Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Kubala 10:1-36

BIJI MU BUKU

  • Matolompita a siliva (1-10)

  • Kufuma ku Sinai (11-13)

  • Mukambizho wa bya kwenda (14-28)

  • Hobaba bamwambila kutangijila bena Isalela (29-34)

  • Lulombelo lwalombele Mosesa pa kwabanya kampu (35, 36)

10  Yehoba waambijile Mosesa amba:  “Lenga matolompita obe abiji;+ ukeabunde a siliva ne kwiengijisha pa kwita jibumba ne pa kwimana lwendo.  Umvwe onse abiji beavumya, jibumba jonse jafwainwa kwiya kwi obewa ku kibelo kya tente wa lusambakeno.+  Umvwe bavumyatu ntolompita imo, bantangi, ko kuba’mba bakulumpe ba bisaka bya bena Isalela, bo bonkatu bakeya kwi obewa.+  “Umvwe bavumya ntolompita na musango wapusana pusana, jibumba ja boba baji ku musela+ jikemane lwendo.  Kabiji umvwe bavumya ntolompita ja bubiji, mu musango wapusana pusana, jibumba jiji ku kabeta ka ku bulenge+ jikemane lwendo. Abino byo byo bafwainwa kuvumya matolompita pa kwimana lwendo.  “Pa kwita kipwilo pamo, bafwainwa kuvumya matolompita,+ bino kechi kwiavumya mu musango wapusana pusana ne.  Baana ba kwa Alona, bañanga, bafwainwa kuvumya matolompita.+ Kabiji bakeengijishenga kwikala jilamuna ja myaka jikalondelanga bisemi byenu byonse bikeya kulutwe.  “Umvwe mubena kuya na kulwa nkondo na balwanyi babena kwimumanyika mu kyalo kyenu, mwafwainwa kuvumya ntolompita+ ya kutendekelamo kulwa, kabiji Yehoba Lesa wenu ukemuvuluka ne kwimupokolola ku balwanyi benu. 10  “Kabiji mu moba enu a kusangalelamo,+ pa bijiilo+ byenu bya ku ntendekelo ya bañondo, mukavumyenga matolompita pa kulambula milambo yenu ya kusoka+ ne bitapisho byenu bya mutende;+ ano matolompita akekala a kuvululako Lesa wenu. Amiwa yami Yehoba Lesa wobe.”+ 11  Mu mwaka wa bubiji mu ñondo wa bubiji pa juba ja bu 20 ja ñondo,+ jikumbi jafuminepo pa tente wa lusambakeno+ wa Lushimuno. 12  Byonkabyo, bena Isalela baimene lwendo kufuma mu kiselebwa kya Sinai monka mo bebabuujile mwa kwendela,+ kabiji jikumbi jaimene mu kiselebwa kya Palana.+ 13  Akino kyo kyajinga kimye kitanshi kyo baimene lwendo lwabo monka mwibakambizhizhe Yehoba kupichila mwi Mosesa.+ 14  Onkao mambo, jibumba ja mikoka isatu ja bena Yuda jo jajinga jitanshi kwimana lwendo monka mwayijile mabumba* abo, kabiji Nashona+ mwana wa kwa Aminadaba ye watangijilenga jibumba. 15  Netanela+ mwana wa kwa Zuwala ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Isakala. 16  Eliaba+ mwana wa kwa Helona ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Zebuluna. 17  Byo bapopolwele tente wa lusambakeno,+ bena Geleshona+ ne bena Melali+ basendanga tente wa lusambakeno, baimene lwendo. 18  Kepo jibumba ja mikoka isatu ja bena Lubenyi jaimene lwendo monka mwayijile mabumba* abo, kabiji Elizula+ mwana wa kwa Shedeula ye watangijilenga jibumba. 19  Shelumyela+ mwana wa kwa Zulishadai ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Shimeona. 20  Elyasafu+ mwana wa kwa Dewela, ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Gadi. 21  Kabiji bena Kohati basendanga bipe bya mu nzubo yazhila,+ baimene lwendo. Tente wa lusambakeno bafwainwe kumufiika abo saka bakyangye kufika. 22  Kabiji jibumba ja mikoka isatu ja bena Efelaimu jaimene lwendo monka mwayijile mabumba* abo, kabiji Elishama+ mwana wa kwa Amihuda ye watangijilenga jibumba. 23  Ngamaliela+ mwana wa kwa Pedazula ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Manase. 24  Abidana+ mwana wa kwa Gidionyi ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Benjamina. 25  Kabiji jibumba ja mikoka isatu ja bena Danyi jaimene lwendo monka mwayijile mabumba* abo, jino jo jibumba japeleleko ku mabumba onse jibazhikijilenga kunyuma. Kabiji Ahiyeza+ mwana wa kwa Amishadai ye watangijilenga jibumba. 26  Pangyela+ mwana wa kwa Okolana ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Ashela. 27  Ahila+ mwana wa kwa Enana ye watangijilenga jibumba ja mukoka wa bena Nafitali. 28  Abino byo byo baendanga bena Isalela ne mabumba* abo pa kwimana lwendo.+ 29  Kabiji Mosesa waambijile Hobaba mwana wa kwa Lewela*+ mwina Mijanyi muko wa kwa Mosesa amba: “Tubena kuya ku mpunzha yo etulayile Yehoba amba, ‘Nkemupayo.’+ Twayai tuye bonse,+ ne atweba tukemubila byawama, mambo Yehoba walayile kubila bena Isalela bintu byawama.”+ 30  Bino Hobaba wamwambijile’mba: “Kechi nsakuya nenu ne, nsakubwela ku kyalo kyami konka kuji balongo bami.” 31  Ponkapo Mosesa wamwambijile’mba: “Mwane kange mwitushe ne, mambo yenu mwayuka ko tukatebelela mu kiselebwa kabiji yenu muketutangijila.* 32  Kabiji umvwe muye ne atweba,+ bintu byonse byawama biketubila Yehoba, ne atweba tukemubilabyo.” 33  Ponkapo baimene lwendo lwa moba asatu kufuma ku mutumba wa Yehoba,+ kabiji jikwachi+ ja lulayañano lwa Yehoba jatangijileko pa lwendo lwabo lwa moba asatu na kwibakebela pa kukokolokela.+ 34  Kabiji umvwe baimana lwendo kufuma po batebelejilenga, jikumbi+ ja Yehoba jaikelenga peulu yabo juba jonse. 35  Umvwe Jikwachi bejisenda, Mosesa waambanga’mba: “Anweba Yehoba, imanai,+ balwanyi benu bapalañane, ne boba bemushikwa bemunyeme.” 36  Kabiji umvwe jikwachi bejitula, waambanga’mba: “Anweba Yehoba, bwelai ku biumbi bya kukankalwa kubala bya bena Isalela.”+

Tubyambo twa munshi

Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Mu Kihebelu, “mwayila mazhita abo.”
Ko kuba’mba, Yefelo.
Nangwa’mba “mukekala meso etu.”