Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Danyela 11:1-45

BIJI MU BUKU

 • Bamfumu ba Pelisha ne Gilisi (1-4)

 • Bamfumu ba ku kabeta ka ku bulenge ne ku kabeta ka ku buyeke (5-45)

  • Kukeya wa kusonkesha misonko (20)

  • Ntangi wa lulayañano bamonauna (22)

  • Aye lesa wa masakwa bamutumbijika (38)

  • Kulwa kwa mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ne mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke (40)

  • Masawakya atama kufuma ku musela ne ku kabeta ka ku buyeke (44)

11  “Mu mwaka mutanshi wa bukalama bwa Daliusa+ mwina Media, amiwa namukwashishe ne kumukosesha.  Bintu byo nsakukubuula byo bya kine: “Umvwa! Mu kyalo kya Pelisha mukeya* bamfumu bakwabo basatu kabiji wa buna ukanonka bingi kukila bamfumu bakwabo. Kabiji byo akekala na bulume na mambo a bunonshi bwanji, ukatundaika bonse kulukuka bufumu bwa Gilisi.+  “Kabiji mfumu wa bulume ukemana ne kulama na luusa lukatampe+ ne kuba bintu monka mo akebela.  Bino byo akekala na bulume, bufumu bwanji bakebonauna ne kwibwabanyapo jina pano pa ntanda.+ Pano bino, kechi bakebupana ku ba mu kisemi kyanji* ne. Kabiji kechi ukekala na luusa lo ajingapo nalo kala ne; mambo bufumu bwanji bakebwangata ne kwibupana ku bantu bangi.  “Mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ukekala bingi na bulume, ko kuba’mba umo pa babitumbafumu banji; bino mukwabo ukamushinda ne kulama na luusa lukatampe kukila lwajingapo na yewa walaminenga.*  “Byo pakapita myaka, bakomvwañana kabiji mwana wa mukazhi wa mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ukeya ku mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke kuba’mba bomvwañane.* Pano bino, kechi ukekala na bulume bo ajingapo nabo kala ne; kabiji mfumu kechi ukekala na bulume ne, bulume bwanji bukapwa; kabiji mwana wa mukazhi wa mfumu bakamushinjila pamo na boba bamuletele, aba bamusemene ne boba bamukoseshenga mu kyokya kimye.  Kabiji umo mu baana banji ukapingakena pa kifulo kya shanji, kabiji ukaya ku bashilikale ne kulukuka nsakwa ya muzhi wa mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke, ukalwa nabo ne kwibashinda.  Aye ukasenda balesa babo, bankishi babo ba byela,* bipe bya buneme* bya siliva ne bya ngolode ne bazha babo kuya nabo ku Ijipita. Mambo ukeikela palepa na mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke myaka imo,  ukeya na kulukuka bufumu bwa mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge, pano bino aye ukabwelamo ku kyalo kyanji. 10  “Pakuba baana banji, bakepanza kulwa nkondo ne kukonkanya pamo bashilikale bavula kabiji baji na bulume. Ukeya ne kukwemuna bintu byonse nobe mvula wa mukwe. Nangwa byonkabyo, ukabwela ku kyalo kyanji, kabiji ukayangatu na kulwa ne byo akafika ku nsakwa yanji. 11  “Mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ukazhingila bingi kabiji ukaya na kulwa nanji, ko kuba’mba mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke; kabiji uno mfumu ukakonkanya pamo jibumba jikatampe, pano bino, jino jibumba bakejishinda ku yewa mfumu. 12  Kabiji jibumba bakejisenda. Aye uketumbijika ne kulengela biumbi bya bantu bavula kufwa; pano bino, kechi ukengijisha luusa lwa kifulo kyo aji nakyo ne. 13  “Mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke ukabwela ne kukonkanya pamo jibumba jikatampe kukila jitanshi; kabiji ku mpelo ya byo bya bimye, pa kupitapo myaka imo, ukeya na bashilikale bavula ne na bya bunonshi byavula. 