Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mateo 9:1-38

BIJI MU BUKU

  • Yesu wabuka muntu wa kalepu (1-8)

  • Yesu waita Mateo (9-13)

  • Bwipuzho pa mambo a kuzhikilwa na nzala (14-17)

  • Mwana wa mukazhi wa kwa Yelusa; mwanamukazhi wakwata ku kivwalo kya kwa Yesu (18-26)

  • Yesu wabuka mpofu ne kamaama (27-34)

  • Bujimi bwabaya, ba mingilo bakepa (35-38)

9  Byo akanjijile mu bwato, waabukile ne kuya mu muzhi wanji.+  Ponkapo, bantu bamuletejile mwanamulume wakolelwe kalepu saka alaala pa kamwanya. Byo amwene lwitabilo lwabo, Yesu waambijile wa kalepu amba: “Kwakamwa ne, mwanami! mambo obe alekelwa.”+  Banembeshi bamo beambijilenga mu lwabo amba: “Awe muntu ubena kuba mwenga Lesa.”  Yesu byo ayukile byo balangulukilenga, wibashikishe’mba: “Mambo ka o mubena kulangulukila bintu byatama mu michima yenu?+  Nanchi kyepi kyapela, kwamba’mba, ‘Mambo obe alekelwa’ nyi, inyi amba, ‘Imana wende’?+  Bino pa kuba’mba muyuke’mba, Mwana muntu bamupa luusa pano pa ntanda lwa kulekela bantu mambo—” waambijile wa kalepu amba: “Imana, senda kamwanya kobe uyenga ku nzubo yobe.”+  Ne aye waimene kaye ne ku nzubo yanji.  Mabumba byo amwene kino, aubile bingi moyo, kabiji atumbijikile Lesa yenka wapaine luno luusa ku bantu.  Kabiji Yesu byo afuminenga kokwa, wamwene mwanamulume wa jizhina ja Mateo saka aikala po basonkesha misonko ne kumwambila’mba: “Ndondelenga.” Ponkapo waimene keamulondele.+ 10  Kimye kikwabo, byo ajiilenga* mu nzubo, kwaishile basonkeshi ne bandengamambo ne kutatula kujiila* pamo ne Yesu ne baana banji ba bwanga.+ 11  Byo bamwene kino, Bafaliseo baipwizhe baana banji ba bwanga amba: “Mambo ka mufunjishi wenu o ajiila pamo na basonkeshi ne bandengamambo?”+ 12  Byo ebomvwine na kwamba bino, wibambijile’mba: “Bantu batuntulu kechi bakeba shayuka wa michi ne, poso aba bakolwa.+ 13  Yainga mukafunde kino mo kyatala: ‘Amiwa nkeba lusa, kechi kitapisho ne.’+ Naishile na kwita bandengamambo kechi bantu baoloka ne.” 14  Kepo baana ba bwanga ba kwa Yoano baishile ko aji ne kumushikisha’mba: “Mambo ka atweba ne Bafaliseo o tuzhikilwa na nzala pakuba baana benu ba bwanga kechi bazhikilwa na nzala ne?”+ 15  Yesu wibepwizhe’mba: “Nanchi balunda ba musongoshi bakonsha kujila umvwe kya kuba musongoshi+ bakiji nanji nyi? Bino moba akafika kimye musongoshi kyo bakamufumyako kwi abo,+ ne abo po po bakazhikilwa na nzala. 16  Kafwako muntu wakonsha kutupika kikamba kya katataka pa kivwalo kya peulu kya kala ne, mambo kikamba kya katataka kitondobola kivwalo ne patabuka pabayilako.+ 17  Kabiji bantu kechi balonga binyu bya bintonto mu mafukuta a biseba a kala ne. Mambo umvwe bauba bino, mafukuta asabika ne binyu bichika ne konaika. Bino bantu balonga binyu bya bintonto mu mafukuta a biseba a katataka kabiji byonse bibiji kechi byonaika ne.” 18  Byo akibabuujilenga bino bintu, kwaishile ntangi wamusolomokele ne kumulambila* ne kwamba’mba: “Mwanami wa mukazhi pa kino kimye kampe wafwa ne kala, nangwa byonkabyo, twayai mukamukwate maboko enu, ne aye usakusanguka.”