Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mitonyi 3:1-31

BIJI MU BUKU

  • Yehoba waeseka bena Isalela (1-6)

  • Otoniela ye mutonyi mutanshi (7-11)

  • Mutonyi Ehuda waipaya Mfumu wabaya aye Egalona (12-30)

  • Mutonyi Shamagala (31)

3  Bino byo bisaka Yehoba byo aswishishe kushalamo kuba’mba byesekenga bena Isalela bonse babujile kulwapo makondo a mu Kenana+  (kyajinga bino kuba’mba bisemi bya bena Isalela byalondejilepo byabujile kukilwapo nkondo, bilwe nkondo):  bamfumu batanu bena Filishitiya,+ ne bena Kenana bonse, bena Shidona+ ne bena Hivi+ baikalanga ku Mutumba wa Lebanoni+ kufuma ku Mutumba wa Baela-helemone kufika ku Lebo-hamata.*+  Abino bisaka, byajinga bya kwesekelako bena Isalela kumona inge bena Isalela bakonsheshe kukookela mikambizho ya Yehoba, yo apele bashabo kupichila mwi Mosesa.+  Onkao mambo, bena Isalela baikelenga mukachi ka bena Kenana,+ bena Hiti, bena Amoli, bena Pelizi, bena Hivi ne bena Yebusi.  Bena Isalela basongwelenga baana ba bakazhi ba mu bino bisaka, ne baana babo ba bakazhi bebasongweshenga ku baana ba balume ba mu bino bisaka, ne abo batendekele kwingijila balesa babo.+  Onkao mambo, bena Isalela baubile bintu byatama kwi Yehoba, kabiji bavulamine Yehoba Lesa wabo ne kwingijila Babaela+ ne bichi* bya milumbulumbu byazhila.+  Na mambo a kino, bukaji bwa Yehoba bwabuukijile bena Isalela kabiji wibapoteshe kwi Kushanyi-lishitaimu mfumu wa Mesopotamya.* Bena Isalela baingijilenga Kushanyi-lishitaimu myaka itanu na isatu.  Bena Isalela byo bamujijiile Yehoba amba ebakwashe,+ Yehoba wapele bena Isalela+ mupulushi wa kwibapokolola, aye Otoniela+ mwana wa kwa Kenaza, nkasanji Kaleba. 10  Mupashi wa Yehoba waishile pe aye,+ ne aye waikele mutonyi wa bena Isalela. Byo ayile na kulwa nkondo, Yehoba wapaine Kushanyi-lishitaimu mfumu wa Mesopotamya* mu kuboko kwanji ne kushinda wamushinjile. 11  Onkao mambo, kyalo kyaikele mu mutende myaka 40. Kepo Otoniela mwana wa kwa Kenaza afwile. 12  Kabiji bena Isalela batendekele jikwabo kuba bintu byatama ku meso a Yehoba.+ Onkao mambo, Yehoba walengejile Egalona mfumu wa Moabu+ kushinda bena Isalela, mambo baubile bintu byatama kwi Yehoba. 13  Kabiji wibaletejile bena Amonyi+ ne bena Amaleki.+ Balukukile bena Isalela ne kwangata muzhi wa bisonga.+ 14  Bena Isalela baingijilenga Egalona mfumu wa Moabu myaka 18.+ 15  Kepo bena Isalela bamujijiile Yehoba amba ebakwashe,+ onkao mambo Yehoba wibapele mupulushi,+ aye Ehuda+ mwana wa kwa Gela mwina Benjamina,+ waingijishanga kuboko kwa kipiko.+ Mu kuya kwa kimye, bena Isalela batumine mulambo kwi Egalona mfumu wa Moabu kupichila mwi aye. 16  Kabiji Ehuda walengele mpoko yatwa kubiji, yalepele kyubichi* umo, ne kwiivungila munshi ya kivwalo kyanji pa jimbwata janji ja kilujo. 17  Kabiji wapaine mulambo kwi Egalona mfumu wa Moabu. Egalona wajinga muntu wabaya bingi. 18  Ehuda byo apwishishe kupana mulambo, waambijile bantu baletele mulambo amba bayenga. 19  Bino byo afikile pajinga bipashañano bya kusonga* ku Giligala,+ aye wabwelele ne kwamba’mba: “Nji na byambo bya bufyamfya bya kwimubuula, anweba bamfumu.” Onkao mambo, mfumu waambile’mba: “Zhindamaipo!” Ponkapo bakalume banji bonse bafumineko kwi aye. 20  Onkao mambo, Ehuda waishile kwi aye saka aikala bunke bwanji mu kibamba kyanji kya peulu mwatalala. Kepo Ehuda aambile’mba: “Nji na byambo bya kwimubuula byafuma kwi Lesa.” Onkao mambo, waimene kufuma pa jitanda* janji. 21  Kabiji Ehuda wasomwene mpoko na kuboko kwanji kwa kipiko kufuma pa jimbwata janji ja kilujo ne kwasa mfumu mu jivumo. 22  Kwa kukwachila mpoko nako kwatwelele munda ne mafuta avwetele mpoko, mambo kechi wiisomwenemo mu jivumo ja mfumu ne, ne bincha bya munda byalupukile. 23  Ehuda walupukijile pa kipenze, kabiji washinkile binzhilo bya kibamba kya peulu ne kwibikiya. 24  Byo ayile, bakalume bamfumu babwelele ne kumona’mba binzhilo bya kibamba kya peulu bebikiya. Byonkabyo, baambile’mba: “Kampe babena kupambuka* mu kibamba kya peulu mwatalala.” 25  Batwajijiletu na kupembelela kufikatu ne byo kibalengele bumvu, bino byo bamwene’mba kechi ubena kushinkulako binzhilo bya kibamba kya peulu ne, batolele makii ne kwibishinkula kabiji bataaine’mba nkambo yabo wapona panshi* wafwa! 26  Abo byo bakipembelejilenga, Ehuda wanyemene kabiji wapichijile kwajinga bipashañano+ bya kusonga* ne kukafika mu mutende ku Seilata. 27  Byo afikile, wavuminye lusengo+ mu kibunji kya mitumba kya Efelaimu;+ ne bena Isalela bakunkulukile kufuma ku kibunji kya mitumba ne aye saka atangilako kulutwe yabo. 28  Kepo ebambijile’mba: “Ndondelai, mambo Yehoba wapana balwanyi benu bena Moabu mu maboko enu.” Onkao mambo, bamulondejile kabiji waangachile myaba ya Yodano ne kushinkila bena Moabu, kabiji kechi baswishishepo muntu nangwa umo kwabukapo ne. 29  Kabiji pa kyokya kimye baipayile bena Moabu kampe 10,000,+ bonse banabalume bakosa kabiji bilobo; kafwako nangwa umo wapulukile ne.+ 30  Onkao mambo, Moabu bamushinjile ku bena Isalela pa joja juba; ne kyalo kyaikele mu mutende myaka 80.+ 31  Kufuma pe Ehuda, paishile Shamagala+ mwana wa kwa Anata, waipayile banabalume bena Filishitiya 600+ na mungele;+ ne aye naye wapokolwele bena Isalela.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “ku kibelo kya Hamata.”
Mu Kihebelu, “Alama-nahalaimu.”
Mu Kihebelu, “Alama.”
Kampe kyubichi waipipa nobe masentimita 38. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa, “kwajinga mabwe.”
Nangwa’mba “kipona.”
Mu Kihebelu, “kuvweta ku maulu.”
Mu Kihebelu, “pa ntanda.”
Nangwa, “kwajinga mabwe.”