Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Kulupuka 28:1-43

BIJI MU BUKU

  • Bivwalo bya bañanga (1-5)

  • Kajilaya kabula maboko (6-14)

  • Fukuta wa pa kyaji (15-30)

    • Ulimu ne Tumimu (30)

  • Mukangyo wabula maboko (31-35)

  • Kitambala kyajinga na kyela kya ngolode (36-39)

  • Bivwalo bikwabo bya bañanga (40-43)

28  “Ukasale mu bena Isalela, Alona+ kolojobe pamo na baana banji ba balume+ abo ba Nadaba, Abihu,+ Eleaza ne Itamala+ kuba’mba bakañingijilenga mwingilo wa buñanga.+  Ukasonene Alona kolojobe bivwalo byazhila bya buneme kabiji bya buya.+  Ukambile basendwe* bonse bo napa maana,+ kabiji bafwainwa kusonena Alona bivwalo bya kumuzhijikilamo, pa kuba’mba akañingijilenga mwingilo wa buñanga.  “Abino byo bivwalo byo bakasona: fukuta wa pa kyaji,+ kajilaya kabula maboko,+ mukangyo wabula maboko,+ munkukumba wa mabala mabala,+ kitambala ne mushipi wa kisapi;+ bakasonene Alona kolojobe ne baana banji bino bivwalo byazhila, pa kuba’mba bakañingijilenga mwingilo wa buñanga.  Basendwe bakengijishe ngolode, tonge wafituluka ne wachijisha, wachiluluka ne kisapi kyawamisha kya linenyi.  “Bakalenge kajilaya kabula maboko na ngolode, na tonge wafituluka ne wachijisha, na boya bwachiluluka ne na kisapi kyawamisha kya linenyi wa kuzhinga, kabiji bafwainwa kwikasona bulongo.+  Kabiji kakekale na matepe abiji pa bipuzhi ne kwiasonena peulu.  Mushipi wa kupikula+ wa kunyinga pa kajilaya kabula maboko wafwainwa kwikala wa kisapi kimotu: wa ngolode, wa tonge wafituluka ne wachijisha, wa boya bwachiluluka kabiji wa kisapi kyawamisha kya linenyi wa kuzhinga.  “Ukashikule mabwe a onika+ abiji ne kunembapo mazhina a baana ba kwa Isalela,+ 10  mazhina atanu na jimo ukeanembe pa jibwe jimo kabiji akwabo atanu na jimo ukeanembe pa jibwe jikwabo monka mwayila kusemwa kwabo. 11  Sendwe unemba pa mabwe akanembe mazhina a baana ba kwa Isalela pa mabwe abiji byonkatu muntu byo akonsha kunemba pa shitampa.+ Kepo ukeabike mu tubintu to balenga na ngolode. 12  Kabiji ukabike mabwe abiji pa matepe abiji aji peulu ya kajilaya kabula maboko kwikala a kuvulukilako baana ba kwa Isalela,+ kabiji Alona wafwainwa kusenda ano mazhina abo pa matepe anji abiji aji pa bipuzhi ku meso a Yehoba kwikala kya kwibavululako. 13  Ukalenge tubintu twa ngolode, 14  ne minyololo ibiji ya ngolode yawamisha yo bazhinga nobe muzhinge,+ kabiji wafwainwa kukasa ino minyololo ya kupikula ku tuno tubintu to balenga na ngolode.+ 15  “Ukasone fukuta wa pa kyaji wa kuchibilamo mambo.+ Wafwainwa kumulenga byonka biji kajilaya kabula maboko: ko balenga na ngolode, na tonge wafituluka ne wachijisha, na boya bwachiluluka ne na kisapi kyawamisha kya linenyi wa kuzhinga.+ 16  Wafwainwa kwesakana monsetu pa kumuchimpa, mu bula ne mu bwipi nobe mu kuboko.* 17  Wafwainwa kutanchikamo mabwe, mikuku ina ya mabwe. Mu mukuku mutanshi mwafwainwa kwikala jibwe ja lubi, ja topaze ne ja emalode. 18  Mu mukuku wa bubiji mwafwainwa kwikala jibwe ja takozi, ja safila ne ja yasipa. 19  Mu mukuku wa busatu mwafwainwa kwikala jibwe ja lishama, ja akate ne ja ametesete. 20  Mu mukuku wa buna mwafwainwa kwikala jibwe ja kisolite, ja onika ne ja jedi. Bafwainwa kwiabika mu tubintu to balenga na ngolode. 21  Ano mabwe afwainwa kwesakana na mazhina 12 a baana ba kwa Isalela. Mazhina onse afwainwa kunembwa nobe shitampa, jizhina jimo jimo jafwainwa kwimenako mukoka umo pa mikoka 12. 22  “Ukapikule minyololo ya pa fukuta wa pa kyaji iji nobe mizhinge ya ngolode yawamisha.+ 23  Ukalenge tumakosa tubiji twa ngolode twa ku fukuta wa pa kyaji ne kubika tuno tumakosa tubiji kunsa konse kubiji kwa fukuta wa pa kyaji. 24  Ukatwezhe mizhinge ibiji ya ngolode mu tumakosa tubiji tuji kunsa ya fukuta wa pa kyaji. 