Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

Bena Levi 16:1-34

BIJI MU BUKU

  • Juba ja Kufuchila Mambo (1-34)

16  Yehoba waambijile Mosesa baana ba kwa Alona babiji byo bafwile na mambo a kufwenya kwipi kwi Yehoba.+  Yehoba waambijile Mosesa amba: “Buula Alona kolojobe kuba’mba kechi akatwelenga mu mpunzha yazhila pa kimye kyonse+ mukachi ka kipembe+ kulutwe ya Jikwachi ne, pa kuba’mba akabule kufwa,+ mambo nkamweka mu jikumbi+ peulu ya kizhiko.+  “Abino byo bintu Alona byo afwainwa kuleta pa kwiya mu mpunzha yazhila: mwana ñombe wa mulambo wa bubi+ ne mukooko mulume wa mulambo wa kusoka.+  Wafwainwa kuvwala kivwalo kyazhila kyalepa kya kisapi kya linenyi,+ kabiji kaputula* ka kisapi kya linenyi+ kafwainwa kuvweta mubiji* wanji, kabiji wafwainwa kwinyinga mushipi wa kisapi kya linenyi+ ne kukasa kitambala+ ku mutwe. Abino ke bivwalo byazhila.+ Akowe na mema+ ne kwibivwala.  “Wafwainwa kutambula ku jibumba ja bena Isalela+ baana ba bambuzhi balume babiji kwikala mulambo wa bubi ne mukooko mulume wa mulambo wa kusoka.  “Alona wafwainwa kwilambwila ñombe kwikala mulambo wa bubi, kabiji akefuchileko mambo anji mwine+ ne a ba mu nzubo yanji.  “Akasende bambuzhi babiji ne kwibemika kwi Yehoba konka ku kibelo kya tente wa lusambakeno.  Kabiji Alona akate bubale pa bano bambuzhi babiji, bubale bumo bwa kwa Yehoba ne bubale bukwabo bwa kwa Azazela.*  Alona akalete mbuzhi ye bakakwata ku bubale+ bwa kwa Yehoba ne kumulambula kwikala mulambo wa bubi. 10  Pakuba mbuzhi ye bakakwata ku bubale bwa kwa Azazela bakamulete ne kumwimika kwi Yehoba kwikala wa kufuchilapo mambo kabiji bakamuleke akaye mu kiselebwa kwi Azazela.+ 11  “Alona akalete ñombe wa mulambo wa bubi ne kwifuchilako mambo anji aye mwine ne ba mu nzubo yanji; apa bino, akepaye ñombe wa mulambo wanji wa bubi.+ 12  “Akashikule kya kwapwilapo mujilo+ ne kuyuzhapo makala aji pa kya kusokelapo bitapisho+ kiji ku meso a Yehoba ne mikono ibiji ya bya kufutumuna binunka bulongo+ ne kwibileta mukachi ka kipembe.+ 13  Kabiji akabike bya kufutumuna pa mujilo kwi Yehoba,+ ne bwishi bwa bya kufutumuna bukavwete kizhiko kya Jikwachi+ ja Lushimuno,+ pa kuba’mba akabule kufwa. 14  “Kabiji akashikulepo mashi amo a ñombe+ ne kwiasansa na munwe wanji kulutwe ya kizhiko ku musela, ne mashi akwabo akeasanse na munwe wanji bimye bitanu na bibiji kulutwe ya kizhiko.+ 15  “Kabiji akepaye mbuzhi wa mulambo wa bubi wa bantu+ ne kuleta mashi mukachi ka kipembe+ ne kwiasansa kulutwe ya kizhiko byonkatu byo aubile na mashi a ñombe.+ 16  “Kabiji wafwainwa kufuchilako mambo mpunzha yazhila na mambo a kwizhilulula kwa bena Isalela ne mizhilulwila yabo ne bubi bwabo,+ kabiji abino byo byo afwainwa kuba ku tente wa lusambakeno uji mukachi kabo na mambo a kwizhilulula kwabo. 17  “Kafwako muntu nangwa umo wafwainwa kutwela mu tente wa lusambakeno kimye kyo akatwelanga na kufuchilako bantu mambo mu mpunzha yazhila, kufikatu ne byo akalupukamo. Akefuchileko mambo anji aye mwine ne a ba mu nzubo yanji+ ne a kipwilo kyonse kya bena Isalela.+ 18  “Akalupuke ne kuya ku kya kusokelapo bitapisho+ kiji ku meso a Yehoba ne kwikifuchilako mambo, kabiji akashikulepo mashi amo a ñombe ne a mbuzhi ne kwiashinga ku nsengo iji ku mbaji yonse ya kya kusokelapo bitapisho. 