wibapokolwele mu maboko a balwanyi babo bonse bebazhokolokele ne;+ 35  kabiji kechi bamwesheshe butemwe bubula kwaluka ku ba mu nzubo ya kwa Yelubaela, ko kuba’mba Gidiona, pa bintu byonse byawama byo aubijile bena Isalela ne.+

Tubyambo twa munshi

Mu Kihebelu, “bino byambo.”
Mu Kihebelu, “mupashi wabo walekele kumukatazha.”
Nangwa’mba “mambo byonka biji mwanamulume, ne bulume bwanji byo byo buji.”
Shekele umo waesakana na magalamu 11.4. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “baubile nako bulalelale bwa ku mupashi.”
Mu Kihebelu, “kechi bainwine mitwe yabo ne.”
Mu Kihebelu, “wajinga na baana ba balume 70 bafumine mu kijoma kyanji.”
Nangwa’mba “kuba bulalelale bwa ku mupashi na.”