Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mako 6:1-56

BIJI MU BUKU

  • Yesu bamukana mu muzhi wanji (1-6)

  • Bajikumi na Babiji bebabuula bya kusapwila (7-13)

  • Lufu lwa kwa Yoano Mubatizhi (14-29)

  • Yesu wajiisha bantu 5,000 (30-44)

  • Yesu waenda pa mema (45-52)

  • Kubuka bantu mu Ngenesaleta (53-56)

6  Wafumineko kokwa ne kwiya ku muzhi wanji,+ ne baana banji ba bwanga bamulondejile.  Juba ja Sabado byo jafikile, watatwile kufunjisha mu nshinagoga, kabiji bavula bamutelekelenga bakuminye bingi ne kwamba’mba: “Nanchi uno muntu wafunjijile kwepi bino bintu?+ Nanchi waikele byepi na ano maana kabiji ubena kukonsha byepi kuba mingilo ya kukumya?+  Nanchi uno kechi ye kalipentala+ mwana wa kwa Maliya,+ ne bankasanji kechi bo ba Yakoba,+ Yosefwa, Yudasa ne Shimona+ nenyi? Nanchi ne banyenga yanji kechi tuji nabo kuno nenyi?” Onkao mambo, batendekele kwituntula na mambo a aye.  Bino Yesu wibambijile’mba: “Ngauzhi bamunemeka ku bantu bangi kechi ku ba mu muzhi mo ekala, ku balongo banji ne ku ba mu nzubo yanji ne.”+  Onkao mambo, kechi waubileko mingilo ya kukumya ne, kanatu kutenteka maboko anji pa bantu bacheche bakolelwe ne kwibabuka.  Wakuminye bingi mambo kechi bajinga na lwitabilo ne. Kabiji wayile na kuzhokoloka mu mizhi yonse na kufunjisha.+  Waichile batumwa Jikumi na Babiji ne kwibatuma babiji babiji,+ kabiji wibapele luusa lwa kupanga mipashi yatama.+  Kabiji wibakambizhe kubula kusenda kintu pa lwendo, kanatu kamama, kechi kusenda shinkwa, mufuko wa kajo nangwa mali* mu bikwama byabo ne,+  bino kanatu kuvwala makwabilo kabiji kechi kuvwala bivwalo bibiji* ne. 10  Kabiji wibambijile’mba: “Mu nzubo monse mo mukatwela, mukekale monka kufikatu ne kimye kyo mukafumamo mu yewo muzhi.+ 11  Kabiji mu mpunzha monse mo bakabula kwimutambwila nangwa kwimumvwa, pa kufumamo mukakunte lukungu ku maulu enu kuba’mba kikekale kishiino kwi abo.”+ 12  Kabiji bayilenga na kusapwila’mba bantu balapile,+ 13  kabiji bapangilenga ne bandemona+ bavula ne kushinga manyi bantu bavula bakolelwe ne kwibabuka. 14  Mfumu Heloda waumvwine kino, mambo jizhina ja kwa Yesu jayile bingi nkuwa, ne bantu baambilenga’mba: “Yoano Mubatizhi wasanguka mu bafu, kabiji o ene mambo o abena kubila mingilo ya kukumya.”+ 15  Bino bakwabo baambilenga’mba: “Elaija.” Bakwabo nabo amba: “Umo wa mu bangauzhi ba kala.”+ 16  Bino Heloda byo aumvwine kino, waambile’mba: “Yoano ye nachibile mutwe, ye wasanguka.” 17  Mambo Heloda watumine ba kukwata Yoano ne kumutaya mu kaleya na mambo a kwa Helodyasa muka Filipa kolojanji, mambo wamusongwele.+ 18  Mambo Yoano waambijilenga Heloda amba: “Kizhila kusongola muka kolojenu.”+ 19  Onkao mambo, Helodyasa wajinga nanji na mfika kabiji wakebelenga kumwipaya, bino wakankelwe. 20  Mambo Heloda wamuchiinenga Yoano, byo amuyukile’mba ye muntu waoloka ne kuzhila,+ kabiji wamulaminenga bulongo. Kabiji umvwe waumvwa Yoano keambe, kechi walangulukangapo bya kumuba ne, bino watemenwe bingi kuteleka ku byo aambanga. 21  Bino juba jafwainwa jafikile kimye Heloda kyo anengezhe kijiilo pa juba janji ja kusemwa+ kya babinemanga banji ne bakulumpe ba bashilikale ne banabalume babineme ba mu Ngalilea.+ 22  Kabiji mwana wa mukazhi wa kwa Helodyasa wazhile ne kutokesha Heloda ku muchima ne bonse bo ajiilenga* nabo. Mfumu waambijile uno nsongwakazhi amba: “Kyonse kyo usakundomba, nsakukupa.” 23  Wachipile kwi aye amba: “Kyonse kyo usakundomba, nsakukupa, nangwatu lubaji lumo lwa bufumu bwami.” 24  Kabiji walupukile ne kuya na kushikisha inanji amba: “Ñanyi kintu kyo nsakulomba?” Inanji wamukumbwile’mba: “Mutwe wa kwa Yoano Mubatizhi.” 25  Ponkapotu wayile kwi mfumu ne kumwambila’mba: “Mbena kukeba mumpe lonka luno mutwe wa kwa Yoano Mubatizhi pa nsanyi ikatampe yaselebala.”+ 26  Nangwa kya kuba kino kyamulengejile bulanda, mfumu kechi wakebele kumutana kyo alombele ne, na mambo a luchipo lo achipile ne na mambo a benyi* banji. 