+ 19  Ponkapo Yesu waimene keamulondele pamo na baana banji ba bwanga. 20  Kabiji kunyuma yanji kwaishile mwanamukazhi wajinga na kikola kya kupita mashi pa myaka 12,+ waishile kunyuma yanji ne kukwata ku nsenkebele ya kivwalo kyanji kya peulu,+ 21  mambo waambile mu muchima wanji amba: “Umvwe nkwatetu ku kivwalo kyanji, nsakubukwa.” 22  Yesu waalulukile, kabiji byo amumwene wamwambijile’mba: “Kwakamwa ne, mwanami, lwitabilo lobe lwa kulengela kubukwa.”+ Ponkapotu uno mwanamukazhi wabukilwe.+ 23  Byo afikile ne kutwela mu nzubo ya uno ntangi, wamwene bavumya mimpempe saka bemba nyimbo ya majila ne jibumba saka jiwowakana,+ 24  Yesu wibambijile’mba: “Lupukaimo, mambo uno kashimbi kechi wafwa ne, walaalatu tulo.”+ Byo baumvwine bino, batendekele kumuseka ne kumwendeleka. 25  Jibumba byo jalupukilemo, watwelele ne kumukwata ku kuboko,+ ne uno kashimbi wabuukile.+ 26  Kabiji nkuwa ya kino kyo aubile yakumbene mu yoya mpunzha yonse. 27  Yesu byo afuminenga kokwa, banabalume babiji bampofu+ bamulondejilenga, saka babijika’mba: “Anweba Mwana Davida, tubilai lusa.” 28  Byo atwelele mu nzubo, aba bampofu baishile ko aji, kabiji Yesu wibashikishe’mba: “Nanchi muji na lwitabilo kuba’mba nakonsha kuba kino nyi?”+ Ne abo bamukumbwile’mba: “Ee, Nkambo.” 29  Kepo ebakwachile pa meso+ ne kwibambila’mba: “Kyubiwe monka mwayila lwitabilo lwenu.” 30  Ne meso abo alabile. Kabiji Yesu wibakambizhe kyakosa amba: “Kange mubuulepo muntu nangwa umotu ne.”+ 31  Bino abo byo balupukilemo, babulañene mu yoya mpunzha yonse akya kyo ebobijile. 32  Byo bafuminengako, ponkapo bantu bamuletejile mwanamulume kamaama wajinga na ndemona;+ 33  kabiji byo amupangilemo ndemona, uno kamaama watatwile kwamba.+ Kabiji mabumba akuminye bingi ne kwamba’mba: “Mu Isalela mukyangye kumwekapo kintu kya uno mutundu.”+ 34  Bino Bafaliseo baambilenga’mba: “Uno muntu upanga bandemona na bulume bwa mukulumpe wa bandemona.”+ 35  Kabiji Yesu wapitañenenga mu mizhi yonse ikatampe ne icheche na kufunjisha mu mashinagoga ne kusapwila mambo awama a Bufumu ne kubuka bikola byapusana pusana ne bulema bwapusana pusana.+ 36  Byo amwene mabumba wiobijile lusa,+ mambo basubakene ne kupelelwa nobe mikooko yabula kafunga.+ 37  Kepo aambijile baana banji ba bwanga amba: “Mwingilo wa kunowa wabaya, pakuba ba mingilo bakepa.+ 38  Onkao mambo, lombai Mwine mwina mwingilo wa kunowa atume ba mingilo mu mwingilo wanji wa kunowa.”+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “kwikala kya kusendalala ku tebulu.”
Nangwa’mba “kwikala kya kusendalala ku tebulu.”
Nangwa’mba “kukunyika kilungi.”