Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

2 Bamfumu 4:1-44

BIJI MU BUKU

  • Elisha wavuzha manyi a mwanamukazhi wafwilwa (1-7)

  • Bumpanyi bwa mwanamukazhi mwina Shunema (8-16)

  • Mwanamukazhi bamufweta na mwana wa mulume; mwana wafwa (17-31)

  • Elisha wasangula mwana (32-37)

  • Elisha walengela masuku kuwama (38-41)

  • Elisha wavuzha bashinkwa (42-44)

4  Kwajinga mwanamukazhi umo wajinga na mwatawanji wa mu jibumba ja bangauzhi+ wamujijiile Elisha amba: “Bamwatawami bakalume benu bafwile kala, kabiji mwayukishatu bulongo amba bakalume benu baakamwanga Yehoba kimye kyonse.+ Pano muntu ye bakongweleko bintu waiya na kwangata baana bami amba bekale ke bazha banji.”  Ponkapo Elisha wamushikishe’mba: “Ñanyi kintu kyo ukeba’mba nkubile? Mbuule, ñanyi kintu kyo uji nakyo mu nzubo?” Aye wakumbwile’mba: “Amiwa wa mwingilo wenu kafwako byo nji nabyo mu nzubo ne, kanatu kamulondo ka manyi.”+  Kepo Elisha amwambijile’mba: “Yanga ukalombe bipompa mwabula bintu ku bakwenu bonse bo wikala nabo. Kange ulombe bicheche ne.  Apa bino wiye utwele mu nzubo, obewa ne baana bobe ba balume ne kwishinkilamo. Uyuzhe manyi mu byo byo bipompa byonse, ne kutula pa mbaji byo usakuyuzha.”  Byonkabyo, uno mwanamukazhi wayile. Aye ne baana banji ba balume byo batwelele mu nzubo ne kushinkako ku kibelo, baana banji bamupelenga bipompa, ne aye waitulwijilengamo manyi.+  Bipompa byo byayujile, waambijile mwananji umo amba: “Ndetele kipompa kikwabo.”+ Bino aye wamwambijile’mba: “Bipompa byapwa.” Ponkapo manyi ekilekele kuzunzuluka.+  Awa mwanamukazhi wayile na kubuula muntu wa Lesa wa kine, ne aye wamubuujile’mba: “Yanga ukapoteshe manyi ne kubwezha nkongole yobe, kabiji obewa ne baana bobe ba balume mukekwashishenga mu asakushalapo.”  Juba jimo Elisha wayile ku Shunema+ kwajinga mwanamukazhi wayile bingi nkuwa, kabiji wamusashijile’mba ajepo kajo konkakwa.+ Kimye kyonse kyo apitanga, wasendukilangapo na kuja kajo.  Byonkabyo, uno mwanamukazhi waambijile mwatawanji amba: “Nayuka namba uno muntu upita mu jino jishinda kimye kyonse ke wazhila wa Lesa. 10  Tumutungilepo kakibamba peulu, tumubikilemo+ ne mwanya, tebulu, mupando ne kya kutulapo lampi. Kabiji inge waiya kwi atweba, akakokolokelengamo.”+ 11  Juba jimo waishile konkakwa, kabiji watwelele mu kibamba kyajinga pa musemi ne kulaala monka. 12  Kabiji waambijile Gehazi+ wa mwingilo wanji amba: “Mwite mwanamukazhi mwina Shunema.”+ Ne aye wamwichile, kabiji uno mwanamukazhi waishile ne kwimana ko aji. 13  Kepo aambijile Gehazi amba: “Mubuule mwanamukazhi amba, ‘Obewa witubila bino byonse.+ Ñanyi kintu kyo usaka amba nkubile?