14  Mu oa moba, bavula bakeya na kulukuka mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge. “Kabiji bantu bakanama* ba mu balongo bobe, bakebasenda kuba’mba bafikizhe kimwesho; pano bino bakakankalwa. 15  “Mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke ukeya ne kushimika mishime ya kulwilapo ne kutambula muzhi uji na nsakwa yakosa. Kabiji mazhita a ku kabeta ka ku bulenge kafwako kyo akoba ne, nangwatu bene bashilikale banji bo bakinkamo manungo kafwako kyo bakoba ne; kechi bakekala na bulume bwa kulwa nanji ne. 16  Awa ukamulukuka ukoba monka mo akakebela, kabiji kafwako nangwa umo ukamushinda ne. Aye ukekala mu kyalo Kyawama*+ kabiji ukekala na bulume bwa konauna. 17  Ukakebesha* kuya na nzhita yanji yonse ya mu bufumu bwanji, kabiji kukekala kumvwañana* nanji; ne aye ukoba kintu kyo akakeba. Pakuba ukakambizha’mba, mwana wa mukazhi, bamonaune. Aye kechi ukashinda ne, mambo kechi ukekala ku lubaji lwanji ne. 18  Mfumu ukaya ku byalo biji ku misezho ya kalunga ka mema kabiji ukashinda bantu bavula. Mukulumpe wa bashilikale ukafumyapo myendeleko yo bamwendelekelenga pa kuba’mba ikabule kwikalako jibiji. Aye ukalengela yoya myendeleko kubwela pa mfumu. 19  Kepo akabwela jibiji ku masakwa a ku kyalo kyanji, uketuntula ne kupona kabiji kechi ukekalako jibiji ne. 20  “Kabiji pa kifulo kyanji pakapingakena ungi ukasonkeshanga bantu misonko mu bufumu bonse, pano bino mu mobatu acheche ukafwa, kechi na bukaji nangwa na nkondo ne. 21  “Pa kifulo kyanji pakapingakena muntu ye balengulula kabiji kechi bakamunemeka byo banemeka mfumu ne; aye ukeyapo mu kimye kya mutende* ne kutambula bufumu mu bujimuku.* 22  Ukashinda mazhita akwemuna bintu nobe mvula wa mukwe kabiji ukebonauna; byonkatu byo bakoba Ntangi+ wa lulayañano.+ 23  Kabiji na mambo a kukwatankena pamo nanji, aye ukengijisha bujimbijimbi ne kwibalukuka kabiji ukakosa na bukwasho bwa kisaka kicheche kya bantu. 24  Mu kimye kya mutende,* ukaya mu mapunzha muji bya bunonshi aji mu kibunji ne kuba bintu byabujile kubapo bashanji ne bashakulu babo. Ukabanya bantu bintu byo akangata, byo akasenda ne bintutu bikwabo; kabiji ukalangulukilanga jimo bya kulukuka masakwa akosa, pano bino, ukoba kino mu kakimyetu kacheche. 25  “Aye ukamwesha bulume ne kukosa muchima ku mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge na nzhita ikatampe; kabiji mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ukenengezha kulwa nkondo na nzhita ikatampe kabiji yakosa. Kabiji aye kechi ukebashinda ne, mambo bakalangulukila jimo mwa kumushinjila. 26  Bantu baja kajo kanji kawama bakamwipaya. “Pakuba bashilikale banji bakebakwemuna,* kabiji bavula bakebepaya. 27  “Bano bamfumu babiji bakakebesha kuba bintu byatama, kabiji bakekala ku tebulu umo na kwisamba bintu bya bubela. Pano bino, bintu byo bakafuukula kuba kechi bikengila ne, mambo mpelo ikafika pa kimye kyatongolwa.+ 28  “Aye ukabwela ku kyalo kyanji na bintu byavula bingi, kabiji ukashikwa lulayañano lwazhila. Ukoba bintu monka mo akebela ne kubwela ku kyalo kyanji. 29  “Pa kimye kyafwainwa, aye ukabwela na kulukuka mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge. Pano bino, kechi kikekala byonka byo kyajinga kimye kitanshi ne, 30  mambo maato a ku Kitimu+ akamulukuka ne kumulengesha bumvu. “Aye ukabwela ne kushikwa* lulayañano lwazhila+ ne kuba monka mo akebela; kabiji ukabwela ne kumvwañana na boba balengulula lulayañano lwazhila. 31  Mazhita akeya kufuma kwi aye; ne kutamisha nzubo yazhila,+ nsakwa yakosa ne kulekesha bitapisho byo bapananga kimye kyonse.