19  Kabiji akasanse mashi amo na munwe wanji pa kya kusokelapo bitapisho bimye bitanu na bibiji ne kwikitokesha ne kwikizhijika ku kwizhilulula kwa bena Isalela. 20  “Umvwe wapwisha kufuchilako mambo+ mpunzha yazhila ne tente wa lusambakeno ne kya kusokelapo bitapisho,+ akalete mbuzhi mumi.+ 21  Alona akatenteke maboko anji pa mutwe wa mbuzhi mumi ne kusolwela ponka mambo a bena Isalela onse, mizhilulwila yabo yonse ne bubi bwabo bonse ne kwibibika pa mutwe wa mbuzhi+ ne kumutwala mu kiselebwa ku muntu ye basajila jimo kuba kino.* 22  Uno mbuzhi ukasenda bubi bwabo bonse+ mu kiselebwa+ kabiji akaleke uno mbuzhi akaye mu kiselebwa.+ 23  “Kepo Alona akatwele mu tente wa lusambakeno ne kuvuula bivwalo bya kisapi kya linenyi byo akavwala pa kutwela mu mpunzha yazhila kabiji akebitule panshi monkamwa. 24  Wafwainwa mwine* kowela+ mu mpunzha yazhila ne kuvwala bivwalo byanji;+ kabiji akalupukemo ne kulambula mulambo wanji wa kusoka+ ne mulambo wa kusoka wa bantu+ ne kwifuchilako mambo anji aye mwine ne a bantu.+ 25  Kabiji akasoke mafuta a mulambo wa bubi pa kya kusokelapo bitapisho. 26  “Mwanamulume ukatwala mbuzhi wa kwa Azazela+ akachape bivwalo byanji ne kowa na mema, kabiji inge wapwisha kuba bino, wakonsha kutwela mu kampu. 27  “Kabiji ñombe wa mulambo wa bubi ne mbuzhi wa mulambo wa bubi, bene bena mashi akufuchilako mambo bo bakaleta mu mpunzha yazhila, bakebatwale pangye ya kampu, kabiji myayi yabo, nyama yabo ne busobe bwabo bakebisoke mu mujilo.+ 28  Muntu ukebisoka akachape bivwalo byanji ne kowa na mema, kabiji inge wapwisha kuba bino, wakonsha kutwela mu kampu. 29  “Jino jikekala jilamuna jenu ja myaka: Mu ñondo wa butanu na bubiji pa juba ja bujikumi ja ñondo mukemanyike anwe bene,* kabiji kechi mwafwainwa kwingila mwingilo ne,+ nangwa mwina kyalo nangwa muntu wafuma ku kyalo kingi ye mukekalanga nanji. 30  Pa jino juba, po po bakemufuchilako mambo+ enu kuba’mba bakemutele’mba babula muzhilo. Mukekala babula muzhilo ku bubi bwenu bonse kwi Yehoba.+ 31  Uno ke sabado wa kukokolokelamo anweba, kabiji mukemanyikenga anwe bene.*+ Jino ke jilamuna ja myaka. 32  “Ñanga washingwa+ ne kuzhijikwa* kwingila mwingilo wa buñanga+ ukapingakena pe shanji,+ ye ukafuchilangako bantu mambo ne kuvwala bivwalo bya kisapi kya linenyi,+ ko kuba’mba bivwalo byazhila.+ 33  Akafuchileko mambo nzubo yazhila,+ tente wa lusambakeno+ ne kya kusokelapo bitapisho;+ kabiji ukafuchilako mambo bañanga ne kipwilo kyonse kya bantu.+ 34  Jino jikekala jilamuna jenu ja myaka,+ kuba’mba mukafuchilengako mambo bena Isalela na mambo a bubi bwabo bonse jimo pa mwaka pa mwaka.”+ Onkao mambo, waubile byonkatu Yehoba byo akambizhe Mosesa.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “bivwalo bya mukachi.”
Nangwa’mba “mubiji wanji uji patoka.”
Kampe kulumbulula’mba “Mbuzhi Uzhimañana.”
Nangwa’mba “muntu winengezha.”
Mu Kihebelu, “mubiji wanji.”
Nangwa’mba “myeo yenu.” “Kwimanyika obe mwine” kulumbulula mbaji yavula ya kwikainyamo, kuvwangakotu ne kuzhikilwa na nzala.
Nangwa’mba “myeo yenu.”
Mu Kihebelu, “uji na kuboko ko bakayuzha.”