25  Ukatwezhe kwapela mizhinge ibiji mu tubintu tubiji to balenga na ngolode, kabiji wafwainwa kwitukashila pa matepe aji pa bipuzhi bya kajilaya kabula maboko palutwe. 26  Kabiji ukalenge tumakosa tubiji twa ngolode ne kwitubika kunsa ya fukuta wa pa kyaji saka twatentakana pa kajilaya kabula maboko.+ 27  Kabiji wafwainwa kulengelapo tumakosa tukwabo tubiji twa ngolode ne kwitubika palutwe ya kajilaya kabula maboko, munshi ya matepe abiji apa bipuzhi kwipi na po kanungakena, peulu ya mushipi wa kupikula wa pa kajilaya kabula maboko.+ 28  Fukuta wa pa kyaji bafwainwa kumukwata na muzhinge wa kifufya, ne kukashila tumakosa tuji ku tumakosa tuji ku kajilaya kabula maboko. Tuno tukalengela fukuta wa pa kyaji kwikala pa kajilaya kabula maboko, peulu ya mushipi wa kupikula. 29  “Alona wafwainwa kusenda mazhina a baana ba kwa Isalela pa fukuta wa pa kyaji wa kuchibilamo mambo ponka pa muchima wanji umvwe watwela Mwazhila kwikala kya kumuvululako kya kikupu ku meso a Yehoba. 30  Kabiji ukabike Ulimu ne Tumimu*+ mu fukuta wa pa kyaji wa kuchibilamo mambo, kabiji byafwainwa kwikala ponka pa muchima wa kwa Alona byo akeya ku meso a Yehoba, Alona wafwainwa kusenda uno fukuta wa kuchibilamo mambo bena Isalela pa muchima wanji kwi Yehoba kimye kyonse. 31  “Ukalenge mukangyo wabula maboko wa kuvwala mukachi ya kajilaya kabula maboko uji na musombelo wa kifufya.+ 32  Kwiulu* na pakachi kwafwainwa kwasama. Kabiji akwa kwaasama kwafwainwa kuzhokoloka mufumo wa kupikula. Kwafwainwa kwasama nobe jilaya ja nkondo kuchina’mba kwakatabuka. 33  Kunshi ya uno mukangyo wafwainwa kuzhokoloshako mapomegulanchi a tonge wa kifufya ne wachijisha, ne na boya bwachiluluka pamo na tumangengele twa ngolode pakachi kao. 34  Wafwainwa kubika apo kangengele ka ngolode apo mpomegulanchi kabiji apo kangengele ka ngolode apo mpomegulanchi kuzhokoloka kunshi ya mukangyo wabula maboko. 35  Alona wafwainwa kuvwalanga uno mukangyo pa kwingila, kabiji ukomvwanyikanga umvwe keatwele mwazhila ku meso a Yehoba ne byo akalupukanga, kuchina’mba wakafwa.+ 36  “Ukalenge kyela kibekauka na ngolode yawamisha ne kunembapo byonkatu muntu byo akonsha kunemba pa shitampa, amba: ‘Buzhile bo bwa kwa Yehoba.’+ 37  Wafwainwa kwikikasa ku kitambala+ na muzhinge wafituluka; kyafwainwa kwikala kulutwe ya kino kitambala. 38  Kikekale pa kilungi kya kwa Alona, kabiji Alona ukatwikwa mambo umvwe muntu walenga mambo ku bintu byazhila,+ bena Isalela byo bakazhijika kimye kyo bakebipananga kwikala bya bupe byazhila. Kyafwainwa kwikala pa kilungi kyanji kimye kyonse, pa kuba’mba Yehoba akebobile bibusa. 39  “Ukapikule munkukumba wa mabala mabala na kisapi kyawamisha kya linenyi, ukalenge kitambala na kisapi kyawamisha kya linenyi ne kupikula mushipi wa kisapi.+ 40  “Kabiji ukasone ne minkukumba, mishipi ya bisapi ne bisochi bya baana ba kwa Alona+ bya buneme kabiji bya buya.+ 41  Ukavwike Alona kolojobe ne baana banji, ukebashinge manyi,+ kwibatongola*+ ne kwibazhijika ne abo bakañingijilenga mwingilo wa buñanga. 42  Kabiji ukebasonene tuputula* twa kisapi kya linenyi twa kuvweta pa binungwa byabo bya lusemo.+ Twafwainwa kulepa kufuma mu musana kufika pa mambwata. 43  Alona ne baana banji bo bafwainwa kwituvwala kimye kyo bakatwelanga mu tente wa lusambakeno nangwa byo bakeyanga ku kya kusokelapo bitapisho na kwingijila mu mpunzha mwazhila, kuchina’mba bakazhatwa ne kufwa. Jino ke jilamuna ja myaka ne myaka kwi aye ne ku baana* banji bakamulondela panyuma yanji.

Tubyambo twa munshi

Mu Kihebelu, “baji na muchima wa maana.”
Ko kuba’mba, bula buji pakachi ka kyala ne kanyansa, nobe masentimita 22.2. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “Ku mutwe.”
Mu Kihebelu, “kuyuzha kuboko kwabo.”
Nangwa’mba “bivwalo bya mukachi.”
Mu Kihebelu, “lukunwa.”