+ Nanchi nkwambileko ku ba mfumu+ nangwa ku mukulumpe wa nzhita nyi?’” Bino aye wakumbwile’mba: “Amiwa mbena kwikalatu bulongo mu balongo bami.” 14  Kepo Elisha aambile’mba: “Pano ñanyi kintu kyo nsakumubila?” Gehazi wakumbwile’mba: “Uno mwanamukazhi kechi ujipo na mwana wa mulume ne,+ kabiji bamwatawanji bakota.” 15  Ponkapo wamwambijile’mba: “Mwite.” Ne aye wamwichile, kabiji waimene mu kibelo. 16  Kepo amwambijile’mba: “Pa kyonka kino kimye mwaka wiya, ukabukata mwana wa mulume.”+ Bino aye waambile’mba: “Ine nkambo, anweba muntu wa Lesa wa kine! Kange mumbepe amiwa wa mwingilo wenu ne.” 17  Nangwa byonkabyo, awa mwanamukazhi waimichile ne kusema mwana wa mulume pa kyonkakya kimye mu mwaka walondejilepo, byonkatu byo amubuujile Elisha. 18  Uno mwana wakomene, kabiji juba jimo wayile kwajinga bashanji, bajinga pamo na banowenenga. 19  Wabuujile bashanji amba: “Nafwa mutwe, nafwa mutwe!” Kepo shanji aambijile wa mwingilo amba: “Mutwale ku bainanji.” 20  Byonkabyo, wamutwajile ku bainanji, ne aye waikajile pa maulu a inanji kufikatu ne pa kushinkamana juba, ne kufwa wafwile.+ 21  Kepo inanji akanjijile peulu ne kumulaajika pa mwanya wa muntu wa Lesa wa kine,+ kabiji walupukilemo ne kushinkako ku kibelo. 22  Kabiji wabijikile mwatawanji amba: “Ntuminaipo wa mwingilo umo ne mbongolo umo kuba’mba mpelawizhe kuya ku muntu wa Lesa wa kine ne kubwela.” 23  Bino aye wamushikishe’mba: “Mambo ka o ubena kukebela kuya na kumumona lelo? Ñondo kechi watentama ne,+ kabiji kechi jo juba ja sabado ne.” Nangwa byonkabyo, aye waambile’mba: “Bintu byonse bijitu bulongo.” 24  Byonkabyo, wabikile kya kwikalapo pa mbongolo ne kwambila wa mwingilo wanji amba: “Twaya pelawizha. Kange ukepesheko lubilo na mambo a amiwa ne, kanatu nakwambila kuba byo byo.” 25  Byonkabyo, uno mwanamukazhi wayile ku muntu wa Lesa wa kine ku Mutumba wa Kamela. Uno muntu wa Lesa wa kine byo amumwenetu palepa byobya, waambijile Gehazi wa mwingilo wanji amba: “Tala! Mwanamukazhi mwina Shunema awa wiya. 26  Yanga lubilo ukamutundaile ne kumushikisha’mba, ‘Mujitu bulongo nyi? Ne bamwatawenu nabo bajitu bulongo nyi? Ne mwanenu ujitu bulongo nyi?’” Aye wakumbwile’mba: “Ee, tujitu bulongo bonse.” 27  Uno mwanamukazhi byo afikile ku muntu wa Lesa wa kine wajinga ku mutumba, ponkapo wamukwachile ku maulu.+ Kepo Gehazi aishile kwipi amba amufumyeko, bino muntu wa Lesa wa kine wamwambijile’mba: “Muleke, mambo uji bingi na bulanda,* kabiji Yehoba wamfya kino kintu, kabiji kechi wambuula ne.” 28  Kepo uno mwanamukazhi aambile’mba: “Anweba nkambo, nanchi nemulombelepo mwana wa mulume nyi? Nanchi kechi nemwambijile namba, ‘Kundaya bubela’ nenyi?”+ 29  Ponkapo Elisha waambijile Gehazi amba: “Inyinge kivwalo kyobe mu lubunda+ ne kusenda mukombo wami mu kuboko kobe uyenga. Inge usambakane muntu, kange umwimune ne; kabiji inge muntu akwimune, kange umukumbule ne. Yanga ukabike uno mukombo wami pa kilungi kya kalombwana.” 