Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Kubala 31:1-54

BIJI MU BUKU

  • Kushinkanya na Mijanyi (1-12)

    • Balamu bamwipaya (8)

  • Mukambizho wa kulondela pa kusenda bipukulwa bya ku nkondo (13-54)

31  Yehoba waambijile Mosesa amba:  “Ushinkanye+ na bena Mijanyi+ na mambo a bena Isalela. Kepo usakufwa kabiji usakuya na kulaala kwalaala* bashakulu bobe.”+  Byonkabyo, Mosesa wabuujile bantu amba: “Nengezhai banabalume mwi anweba ba kuya na kulwa* na bena Mijanyi ne kushinkenyako Yehoba na bena Mijanyi.  Mu mukoka yense wa bena Isalela musendemo bashilikale 1,000.”  Onkao mambo, mu mukoka yense wa bena Isalela+ basendelemo bashilikale 1,000, kabiji bashilikale bonse pamo bo banengezhezhe kuya na kulwa* nkondo bajinga 12,000.  Kepo Mosesa ebatumine kuya na kulwa nkondo, mu mukoka yense mwafumine bashilikale 1,000 kabiji bayijile pamo ne Finease+ mwana wa kwa Eleaza, ñanga watangijilanga bashilikale, wajinga na bipe byazhila ne matolompita mu kuboko kwanji a kwibayukishako.+  Kabiji balwile na bena Mijanyi, byonkatu Yehoba byo amukambizhe Mosesa, kabiji baipayile banabalume bonse.  Pa bantu bo baipayile pajinga ne bamfumu ba bena Mijanyi abo ba Evi, Lekema, Zula, Hula ne Leba, bamfumu batanu ba bena Mijanyi. Kabiji baipayile ne Balamu+ mwana wa kwa Beola na mpoko.  Bino bena Isalela batwajile mu buzha banabakazhi ne baana ba bena Mijanyi. Kabiji basendele ne banyama babo bonse ba kulela ne bilelwa byabo ne bipe byabo byonse. 10  Kabiji mizhi yabo yonse yo baikalangamo ne mande* abo onse bebisokele na mujilo. 11  Kabiji basendele bipukulwa byonse ne byonse byo baangachile, bantu ne banyama. 12  Kepo baletele kwi Mosesa, kwi Eleaza ñanga ne ku jibumba jonse ja bena Isalela, bantu bo bakwachile buzha, bintu byo baangachile ne bipukulwa, konka ku kampu wajinga mu biselebwa bya Moabu+ ku Yodano kwipi na ku Yeliko. 13  Ponkapo Mosesa ne Eleaza ñanga ne bakulumpe bonse ba jibumba balupukile na kwibatundaila pangye ya kampu. 14  Bino Mosesa wazhingijile bakulumpe ba bashilikale, bakulumpe ba pa biumbi ne bakulumpe ba pa bitota bafumine na kulwa nkondo. 15  Mosesa wibambijile’mba: “Mambo ka o mwapulushisha banabakazhi bonse? 16  Na mambo a byaambile Balamu, bano banabakazhi bo balengejile bena Isalela kubula kwikala ba kishinka+ kwi Yehoba na mambo a lesa wa bubela wa ku Peola.+ Onkao mambo, kinkunka kyaishile pa jibumba ja Yehoba.+ 17  Pano ipayai baana babo ba balume bonse ne banabakazhi bonse bakilaalapo kala na mwanamulume. 18  Pakuba bansongwakazhi bonse bakyangye kulaalapo na mwanamulume, kange mwibepaye ne.+ 19  Kabiji mwikale pangye ya kampu moba atanu na abiji. Muntu yense wa mwi anweba waipaya muntu* ne yense wakwata pa mubiji wa muntu ye baipaya,+ wafwainwa kwitokesha+ pa juba ja busatu ne pa juba ja butanu na bubiji, anweba ne bantu benu bo mwakwachile buzha. 20  Kabiji bivwalo byonse mukebitokeshe ku bubi, ne bipe bya biseba byonse ne kintu kyonse kyo balenga na boya bwa mbuzhi ne kintu kyonse kyo balenga na bichi.” 21  Kepo Eleaza ñanga aambijile bashilikale bayile ku nkondo amba: “Uno ye muzhilo Yehoba ye akambizhe Mosesa amba, 22  ‘Ngolode, siliva, mukuba, kapotwe, tinyi, ne kyumbu, 23  ne kintu kyonse kibula kupya na mujilo, mukekipishe mu mujilo ne akyo kikekala kyabula muzhilo. Pano bino, mukekitokeshe na mema a kutokesheshako.+ Kintu kyonse kyakonsha kupya na mujilo, mukekipishe mu mema. 24  Mukachape bivwalo byenu pa juba ja butanu na bubiji, bino mukekala babula muzhilo, apa bino, mukatwele mu kampu.’”