Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

2 Kolinda 11:1-33

BIJI MU BUKU

  • Paulo ne batumwa bawamisha (1-15)

  • Makatazho apichilemo mutumwa Paulo (16-33)

11  Nakonsha kutemwa bingi umvwe mwantekenya mu kubula maana kwami kucheche. Pano bino mubena kuntekenya!  Mambo nemubila mukao yenka mukao* ubapo Lesa, nemulayile kwimusongwesha ku mwanamulume umo aye Kilishitu kabiji mbena kukeba kwimufikizha kwi aye nobe kisungu wilama.*+  Nangwa byonkabyo, naakamwa kuba’mba, byonkatu muloolo byo ajimbaikile Evwa mu bujimuku bwanji,+ milanguluko yenu yakeya konaika kufuma ku bukishinka ne ku kwilama bulongo byafwainwa Kilishitu.+  Umvwe muntu ungi waiya na kusapwila pe Yesu wapusana na ye twasapwijilepo, nangwa mwatambula mupashi wapusana na ye mwatambwile, nangwa mwatambula mambo awama apusana na o mwatambwile,+ mupelawizha bingi kumutekenya.  Mambo nayuka namba, batumwa benu bawamisha kechi bankila mu kintu nangwa kimo ne.+  Nangwa kya kuba kechi nayuka kwamba bulongo ne,+ bino maana nji nao; twialumbulwile bulongo kwi anweba mu mashinda onse ne mu bintu byonse.  Nanchi nalengele mambo pa kwipelula namba anweba mutumbijikwe, byo nemusapwijile na lusekelo mambo awama a Lesa kwa kubula kwimulipilisha nyi?+  Bipwilo bikwabo nebitambwile* bintu* byabyo kuba’mba nemwingijile.+  Bino byo najinga nenu saka nakajilwa bintu, kechi nakatezhepo muntu nangwa umo ne, mambo balongo bafumine ku Makedonya bampele byonse byo nakajilwe.+ Mu bintu byonse kechi nakebelenga kwimukatazha ne, kabiji nkatwajijila kwikala byonkabyo.+ 10  Byonkatu bukine bwa Kilishitu byo buji mwi amiwa, kechi nkaleka kwitotela+ mu bibunji bya mu Akaya ne. 11  Mambo ka o nabujile kwimukatazha? Nanchi na mambo a kuba kechi nemutemwa nenyi? Lesa wayuka’mba nemutemwa. 12  Bino amiwa nkatwajijila kuba byo mbena kuba,+ kuba’mba nkapwishe akya kintu kyo babepelamo aba bakeba kintu* kya kwiesakenyapo ne atweba mu bintu byo betotelamo. 13  Mambo bantu ba uno mutundu bo batumwa ba bubela, ba mingilo ba bujimbijimbi, kabiji bebepekezha kwikala batumwa ba kwa Kilishitu.+ 14  Kabiji kino kechi kya kukumya ne, mambo Satana watwajijila na kwialula kwikala nobe malaika wa kyeya.+ 15  Onkao mambo, kino kechi kya kukumya ne, umvwe ba mingilo banji bealula kwikala nobe ba mingilo baoloka. Bino mpelo yabo ikekala monka mwayila mingilo yabo.+ 16  Naamba jibiji namba: Muntu nangwa umo kange alanguluke’mba maana mfwao ne. Bino nangwa kya kuba mwammona bino, muntambule byonkabyo nobe muntu wabula maana, kuba’mba ne amiwa netoteko pacheche. 17  Byo mbena kwamba, kechi mbena kulondela byamba Nkambo ne, mbena kwamba byonka byakonsha kwamba muntu wabula maana, na kwitota ne kwiketekela. 18  Bavula byo babena kwitotela mu bintu bya ku mubiji,* ne amiwa nsakwitota. 19  Anweba byo muji na “maana,” mumvwa bulongo kwibatekenya bantu babula maana. 20  Mambo mumutekenya yense wimulama buzha, yense wimupukula bintu byenu, yense wimwangata byo muji nabyo, yense witumbijikila pe anweba ne yense wimupuma mu kilungi. 21  Naamba kino mu kwilengulwisha atweba bene, mambo kyakonsha kumweka nobe twikyubila mu kubula kukosa. Bino bakwabo inge bekyubila mu kuchinchika—mbena kwamba nobe muntu wabula maana—ne amiwa mbena kwikyuba mu kuchinchika. 22  Nanchi abo bo Bahebelu nyi? Ne amiwa ne Muhebelu.+ Nanchi abo bo bena Isalela nyi? Ne amiwa ne mwina Isalela. Nanchi abo bo baana* ba kwa Abalahama nyi? Ne amiwa nemwananji.+ 23  Nanchi abo bo ba mingilo ba kwa Kilishitu nyi? Nakumbula nobe muntu wakonya, amiwa ne bakila bonse: Naingila mingilo yavula,+ bankashile bimye byavula,+ bampumine bipumo byavula kabiji napichile mu bintu byavula bileta lufu.+ 24  Pa bimye bitanu, Bayudea bampumine bipumo 40 kufumyapo kimo,+ 25  pa bimye bisatu, bampumine na tumama,+ pa kimye kimo bangashile mabwe,+ pa bimye bisatu maato o najingamo aonaikile,+ bufuku ne mute najinga pa kalunga ka mema; 26  naendanga javula, kupita mu bizumba bya pa mikola, kukeba kungipaya ku tupondo, kukeba kungipaya ku bantu ba mu kisaka kyami,+ kukeba kungipaya ku bisaka bya bantu,+ mu bizumba bya mu muzhi,+ mu bizumba bya mungye, mu bizumba bya pa kalunga ka mema, mu bizumba bya balongo ba bubela, 27  mu kwingila mingilo yakosa ne ya kumanama, mu kutoñama javula,+ mu kufwa nzala ne kilaka,+ mu kubula kajo javula,+ mu mashika ne mu kubula bya kuvwala.* 28  Kununga pa bino bintu byonse bya pangye, kuji ne kyokya kinkatazha pa juba pa juba:* ko kuba’mba kijikila pa mambo a bipwilo byonse.+ 29  Ñanyi wabula kukosa, ne amiwa nabula kukosa? Ñanyi ye batuntwisha, ne amiwa kuzhingila ne? 30  Umvwe kyamfwainwa amiwa kwitota, nketotela mu bintu bimwesha kubula kukosa kwami. 31  Lesa, Shanji Nkambo Yesu, aye utotwa myaka ne myaka, wayuka’mba kechi mbena kubepa ne. 32  Mu Damasakasa, kitumbafumu wa kwa mfumu Aletasi wasopelenga muzhi mukatampe wa bena Damasakasa kuba’mba ankwate, 33  bino bangikizhizhe mu ntumbe ne kundupwila pa kipenze kya nsakwa ya muzhi+ ne kupuluka napulukile mu maboko anji.

Tubyambo twa munshi

Mu Kingiliki, “mukoyo wa Lesa.”
Nangwa’mba “watoka.”
Nangwa’mba “nebyangachile.”
Nangwa’mba “bukwasho.”
Nangwa’mba “kintu kyo babepelamo.”
Ko kuba’mba, mumwena bantu.
Mu Kingiliki, “lukunwa.”
Mu Kingiliki, “najinga na bwamba.”
Nangwa’mba “makatazho amfikila pa juba pa juba.”