Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mateo 19:1-30

BIJI MU BUKU

  • Masongola ne kwikana (1-9)

  • Bupe bwa bukatanda ne buzhike (10-12)

  • Yesu wapesha baana ba bacheche (13-15)

  • Bwipuzho bwa nsongwalume nonshi (16-24)

  • Kwipana na mambo a Bufumu (25-30)

19  Yesu byo apwishishe kwamba bino bintu, wafumineko ku Ngalilea ne kuya ku mipaka ya Yudea bushiya bwa Yodano.+  Mabumba akatampe amulondejile kabiji wibabukijile konkakwa.  Kepo Bafaliseo baishile na kumweseka kabiji bamushikishe’mba: “Nanchi kijitu bulongo mwanamulume kukana mukazhanji pa mambo onsetu nyi?”+  Aye wibakumbwile’mba: “Nanchi kechi mwatangapo kuba’mba, kufumatu ku ntendekelo, awa wibalengele, walengele mwanamulume ne mwanamukazhi+  ne kwamba’mba: ‘Na mambo a kino, mwanamulume ukasha bashanji ne bainanji ne kulamachila ku mukazhanji ne abo bakekala ke mubiji umo’ nenyi?+  Onkao mambo, kechi bakiji babiji ne, bino ke mubiji umo. Onkao mambo, akya kyasambakanya Lesa, muntu kechi ekyabanye ne.”+  Abo bamushikishe’mba: “Pano mambo ka Mosesa o akambizhe mwanamulume kupa mukazhanji kyete kya kumupala kumwesha’mba wamukana?”+  Aye wibakumbwile’mba: “Na mambo a kukosa kwa michima yenu, Mosesa kyo kyo emuswishishe kukana bakazhi benu,+ pano bino, kechi byo byo kyajinga ku ntendekelo ne.+  Nemwambila namba, yense ukana mukazhanji pa kubula mambo a bulalelale* ne kusongola mukwabo, wauba bukende.”+ 10  Baana ba bwanga bamwambijile’mba: “Umvwe masongola byo byo aji, kyawamatu ne kubula kusongola.” 11  Aye wibambijile’mba: “Kechi bonse bakonsha kuba byobyo mu bwikalo bwabo ne, kana boba baji na kino kya bupe.+ 12  Bamo kechi basongola ne, mambo basemwatu bantungu, bakwabo na mambo a kwibalemeka ku bantu, pakuba kuji boba babula kusongola na mambo a Bufumu bwa mwiulu. Awa wakonsha kwikala byonka bino, obe byonkabyo.”+ 13  Kabiji bamuletejile baana ba bacheche kuba’mba ebatenteke maboko ne kwibalombelako, bino baana ba bwanga bebakajipijile.+ 14  Bino Yesu wibambijile’mba: “Balekai baana ba bacheche, kange mwibakanye kwiya kwi amiwa ne, mambo Bufumu bwa mwiulu bo bwa bantu baji nobe bano.”+ 15  Kabiji wibatentekele maboko ne kufumako. 16  Ponkapo muntu umo waishile ne kumushikisha’mba: “Mufunjishi, ñanyi kintu kyawama kyo nafwainwa kuba pa kuba’mba nkekale na bumi bwa myaka ne myaka?”+ 17  Aye wamukumbwile’mba: “Mambo ka o ubena kunshikisha pa kintu kyawama?+ Mambo kujitu muntu umo wawama kwapwa. Umvwe ukeba kupuluka wafwainwa kulamanga mikambizho.”+ 18  Uno muntu wamushikishe’mba: “Ñanyi mikambizho?” Yesu wamukumbwile’mba: “Kechi wafwainwa kwipayañana ne,+ kechi wafwainwa kuba bukende ne,+ kechi wafwainwa kwiba ne,+ kechi wafwainwa kwikala kamonyi wa bubela ne,+ 19  nemeka bashobe ne bainobe,+ ne kutemwa mukwenu byonka byo witemwa obe mwine.”+ 20  Uno nsongwalume wamwambijile’mba: “Abino bintu byonse nebilama; ñanyi kintu kikwabo kyo nafwainwa kuba?” 21  Yesu wamwambijile’mba: “Umvwe ukeba kwikala walumbuluka, kapoteshe bipe byobe byonse ne kupana mali ku bayanji, kabiji ukekala na nsabo mwiulu;+ apa bino wiye undondelenga.”+ 22  Uno nsongwalume byo aumvwine kino, waubile bingi bulanda, mambo wajinga na bintu byavula.+ 23  Kepo Yesu aambijile baana banji ba bwanga amba: “Kine nemwambila namba, kikakatazha bingi nonshi kutwela mu Bufumu bwa mwiulu.+ 24  Kabiji nemwambila jikwabo namba, kyapeela ngamela kupita mu jiso ja nguya kukila nonshi kutwela mu Bufumu bwa Lesa.”+ 25  Baana ba bwanga byo baumvwine kino, bakuminye bingi ne kwamba’mba: “Nanchi kine ñanyi wakonsha kupuluka?”+ 26  Byo ebatajishe, Yesu wibambijile’mba: “Ku bantu kyakatazha, pakuba kwi Lesa bintu byonse kechi byakatazha ne.”+ 27  Kepo Petelo aambile’mba: “Talai! Twasha bintu byonse ne kwimulondela; pano ñanyi bintu byo tukamwenamo?”+ 28  Yesu wibakumbwile’mba: “Kine nemwambila namba, pa kukalenga jibiji bintu, kimye Mwana muntu kyo akekala pa jitanda janji ja lukumo, anweba mwandondela mukekala pa matanda 12 na kuchibila mambo bisaka 12 bya Isalela.+ 29  Kabiji yense washa nzubo, bakolojanji nangwa bankasanji ba balume, banyenga yanji, bashanji, bainanji, baana nangwa majimi na mambo a jizhina jami, ukatambula byavula kufika ku kitota kukila pa bibye kabiji ukekala na bumi bwa myaka ne myaka.+ 30  “Bino bavula batanshi bo bakapelako, kabiji bapelako bo bakekala batanshi.+

Tubyambo twa munshi

Mu Kingiliki, poneya. Monai Mutanchi.