Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mateo 14:1-36

BIJI MU BUKU

  • Yoano Mubatizhi bamuchiba mutwe (1-12)

  • Yesu wajiisha bantu 5,000 (13-21)

  • Yesu waenda pa mema (22-33)

  • Kubuka bantu mu Ngenesaleta (34-36)

14  Pa kyokya kimye, Heloda ntangi wa nkambi, waumvwine nkuwa ya kwa Yesu+  kabiji waambijile bakalume banji amba: “Uno ye Yoano Mubatizhi. Bamusangula mu bafu, o ene mambo o a bena kubila ino mingilo ya kukumya.”+  Heloda* wakwachile Yoano kabiji wamukashile ne kumutaya mu kaleya na mambo a kwa Helodyasa muka Filipa kolojanji.+  Mambo Yoano wamwambijilenga amba: “Kizhila kumusongola amba ekale mukazhenu.”+  Nangwa kya kuba wakebelenga kumwipaya, wachiine jibumba na mambo a kuba bamutelanga amba ngauzhi.+  Bino byo bavulukilenga juba ja kusemwa kwa kwa Heloda,+ mwana wa mukazhi wa kwa Helodyasa wazhile ne kusangajika bingi muchima wa kwa Heloda+  kya kuba wachipile’mba usakumupa kyonse kyo asakukeba.  Byo bamubuujile kwi inanji, waambile’mba: “Bampe mutwe wa kwa Yoano pa nsanyi ikatampe yaselebala.”+  Nangwa kya kuba mfumu waumvwine bulanda, na mambo a luchipo lwanji lo achipile ne na mambo a benyi bo ajiilenga* nabo, wakambizhe’mba bamupe. 10  Ponkapo wibatumine, ne Yoano bamuchibile mutwe monka mu kaleya. 11  Baletele mutwe wanji pa nsanyi ikatampe yaselebala ne kupa kamwale, kepo naye amutwajile kwi inanji. 12  Ponkapo baana banji ba bwanga baishile ne kufumya mubiji wanji ne kukamuzhiika; kabiji bayile ne na kubula Yesu. 13  Yesu byo aumvwine kino, wafumineko kaye ne na bwato ku mpunzha kwalepa kwa bunke. Bino mabumba byo ayukile kino, amulondejile panshi kufuma mu mizhi.+ 14  Byo afikile ku kitulu, wamwene jibumba jikatampe, wibobijile lusa,+ kabiji wabukile bakolwa babo.+ 15  Pa kufika mabanga, baana banji ba bwanga baishile ne kumwambila’mba: “Kuno ku mpunzha ko tuji kwalepa kabiji bwaila kala; ambilai mabumba abwele, kuba’mba baye mu mizhi na kwipotela kajo.”+ 16  Pakuba Yesu wibambijile’mba: “Kechi bafwainwa kuya ne; bapai kajo.” 17  Abo bamwambijile’mba: “Atweba tujitu na bashinkwa batanu ne masabi abiji kwapwa.” 18  Aye wibambijile’mba: “Ndetelai kuno.” 19  Kabiji wakambizhe mabumba kwikala pa nsono. Ponkapo washikwile bashinkwa batanu ne masabi abiji, byo atajile mwiulu, walombele+ ne kutebaula bashinkwa ne kwibapana ku baana banji ba bwanga, ne baana banji ba bwanga bebapaine ku mabumba. 20  Onkao mambo, bonse bajiile ne kwikuta, kabiji batolawile bibese byashajilepo, byayujile mu bitumbe 12.+ 21  Aba bajiile bajinga banabalume nobe 5,000, kubikapo banabakazhi ne baana babacheche.+ 22  Ponkapo wakambizhe baana banji ba bwanga kutangilako na bwato kuya ku bushiya, aye saka akyambila mabumba amba ayenga.+ 23  Byo aambijile mabumba kuya, wayile ku mutumba bunke bwanji na kulomba.+ Wajingatu konkakwa bunke kufikatu ne byo bwaijile. 24  Pa kikye kimye, bwato bwajinga palepa bingi na kitulu, manyaki saka ebakatazha na mambo a luvula wapupilenga kufumina kulutwe yabo. 25  Byo kyafikile pa kilo kya buna bufuku,* aye waishile ko bajinga saka enda pa kalunga ka mema. 26  Byo bamumwene saka enda pa kalunga ka mema, baana ba bwanga baumvwine bingi moyo ne kwamba’mba: “Kino ke kimonwamonwa!” Kabiji batamine miteto na mambo a moyo. 27  Ponkapo Yesu wibambijile’mba: “Chinchikai! Yami iye; kuba moyo ne.”+ 28  Petelo wamukumbwile’mba: “Nkambo, umvwe yenu iye, ñambilai ngiye ko muji saka ñenda pa mema.” 29  Ne aye wamwambijile’mba: “Iya!” Ponkapo Petelo wafumine mu bwato ne kwenda pa mema kuya kwajinga Yesu. 30  Bino byo amwene luvula, waumvwine moyo. Kabiji byo atendekele kwibila, wabijikile’mba: “Nkambo, mpulushai!” 31  Ponkapo Yesu watanyikile kuboko ne kumukwata ne kumwambila’mba: “Obewa wa kalwitabilo kacheche, mambo ka o waji kuzhinaukila?”+ 32  Byo bakanjijile mu bwato, ne luvula wikilekele. 33  Kepo bonse bajinga mu bwato bamulambijile* ne kwamba’mba: “Kine mwi Mwana Lesa.” 34  Kabiji baabukile bushiya ne kufika mu Ngenesaleta.+ 35  Byo bamuyukile, banabalume ba ku yoya mpunzha batumine jiwi monse mu kyalo, ne bantu bamuletejile bonse bakolwa. 36  Kabiji bamusashijilenga amba bakwatekotu ku nsenkebele ya kivwalo kyanji kya peulu,+ ne bonse bakwachileko, babukilwe.

Tubyambo twa munshi

Ko kuba’mba, Heloda Antipasa. Monai Mutanchi.
Nangwa’mba “kwikala kya kusendalala ku tebulu.”
Ko kuba’mba, ku ma 3 koloko ku makya, kufika pa kusela juba ku ma 6 koloko lukelo.
Nangwa’mba “kukunyika kilungi.”