+ 25  Kabiji Yehoba waambijile Mosesa bino amba: 26  “Bala bintu byo baangachile ne bantu ne banyama bo bakwachile; wingijile pamo ne Eleaza ñanga ne bakulumpe ba pa bikota bya jibumba. 27  Mwabanye pabiji bintu byo baangachile ne kupa bashilikale bayile na kulwa nkondo kabiji bikwabo upe jibumba jonse.+ 28  Mukatambule musonko wa kupa Yehoba kufuma ku bashilikale bayile na kulwa nkondo, pa bantu 500, nangwa pa bañombe, pa bambongolo ne pa mikooko mukafumyepo mweo* umo umo. 29  Kabiji pa bino bintu byabo mukashikulepo kichika kyabyo ne kupa Eleaza ñanga kwikala bupe bwa Yehoba.+ 30  Pa kichika kya bintu byo bakapa bena Isalela, mukashikulepo kimo kufuma mu bintu 50, nangwa pa bantu, pa bañombe, pa bambongolo, pa mikooko ne pa banyama bonse ba kulela ne kwibipana ku bena Levi,+ bengila mingilo ya ku tente wa lusambakeno wa Yehoba.”+ 31  Byonkabyo, Mosesa ne Eleaza ñanga baubile byonkatu Yehoba byo amukambizhe Mosesa. 32  Bipukulwa byashajilepo byaangachile bantu bayile na kulwa nkondo byajinga mikooko 675,000 ne 33  bañombe bajinga 72,000 ne 34  bambongolo bajinga 61,000. 35  Kabiji banabakazhi babujile kulaalapo na banabalume+ bajinga banabakazhi* 32,000. 36  Aba bayile na kulwa nkondo bebapele mikooko 337,500. 37  Kabiji musonko ye bapaine kwi Yehoba wajinga mikooko 675. 38  Bañombe bajinga 36,000, kabiji bo bapaine kwikala musonko kwi Yehoba bajinga 72. 39  Bambongolo bajinga 30,500, kabiji bo bapaine kwikala musonko kwi Yehoba bajinga 61. 40  Kabiji bantu* bajinga 16,000, kabiji bo bapaine kwikala musonko kwi Yehoba bajinga bantu* 32. 41  Kepo Mosesa apaine kwi Eleaza ñanga+ musonko kwikala bupe bwa Yehoba, byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa. 42  Kabiji kichika kya bintu byo bapele bena Isalela, Mosesa byo aabenye kufuma ku bintu bya bantu bayile na kulwa nkondo, 43  byajinga kichika kya mikooko 337,500, 44  bañombe bajinga 36,000, 45  bambongolo bajinga 30,500, 46  ne bantu* bajinga 16,000. 47  Pa kichika kya bintu byo bapele bena Isalela, pa bantu 50 ne pa banyama 50, Mosesa washikwilepo kimo kimo ne kwibipana ku bena Levi+ baingilanga mingilo ya ku tente wa lusambakeno wa Yehoba,+ byonkatu Yehoba byo amukambizhe Mosesa. 48  Kabiji bakulumpe ba bashilikale,+ bakulumpe ba pa biumbi ne bakulumpe ba pa bitota, baishile kwi Mosesa 49  ne kumwambila’mba: “Atweba bakalume benu twabala bashilikale bonse bo twatangijilenga, kabiji kafwako nangwa umo wabulapo ne.+ 50  Pano twakeba kupana kwi Yehoba bintu byo twataaine pa muntu pa muntu, bipe bya ngolode, makosa a ku maulu, minyololo, bupela, tumbalaminwe twa shitampa, mashikiyo ne bintu bikwabo bya kwikobaika, pa kuba’mba twifuchileko mambo etu* kwi Yehoba.” 51  Onkao mambo, Mosesa ne Eleaza ñanga, batambwile ngolode kufuma kwi abo ne bintu byonse bya kwikobaika. 52  Ngolode yonse ya bupe yo bapaine kwi Yehoba yafumine ku bakulumpe ba pa biumbi ne bakulumpe ba pa bitota, yafikile mashekele* 16,750. 53  Bashilikale bayile na kulwa nkondo, bonse pa muntu pa muntu basendele bintu byo baangachile. 54  Mosesa ne Eleaza ñanga batambwile ngolode kufuma ku bakulumpe ba pa biumbi ne ba pa bitota ne kwiileta kwi Yehoba mu tente wa lusambakeno kwikala kya kuvulukilako* bena Isalela.

Tubyambo twa munshi

Ino ke ñambilo ya kifwanyikizho pa lufu.
Nangwa’mba “ba kulwa nkondo.”
Nangwa’mba “ba kulwa nkondo.”
Nangwa’mba “makampu ajinga mu nsakwa.”
Nangwa’mba “mweo.”
Nangwa’mba “myeo.”
Nangwa’mba “myeo ya bantu.”
Nangwa’mba “myeo.”
Nangwa’mba “myeo ya bantu.”
Nangwa’mba “tufuchileko mambo a myeo yetu.”
Shekele umo waesakana na magalamu 11.4. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “kivuluko kya.”