27  Ponkapotu mfumu watumine kapaso ne kumukambizha kuya na kuleta mutwe wa kwa Yoano. Ne aye wayile na kumuchiba mutwe mu kaleya 28  kabiji waletele mutwe wa kwa Yoano pa nsanyi ikatampe yaselebala. Wamupaine kwi nsongwakazhi, ne nsongwakazhi naye wamupaine kwi inanji. 29  Baana banji ba bwanga byo baumvwine kino, bayile na kusenda mubiji wa kwa Yoano ne kukamubika mu kilende.* 30  Batumwa bakonkene kwi Yesu ne kumubuula bintu byonse byo baubile ne byo bafunjishe.+ 31  Ne aye wibambijile’mba: “Twayai ku mpunzha kwa bunke bwetu tukakokolokeko pacheche.”+ Mambo kwajinga bantu bavula baishilenga ne bayilenga, kya kuba kechi bajingapo ne na kimye kya kuja ne. 32  Onkao mambo, bakanjijile mu bwato ne kuya ku mpunzha kwa bunke bwabo.+ 33  Bino bantu bebamwene saka baya kabiji bavula bayukile, ne bantu bafumine mu mizhi yonse bayile panshi ne kutangilako. 34  Byo afumine mu bwato, wamwene jibumba jikatampe, kabiji wibobijile lusa,+ mambo bajinga nobe mikooko yabula kafunga.+ Kabiji watendekele kwibafunjisha bintu byavula.+ 35  Pa kulemba juba, baana banji ba bwanga baishile kwi aye ne kumwambila’mba: “Kuno ku mpunzha ko tuji kwalepa kabiji bwaila kala.+ 36  Bambilai amba baye mu mande ne mu mizhi na kwipotela bene kajo.”+ 37  Aye wibambijile’mba: “Bapai kajo baje.” Abo bamwambijile’mba: “Nanchi tuye na kupota bashinkwa na mandenali* 200 ne kwibapana ku bantu amba baje nyi?”+ 38  Aye wibashikishe’mba: “Nanchi muji na bashinkwa banga? Yainga mukamone!” Byo bamwene, baambile’mba: “Tuji na bashinkwa batanu ne masabi abiji.”+ 39  Kabiji waambijile bantu bonse kwikala mu bilumbiji pa nsono ya munyemvu.+ 40  Ne abo baikele mu bilumbiji bya bantu 100 ne bya bantu 50. 41  Byo ashikwile bashinkwa batanu ne masabi abiji, watajile mwiulu ne kulomba.+ Kepo atebawile bashinkwa ne kwibapana ku baana banji ba bwanga kuba’mba nabo bebapane ku bantu, kabiji waabenye masabi abiji bantu bonse. 42  Onkao mambo, bonse bajiile ne kwikuta, 43  kabiji bibese bya bashinkwa byo batolawile byayujile mu bitumbe 12, kufumyako masabi.+ 44  Aba bajiile bashinkwa bajinga banabalume 5,000. 45  Ponkapo wakambizhe baana banji ba bwanga kutangilako na bwato kuya ku bushiya kutala ja ku Beteseda, aye saka akishala na kubuula jibumba amba jiyenga.+ 46  Byo ashajikilepo jibumba, wayile ku mutumba na kulomba.+ 47  Byo kyafikile ke mabanga a bufuku, bwato bwajinga pakachi ka kalunga ka mema, bino aye wajingatu bunke ku mutunta.+ 48  Byo ebamwene saka bakabakana na kuvuwa na mambo a luvula wapupilenga kufumina kulutwe yabo, pa kilo kya buna bufuku,* waishilenga kwi abo saka enda pa kalunga ka mema; bino waubile nobe ukeba kwibapitaila. 49  Byo bamumwene saka enda pa kalunga ka mema balangulukile’mba: “Kino ke kimonwamonwa!” Kabiji batamine miteto. 50  Mambo bonse bamumwene kabiji baubile moyo. Bino ponkapotu wibambijile’mba: “Chinchikai! Yami iye; kuba moyo ne.”+ 51  Kepo akanjijile mu bwato mo bajinga ne luvula wikilekele. Na mambo a kino, bakuminye bingi, 52  mambo kechi bakwatakenye mwatajile kya kukumya kya bashinkwa ne, michima yabo yakankelwe kukwatakanya. 53  Byo baabukile, baishile mu Ngenesaleta ne kukashila bwato ku kitulu.+ 54  Aku bafumatu mu bwato, bantu bamuyukile. 55  Kabiji banyemejile mu yoya mpunzha yonse ne kutatula kumuletela pa makila bonse bakolelwenga. 56  Kabiji monse mo atwelele mu mizhi icheche nangwa ikatampe ne mu mande, baletelenga bakolwa mu bisankanyi, kabiji bamusashijilenga amba bakwatekotu ku nsenkebele ya kivwalo kyanji kya peulu.+ Kabiji bonse bakwachileko, babukilwe.

Tubyambo twa munshi

Mu Kingiliki, “mukuba.”
Nangwa’mba “bivwalo bikwabo.”
Nangwa’mba “kwikala kya kusendalala ku tebulu.”
Nangwa’mba “ne boba baikele kya kusendalala ku tebulu.”
Nangwa’mba “kilende kya kivuluko.”
Ko kuba’mba, ku ma 3 koloko ku makya kufika pa kusela juba ku ma 6 koloko lukelo.