Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Kulupuka 40:1-38

BIJI MU BUKU

  • Kwimika tente wa lusambakeno (1-33)

  • Lukumo lwa Yehoba lwayula mu tente wa lusambakeno (34-38)

40  Kepo Yehoba aambijile Mosesa amba:  “Pa juba jitanshi mu ñondo mutanshi, ukafiike tente wa lusambakeno.+  Ukabikemo jikwachi ja Lushimuno+ ne kupembekako kipembe ku Jikwachi.+  Ukatwezhemo tebulu+ ne kubikamo bipe bya pa tebulu kabiji ukatwezhemo kya kutulapo malampi+ ne kwambula malampi akyo.+  Kabiji ukabike kya kusokelapo bya kufutumuna+ kya ngolode kwipi na jikwachi ja Lushimuno ne kubika kipembe* kya kuzhika mu kibelo kya tente wa lusambakeno.+  “Ukabike kya kusokelapo bitapisho bya mulambo wa kusoka+ kwipi na kibelo kya tente wa lusambakeno,  ne kubika shomeka pakachi aku tente wa lusambakeno aku kya kusokelapo bitapisho, kabiji ukabikemo ne mema.+  Kepo ukalenge kipango+ kuzhokoloka tente wa lusambakeno ne kubikako kipembe*+ ku kibelo kya ku kipango.  Kabiji ukashikule manyi a kushinga+ ne kwiashinga ku tente wa lusambakeno yense ne ku bintu byonse bijimo,+ kabiji ukamuzhijike ne bipe bijimo byonse, ne tente wa lusambakeno ukekala wazhila. 10  Ukashinge ku kya kusokelapo bitapisho bya mulambo wa kusoka ne ku bipe byakyo byonse ne kuzhijika kya kusokelapo bitapisho, ne akyo kikekala kyazhijisha.+ 11  Kabiji ukashinge shomeka ne kya kumutentekapo ne kumuzhijika. 12  “Kepo ukalete Alona ne baana banji ba balume kwipi na kibelo kya ku tente wa lusambakeno ne kwibovwa na mema.+ 13  Ukavwike Alona bivwalo byazhila+ kabiji ukamushinge+ manyi ne kumuzhijika, ne aye ukañingijilanga mwingilo wa buñanga. 14  Apa bino, ukalete baana banji ba balume ku bwipi ne kwibavwika minkukumba.+ 15  Ukebashinge manyi byonka byo ukashinga shabo,+ ne abo bakañingijilenga mwingilo wa buñanga, kabiji kushingwa kwabo kukatwajijila kwikala ke buñanga bwa myaka ne myaka kufikatu ne ku bisemi byabo bya kulutwe.”+ 16  Mosesa waubile bintu byonse byamukambizhe Yehoba.+ Waubiletu byonkabyo. 17  Mu ñondo mutanshi mu mwaka wa bubiji pa juba jitanshi ja ñondo, bafiikile tente wa lusambakeno.+ 18  Mosesa byo afiikile tente wa lusambakeno,+ wabikile panshi bitako bya kusokekamo, waimikile mafulemu,+ wakujilemo myamba+ ne kwimika mashiki anji. 19  Mosesa watandubwijile tente+ peulu ya tente wa lusambakeno ne kubikapo kya kuvweta+ peulu ya tente, byonkatu Yehoba byo amukambizhe. 20  Byo apwishishe kuba bino, washikwile mabwe a Lushimuno+ ne kwiabika mu Jikwachi,+ kabiji wakujile mibanda+ ku Jikwachi ne kuzhikapo kizhiko+ peulu ya Jikwachi.+ 21  Mosesa wabikile Jikwachi mu tente wa lusambakeno ne kubika kipembe+ kya kuzhita ku jikwachi ja Lushimuno,+ byonkatu Yehoba byo amukambizhe. 22  Kabiji Mosesa wabikile tebulu+ mu tente wa lusambakeno ku lubaji lwa ku kabeta ka ku buyeke bwa tente wa lusambakeno pangye ya kipembe. 23  Kabiji watanchikile bashinkwa+ pa tebulu kwi Yehoba, byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa. 24  Wabikile kya kutulapo malampi+ mu tente wa lusambakeno kulutwe ya tebulu ku lubaji lwa ku kabeta ka ku bulenge bwa tente wa lusambakeno. 25  Kabiji waambwile malampi+ ku meso a Yehoba, byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa. 26  Kabiji Mosesa wabikile kya kusokelapo bitapisho kya ngolode+ mu tente wa lusambakeno kwipi na kipembe, 27  pa kuba’mba asokelepo bya kufutumuna binunka bulongo,+ byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa.+ 28  Kepo abikile kipembe*+ mu kibelo kya tente wa lusambakeno. 29  Mosesa wabikile kya kusokelapo bitapisho bya mulambo wa kusoka+ ku kibelo kya tente wa lusambakeno, pa kuba’mba alambwilepo mulambo wa kusoka+ ne mulambo wa kajo, byonkatu Yehoba byo amukambizhe. 30  Kepo abikile shomeka pakachi aku tente wa lusambakeno aku kya kusokelapo bitapisho ne kubikamo mema a kowa.+ 31  Mosesa ne Alona ne baana banji ba balume baowelemo ku maboko ne ku maulu. 32  Kimye kyonse kyo batwelanga mu tente wa lusambakeno nangwa pa kuya ku kya kusokelapo bitapisho, baowangamo,+ byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa. 33  Kepo alengele kipango+ kuzhokoloka tente wa lusambakeno ne kya kusokelapo bitapisho, kabiji wabikile kipembe* mu kibelo kya ku kipango.+ Onkao mambo, Mosesa wapwishishe kwingila. 34  Kabiji jikumbi javwetele tente wa lusambakeno ne lukumo lwa Yehoba lwakumbene mu tente wa lusambakeno.+ 35  Mosesa kechi wakonsheshe kutwela mu tente wa lusambakeno ne, mambo jikumbi jajinga ponka peulu ya tente wa lusambakeno ne lukumo lwa Yehoba lwakumbene monka.+ 36  Mu lwendo lwabo lonse, bena Isalela baimenenga ne kuya umvwe jikumbi jafumapo pa tente wa lusambakeno.+ 37  Pano bino, umvwe jikumbi jabula kufumapo, kechi baimenenga ne kuya ne, kufikatu ne juba jo jikafumapo.+ 38  Mambo mu lwendo lwabo lonse, jikumbi ja Yehoba jaikalanga peulu ya tente wa lusambakeno mute, kabiji bufuku paikalanga mujilo ne ba mu nzubo ya kwa Isalela bonse bamumonanga.+

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “kisapi.”
Nangwa’mba “kisapi.”
Nangwa’mba “kisapi.”
Nangwa’mba “kisapi.”