Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Mako 11:1-33

BIJI MU BUKU

  • Yesu watwela na lushinjilo (1-11)

  • Wafinga kichi kya mukuyu (12-14)

  • Yesu watokesha nzubo ya Lesa (15-18)

  • Kufunjila ku kichi kya mukuyu kyauma (19-26)

  • Balengulula luusa lwa kwa Yesu (27-33)

11  Kabiji byo bafikile kwipi na Yelusalema, ku Betefaji ne ku Betani+ ku Mutumba wa Maolivi, watumine baana banji ba bwanga babiji+  ne kwibambila’mba: “Yainga mu yewa muzhi ye mubena kumona, kabiji byo musakutwelatu, musakutaana mwana mbongolo mulume ye bakasa ye bakyangye kwendapo ku muntu nangwa umo ne. Mumukasulule ne kumuleta kuno.  Kabiji umvwe muntu emwipuzhe’mba, ‘Mambo ka o mubena kubila kino?’ mwambe’mba, ‘Nkambo ubena kumukeba, ne aye usakwimubwezhezhaye.’”  Byonkabyo, bayile ne kutaana mwana mbongolo bamukasa ku kibelo kya nzubo yajinga kwipi na mukwakwa, kabiji bamukasulwile.+  Bino bamo pa boba baimene ponka bebambijile’mba: “Mambo ka o mubena kukasulwila mwana mbongolo?”  Bebabuujile byonka bibambijile Yesu, ne abo bebalekele kebaye.  Kabiji baletele mwana mbongolo+ kwi Yesu, kabiji babikilepo ne bivwalo byabo bya peulu, ne aye waikele ponka.+  Kabiji bantu bavula baanshikilenga bivwalo byabo bya peulu mu mukwakwa, bino bakwabo bachimawinenga misampi yajinga na mabuula kunsa ya mukwakwa.+  Kabiji aba bayilenga kulutwe ne baishilenga kunyuma babijikilenga’mba: “Twalomba namba mupulushai!+ Watokwa awa wiya mu jizhina ja Yehoba!*+ 10  Bwaubilwa bibusa Bufumu bubena kwiya bwa shetu Davida!+ Twalomba namba mupulushai, anweba muji mwiulu mwine!” 11  Kabiji wafikile mu Yelusalema ne kutwela mu nzubo ya Lesa, ne kutalatala bintu byonse, bino na mambo a kuba bwaijile, wayile ku Betani na batumwa Jikumi na Babiji.+ 12  Juba jalondejilepo, byo bafuminenga mu Betani, wafwile nzala.+ 13  Wamwene palepa byobya kichi kya mukuyu kyajinga na mabuula, kabiji wayileko’mba amone kana usakutaanako bipangwa. Bino byo afikileko, kafwako byo ataaineko ne, wataainekotu mabuula onka, mambo kechi kyajinga kimye kipangilamo makuyu ne. 14  Onkao mambo, wikyambijile’mba: “Kafwako nangwa umo ukajako bipangwa kwi obewa myaka ne myaka ne.”+ Kabiji baana banji ba bwanga batelekelenga. 15  Kabiji baishile ku Yelusalema. Konkakwa watwelele mu nzubo ya Lesa ne kutendeka kupangamo aba bapoteshenga ne bapotelenga bintu mu nzubo ya Lesa, kabiji wapinwine matebulu a bapimpwilenga mali ne bipona bya bapoteshenga bankunda,+ 16  kabiji kechi waswishishepo muntu nangwa umo wasenda bintu kukilañanya mu nzubo ya Lesa ne. 17  Wibafunjishenga’mba: “Nanchi kechi kyanembwa’mba: ‘Nzubo yami ikatelwa’mba nzubo ya milombelo ya bisaka byonse bya bantu’ nenyi?+ Pakuba anweba mwiyalula ke jiyengo ja tupondo.”+ 18  Kabiji bañanga bakatampe ne banembeshi baumvwine kino, kabiji batendekele kukeba mashinda mwa kumwipayila;+ mambo bamuchiinenga na mambo a kuba jibumba jakuminyenga na byo afunjishenga.+ 19  Kabiji byo kyafikile ke mabanga pa joja juba, bafuminemo mu muzhi. 20  Bino byo bapichilenga lukelo, bamwene kichi kya mukuyu kyaumatu kyonse ne mizhazhi kumo.+ 21  Petelo wavulukile ne kumwambila’mba: “Labi, monai! kichi kya mukuyu kyo mwafingile kyauma.”+ 22  Yesu wibambijile’mba: “Ikalai na lwitabilo mwi Lesa. 23  Kine nemwambila namba, yense ukambila uno mutumba amba, ‘Fuma papo uye mu kalunga ka mema,’ kwa kubula kuzhinauka mu muchima wanji, bino saka aji na lwitabilo lwa kuba’mba kyo aamba kisakubiwa, kikekala byonkabyo.+ 24  O ene mambo, o nemwambila namba, byonse byo mukalomba ne kukeba, mwikale na lwitabilo lwa kuba’mba mwibitambula kala, kabiji mukebitambula.+ 25  Kabiji umvwe mwaimana na kulomba, saka mwibalekelako mambo bakwenu, pa kuba’mba Shenu uji mwiulu naye akonshe kwimulekelako mambo enu.” 26  *—— 27  Babwelele jibiji ku Yelusalema. Kabiji byo aendelenga mu nzubo ya Lesa, bañanga bakatampe ne banembeshi ne bakulumpe baishile ko aji 28  ne kumwipuzha’mba: “Nanchi wafumya pi luusa lo ubilamo bino bintu? Nangwa ñanyi wakupele luno luusa lwa kuba bino bintu?”+ 29  Yesu wibakumbwile’mba: “Ne amiwa nsakwimwipuzha bwipuzho bumo. Umvwe munkumbule, ne amiwa nsakwimubuula ko mfumya luusa lo ngubilamo bino bintu. 30  Nanchi lubatizhilo lwa kwa Yoano+ lwafumine mwiulu nyi, inyi ku bantu? Nkumbulai.”+ 31  Onkao mambo, batendekele kwisamba mulwabo amba: “Inge twambe’mba, ‘Lwafumine mwiulu,’ usakwamba’mba, ‘Pano mambo ka o mwabujile kumwitabila?’ 32  Kabiji umvwe twambe’mba, ‘Lwafumine ku bantu’?” Bachiine jibumba, mambo bantu bonse bayukile’mba Yoano wajinga ngauzhi.+ 33  Onkao mambo, bamukumbwile Yesu amba: “Kechi twayuka ne.” Ne Yesu wibambijile’mba: “Ne amiwa kechi nemubuule ko mfumya luusa lo ngubilamo bino bintu ne.”

Tubyambo twa munshi