Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Byubilo 8:1-40

BIJI MU BUKU

  • Saulo umanyikañana (1-3)

  • Mu mwingilo wa kwa Filipa mu Samaliya mwafuma bintu byawama (4-13)

  • Petelo ne Yoano bebatuma ku Samaliya (14-17)

  • Shimona wakeba kupota mupashi wazhila (18-25)

  • Ntungu mwina Etiopya (26-40)

8  Saulo waitabizhe’mba Setepena bamwipaye.+ Pa jonkaja juba, kwabuukile lupato lukatampe lwa kushikwa kipwilo kyajinga mu Yelusalema; bonse bapalañenejile monse mu Yudea ne mu Samaliya, kufumyakotu batumwa.+  Bino banabalume baakamwanga Lesa basendele Setepena ne kukamuzhiika, kabiji bamujijile bingi.  Nangwa byonkabyo, Saulo watatwile kumanyika kipwilo. Watwelanga mu mazubo onse na kukulumunamo banabalume ne banabakazhi ne kwibataya mu kaleya.+  Nangwa byonkabyo, aba bapalañenejilemo basapwijilenga mambo awama a Lesa mu mapunzha mo bayile.+  Filipa wayile mu muzhi wa Samaliya+ kabiji watatwile kwibasapwila pe Kilishitu.  Mabumba ateleko bingi muchima ku byaambilenga Filipa, kabiji baumvwinenga ne kumona biyukilo byo aubilenga.  Mambo bantu bavula bajinga na mipashi yatama, kabiji ino mipashi yabijikilenga ne kulupukamo mu bantu.+ Ne bonse bakolelwenga kalepu ne balemana babukilwe.  Onkao mambo, bantu ba mu yewa muzhi basangalele bingi.  Kabiji mu yenkawa muzhi mwajinga muntu wa jizhina ja Shimona, kabiji kino saka kikyangye kubiwa, waubanga bya buñanga ne kulengela kisaka kya bena Samaliya kukumya, saka emwesha’mba wanema bingi. 10  Bantu bonse, banyike ne bakulumpe bamutelekanga bingi ne kwamba’mba: “Uno muntu ye Bulume bwa Lesa butelwa’mba Bukatampe.” 11  Onkao mambo, bamutelekanga bingi mambo pa kimye kyabaya waubilenga bintu bya buñanga bibalengejilenga kukumya. 12  Bino byo baitabijile byaambile Filipa, wasapwijilenga mambo awama a Bufumu bwa Lesa+ ne jizhina ja Yesu Kilishitu, banabalume ne banabakazhi babatizhiwenga.+ 13  Shimona naye waitabijile, kabiji byo abatizhiwe watendekele kutanwa ne Filipa;+ kabiji wakumyanga bingi pa kumona biyukilo ne bya kukumya bikatampe Filipa byo aubanga. 14  Batumwa mu Yelusalema byo baumvwine’mba bena Samaliya batambula mambo a Lesa,+ batumineko Petelo ne Yoano; 15  kabiji bano bayile na kwibalombelako kuba’mba batambule mupashi wazhila.+ 16  Mambo baji bakyangye kutambula mupashi wazhila, bino babatizhiwetu mu jizhina ja Nkambo Yesu.+ 17  Kepo bebatentekele maboko,+ ne abo batatwile kutambula mupashi wazhila. 18  Shimona byo amwene’mba bantu bo batentekelenga maboko ku batumwa batambwile mupashi wazhila, wakebele kupa batumwa mali, 19  ne kwamba’mba: “Ne amiwa mpai luno luusa, kuba’mba yense ye nsakutenteka maboko atambule mupashi wazhila.” 20  Bino Petelo wamwambijile’mba: “Siliva yobe yonaikile pamo ne obewa, mambo walanguluka’mba wakonsha kupota bupe bwa Lesa na mali.