+ “Kabiji bakemikapo kintu kya bunya kileta lonaiko.+ 32  “Kabiji aba boba bintu byatama pa kuzhilulula lulayañano ukebalengela kwikala bansatuki na byambo bya mulambisha.* Pano bino, bantu bayuka Lesa wabo bakakosa ne kuba bintu bulongo. 33  Aba ba maana+ baji mu bantu, bakakwasha bantu bavula kumvwisha bintu. Kabiji bakebapana ku mpoko, ku lubebe lwa mujilo, kwibatwala mu buzha ne kwibangata bintu byabo mu moba amo. 34  Pano bino, byo bakebapana, bakebapa bukwasho bucheche; bavula bakakwatankana nabo na mambo a byambo bya mulambisha.* 35  Kabiji bamo pa boba baji na maana bakebapana, pa kuba’mba mwi abo mwikale mwingilo wa kuwamisha bantu, kwibovwa ne kwibatokesha+ kufikatu ne kimye kya ku mpelo; mambo kimye kyatongolwa kikyangye kufika. 36  “Mfumu ukoba bintu monka mo akebela, kabiji uketota ne kwitumbijika kukila balesa bonse; kabiji ukambanga bintu byatama pe Lesa wa balesa.+ Kabiji ukamonanga bintu byawama kufikatu ne luzhachisho byo lukafika; mambo akya kintu kyafuukula Lesa kyafwainwa kubiwa. 37  Kechi ukanemeka Lesa wa bashakulu banji; kunemeka bintu bikeba banabakazhi nangwa kunemeka lesa mukwabo ne, bino aye uketumbijikanga mwine kukila bonse. 38  Pakuba aye ukapana lukumo kwi lesa wa masakwa; ukapana lukumo kwi lesa ye babujile kuyuka bashakulu banji, byo bakapana ngolode, siliva, mabwe a buneme ne bintu byawamisha.* 39  Ukashinda mizhi iji na masakwa akosa kwingijisha* lesa ungi. Ukapana lukumo lukatampe ku boba bamuyuka* ne kwibalengela kulama bantu bavula; kabiji ukabanya* mpunzha. 40  “Mu moba akapelako mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge ukaya na kulwa nanji,* kabiji mfumu wa ku kabeta ka ku buyeke ukamulukuka na makalaki, na benda pa bambili ne na maato avula; ukatwela mu byalo ne kwibikwemuna nobe mvula wa mukwe. 41  Kabiji ukatwela mu kyalo Kyawama*+ ne byalo byavula bakebishinda. Pakuba bino byalo bikapuluka mu maboko anji: Edomu, Moabu ne bantangi bene ba bena Amonyi. 42  Aye ukatwajijila kulukuka byalo; kabiji kyalo kya Ijipita, kechi kikapuluka ne. 43  Ukatalanga pa bya buneme byafyamika bya ngolode, bya siliva ne bintu byonse byawama* bya mu Ijipita. Kabiji bena Libya ne bena Etiopya bakamulondelanga.* 44  “Pano bino, bintu byo akomvwa kufuma ku musela* ne ku kabeta ka ku buyeke, bikamufichisha ku muchima kabiji ukaya na bukaji na konauna ne kuvizha bantu bavula. 45  Kabiji ukapoopa matente anji a bufumu pakachi aku kalunga ka mema kakatampe aku mutumba wazhila wa kyalo Kyawama;*+ mpelo yanji ikafika kabiji kafwako nangwa umo ukamukwashako ne.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “mukemana.”
Nangwa’mba “baana banji bakeya kulutwe.”
Kyamweka ubena kwimenako mfumu wa ku kabeta ka ku bulenge.
Nangwa’mba “bayile mumo.”
Nangwa’mba “bipashañano bya kusungulula.”
Nangwa’mba “byawama.”
Nangwa’mba “baana ba batupondo.”
Nangwa’mba “kya Buya.”
Nangwa’mba “ukafuukulapo.”
Nangwa’mba “kuyila mumo.”
Nangwa, “ukeyapo kwa kubula kwibajimunako.”
Nangwa’mba “na byambo bya mulambisha.”
Nangwa, “Kwa kubula kwibajimunako.”
Nangwa’mba “bakayujilwamo.”
Nangwa’mba “kuleta bukaji bwanji pa.”
Nangwa’mba “kujimbaika; bujimbijimbi.”
Nangwa’mba “kujimbaika; bujimbijimbi.”
Nangwa’mba “bya buneme.”
Nangwa’mba “na bukwasho bwa.”
Nangwa, “ku yense ye ayuka.”
Nangwa’mba “ukapana.”
Nangwa’mba “ukepikankanya nanji masengo.”
Nangwa’mba “kya Buya.”
Nangwa’mba “bya buneme.”
Nangwa’mba “bakamupupilanga.”
Nangwa’mba “kuselela juba.”
Nangwa’mba “kya Buya.”