Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mateo 2:1-23

BIJI MU BUKU

  • Kwiya kwa bashayuka ba tubangabanga (1-12)

  • Kunyemena ku Ijipita (13-15)

  • Heloda waipaya baana ba balume (16-18)

  • Kubwela ku Nazala (19-23)

2  Yesu byo asemekelwe mu Betelema+ wa mu Yudea mu moba a mfumu Heloda,*+ bashayuka ba tubangabanga baishile ku Yelusalema kufuma ku Musela,  ne kushikisha’mba: “Mfumu wa Bayudea wasemwa uji pi?+ Mambo twaji kumona kabangabanga kanji kimye kyo twajinga ku Musela, kabiji twaiya namba tumulambile.”*  Mfumu Heloda byo aumvwine kino, wazhingijile bingi pamo ne bantu bonse ba mu Yelusalema.  Byo akonkenye pamo bañanga bakatampe ne banembeshi, wibashikishe kwafwainwe kusemekelwa Kilishitu.*  Abo bamubuujile’mba: “Mu Betelema+ wa mu Yudea, mambo bino byo byanembele ngauzhi amba:  ‘Obewa Betelema wa mu kyalo kya Yuda, kechi wi muzhi mucheche mu babitumbafumu ba mu Yuda ne, mambo mwi obewa mo mukafuma mfumu ukafunganga bantu bami bena Isalela.’”+  Kepo Heloda ebechile bashayuka ba tubangabanga ku mbaji ne kwibashikisha kimye kyamwekejilemo kabangabanga.  Byo ebatumine kuya ku Betelema, wibambijile’mba: “Yainga mukakebe bulongo kuji uno mwana, kabiji umvwe mwamutaana, mwafwainwa kubwela kuno na kumbuula pa kuba’mba ne amiwa nkayeko na kumulambila.”  Byo baumvwine bibabuujile mfumu, batatwile kuya, ponkapo kabangabanga ko bamwene ku Musela+ katangijileko poso ne byo kaimene peulu ya nzubo mwajinga mwana. 10  Pa kumona kabangabanga basekejile bingi. 11  Byo batwelele mu nzubo, bataaine mwana saka aji ne inanji aye Maliya, kabiji byo bafukamine, bamulambijile.* Kepo bakasulwile mafukuta abo ne kumupa bya bupe bya ngolode ne binunka bulongo ne mola. 12  Bino na mambo a kuba Lesa wibajimwineko mu kiloto+ kubula kubwela kwi Heloda, bapichile jishinda jingi pa kubwela ku kyalo kyabo. 13  Byo bayile, malaika wa Yehoba* waishile kwi Yosefwa mu kiloto+ ne kumwambila’mba: “Imana, usende mwana ne inanji munyemene ku Ijipita, mukekalenga konkakwa poso nkakubuule, mambo Heloda usakutendeka kukeba uno mwana kuba’mba amwipaye.” 14  Ponkapotu Yosefwa waimene bufuku ne kusenda mwana ne inanji kuya ku Ijipita. 15  Waikelenga konkakwa kufikatu ne kimye kyafwile Heloda. Kino kyafikizhe akya kyaambile Yehoba* mwi ngauzhi wanji amba: “Namwichile mwanami kufuma mu Ijipita.”+ 16  Heloda byo amwene’mba bamubepa ku bashayuka ba tubangabanga, wazhingijile bingi kabiji wakambizhe kwipaya baana bonse ba balume ba bacheche ba mu Betelema ne mu bijiiji byonse, kutendekela pa ba myaka ibiji ne kubwela panshi kwesakana na kimye kyo bamubuujilemo bashayuka ba tubangabanga.+ 17  Kino kyafikizhe akya kyaambile ngauzhi Yelemiya amba: 18  “Jiwi jaumvwanyikile mu Lama ja kujila majila ne mabingo akatampe. Lechela+ ye wajijilenga baana banji, kabiji kechi waswile kumutekenesha ne, mambo bafwa.”+ 19  Heloda byo afwile, malaika wa Yehoba* waishile kwi Yosefwa mu kiloto+ saka aji mu Ijipita, 20  ne kumwambila’mba: “Imana usende mwana ne inanji ubwele mu kyalo kya Isalela, mambo aba bakebelenga bumi* bwa mwana bafwa.” 21  Ponkapo waimene ne kusenda mwana ne inanji kubwela mu kyalo kya Isalela. 22  Bino byo aumvwine’mba Akeleusa waswana shanji aye Heloda kabiji ubena kulama mu Yudea, wachiine kuyako. Kabiji byo bamujimwineko kwi Lesa mu kiloto,+ wayile na kukekala mu nyaunda ya mu Ngalilea.+ 23  Byo afikile waikele mu muzhi watelwanga’mba Nazala,+ kuba’mba kifike akya kyaambile bangauzhi amba: “Bakamutela’mba, mwina Nazala.”*+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “kukunyika bilungi.”
Nangwa’mba “Mesiasa; Mushingwa.”
Nangwa’mba “kukunyika kilungi.”
Nangwa’mba “mweo.”
Kampe kufuma ku kyambo kya Kihebelu kya kuba’mba “musele.”