+ 21  Obewa kechi uji na lubaji mu uno mwingilo ne, mambo Lesa wamona’mba muchima wobe kechi waoloka ne. 22  Onkao mambo, lapila ne kuleka bwikalo bobe bwatama, kabiji musashijile Yehoba* kuba’mba inge kyakonsheka, akulekeleko mambo pa bubi buji mu muchima wobe; 23  mambo namona obewa wi bulembe* kabiji muzha wa bubi.” 24  Shimona wibambijile’mba: “Nsashijilaiko kwi Yehoba* kuba’mba bino bintu byo mwaamba bibule kummwekela.” 25  Onkao mambo, byo bashimwine bulongo ne kwamba mambo a Yehoba,* babwelele ku Yelusalema, kabiji basapwijilenga mambo awama mu mizhi yavula ya bena Samaliya.+ 26  Nangwa byonkabyo, malaika wa Yehoba*+ waambijile Filipa amba: “Imana uyenga ku kabeta ka ku bulenge mu mukwakwa wafuma ku Yelusalema kuya ku Gaza.” (Uno ye mukwakwa wa mu kiselebwa.) 27  Ponkapo waimene kaye ne kuya kabiji kwajinga ntungu* mwina Etiopya wajinga na luusa lwamupele mfumu wa mukazhi aye Kandese wa bena Etiopya, ye apele bukalama bwa kutala pa nsabo yanji yonse. Wayile ku Yelusalema na kupopwela,+ 28  kabiji wabwelelenga saka aikala mu kalaki na kutanga na jiwi ja peulu mu buku wa ngauzhi Isaya. 29  Onkao mambo, mupashi wazhila wamwambijile Filipa amba: “Ya kwipi na yewa kalaki.” 30  Filipa wanyemejile konka ne kumumvwa saka atanga na jiwi ja peulu mu buku wa ngauzhi Isaya, kabiji wamushikishe’mba: “Nanchi mwayuka* bintu byo mubena kutanga nyi?” 31  Aye wamukumbwile’mba: “Nakonsha kwibiyuka byepi kwa kubula muntu wa kundumbulwila?” Onkao mambo, wasashijile Filipa amba akanjile ne kwikala nanji. 32  Kino kyo Kinembelo kyo atangilenga kya kuba’mba: “Bamutwajile na kumwipaya nobe mukooko, kabiji byonka bizhindama mwana mukooko mu kyenyi kya umutenda boya, ne aye kechi waambilepo kyambo nangwa kimo ne.+ 33  Byo bamumanyikilenga kechi bamuchibijile mambo monka mo aolokela ne.+ Nanchi ñanyi ukakonsha kulumbulula kisemi kyanji? Mambo bumi bwanji be bonauna pano pa ntanda.”+ 34  Ntungu washikishe Filipa amba: “Mbuule, nanchi ngauzhi waambilenga pe ñanyi? Nanchi waambilenga pe aye mwine nyi, inyi pa muntu mukwabo?” 35  Filipa watatwile kwamba, kabiji kutatwila pa kino kinembelo, wamusapwijile mambo awama aamba pe Yesu. 36  Byo bayilenga mu mukwakwa, bafikile pajinga mema avula, kabiji ntungu waambile’mba: “Talai! Mema ao; ñanyi kintu kisakunkanya kubatizhiwa?” 37  *—— 38  Ponkapo wakambizhe kwimika kalaki, Filipa ne ntungu bayile pa mema, kabiji wamubatizhe. 39  Byo batuntukile mu mema, ponkapotu mupashi wa Yehoba* wamufumisheko Filipa, kabiji ntungu kechi wamumwenepo jibiji ne, bino aye wayile saka asekela. 40  Bino Filipa wayile ku Ashadoda, kabiji wapichile mu nyaunda saka asapwila mambo awama mu mizhi yonse kukafikatu ne ku Kesalea.+

Tubyambo twa munshi

Mu Kingiliki, “ndulu yalula.”
Nangwa’mba “kinemanga wa mu kipango.”
Nangwa’mba “mwakwatakanya.”