30  Ponkapo inanji uno kalombwana waambile’mba: “Byonkatu Yehoba byo aji na bumi ne anweba byo muji na* bumi, kechi nsakwimusha ne.”+ Onkao mambo, waimene ne kuya na uno mwanamukazhi. 31  Gehazi watangijileko, kabiji wabikile mukombo pa kilungi kya kalombwana, bino kechi wapemenepo nangwa kwisunsunyatu ne.+ Wabwelele na kutundaila Elisha ne kumwambila’mba: “Kalombwana kechi wabuuka ne.” 32  Elisha byo atwelele mu nzubo, wataaine kalombwana walaala pa mwanya wanji saka afwa.+ 33  Watwelele ne kwishinkilamo bubiji bwabo, kabiji watendekele kulomba kwi Yehoba.+ 34  Wakanjijile pa mwanya ne kukuvumana peulu ya mwana ne kukinka kanwa kanji pa kanwa ka kalombwana, ne meso anji pa meso a kalombwana, ne maboko anji pa maboko a kalombwana, ne mubiji wa mwana watendekele kutwa kyuya.+ 35  Wapitañenenga mu nzubo, kabiji wakanjijile pa mwanya ne kwitanyikilapo jibiji. Kalombwana wachamwine jitanu na jibiji, kepo alabilemo.+ 36  Ponkapo Elisha waichile Gehazi ne kumwambila’mba: “Mwite mwanamukazhi mwina Shunema.” Ne aye wamwichile kabiji waishile ko ajinga. Kepo amwambijile’mba: “Shikula mwanobe.”+ 37  Kabiji waishile ne kuponena ku maulu ne kumufukamina, kepo ashikwile mwananji ne kulupukamo. 38  Kimye Elisha kyo abwelele ku Giligala, mwajinga kipowe kya nzala mu kyalo.+ Jibumba ja bangauzhi+ jaikele kwi aye, kabiji waambijile wa mwingilo wanji+ amba: “Shikula mpuki yabaya utekele masuku jibumba ja bangauzhi.” 39  Umo mwi abo wayile mungye na kwapa bishu, kabiji wataaine kichi ne kwapako byapasha machimpa ne kwibiyuzha pa kivwalo kyanji. Kepo abwelele ne kwibichibawila mu mpuki ya masuku, bino kechi wibiyukile ne. 40  Kabiji bapele bano bantu masuku amba bapwile, bino byo bapwijilepotu pa ano masuku, batamine miteto amba: “Anweba muntu wa Lesa wa kine, mu ino mpuki muji bintu bifwana.” Kabiji bakankelwe kwiapwila.” 41  Kepo ebambijile’mba: “Letai fulaulo.” Byo amubikile mu mpuki, wibambijile’mba: “Bapai bantu.” Kabiji mu mpuki kechi mwajingapo bintu bifwana ne.+ 42  Muntu umo wafumine ku Baela-shalisha,+ waletejile muntu wa Lesa wa kine bashinkwa bambaale 20+ bo balengele na bipangwa bitanshi kupya, ne mufuko wa kajo kanenda.+ Kepo Elisha aambile’mba: “Pai bantu baje.” 43  Nangwa byonkabyo, wa mwingilo wanji waambile’mba: “Nakonsha kwikapana byepi ku bantu 100?+ Aye wamwambijile’mba: “Bape bantu baje, mambo Yehoba waamba’mba, ‘Basakuja kabiji kasakushalapo.’”+ 44  Ponkapo wibapele, ne abo bajiile kabiji kashajilepo,+ monka mwayijile byaambile Yehoba.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “mweo wanji ubena kumukatazha.”
Nangwa’mba “mweo wenu byo aji na.”