Yai panembwa’mba bijipo

Yai paji ndonda ya mitwe

Bakamonyi ba kwa Yehoba

Salai mulaka Kikaonde

2 Bamfumu 14:1-29

BIJI MU BUKU

  • Amaziya, mfumu wa Yuda (1-6)

  • Kulwa na bena Edomu ne bena Isalela (7-14)

  • Lufu lwa kwa Yehoashi wa ku Isalela (15, 16)

  • Lufu kwa kwa Amaziya (17-22)

  • Yeloboma wa bubiji, mfumu wa Isalela (23-29)

14  Mu mwaka wa bubiji wa bukalama bwa kwa Yehoashi+ mwana wa kwa Yehoahaza mfumu wa Isalela, Amaziya mwana wa kwa Yehoashi Mfumu wa Yuda mo mo aikele mfumu.  Wajinga na myaka ya kusemwa 25 kimye kyo aikele mfumu, kabiji walamine mu Yelusalema myaka 29. Inanji wajinga Yehoadina wa ku Yelusalema.+  Waubilenga byaoloka kwi Yehoba, bino kechi byonka byaubilenga Davida+ mushakulu wanji ne. Waubilenga byonse byaubile Yehoashi shanji.+  Nangwa byonkabyo, mapunzha atuntama kechi beafumishemo ne,+ kabiji bantu batapishenga ne kusoka bya kufutumuna pa mapunzha atuntama.+  Byo akoseshetu bufumu bwanji, waipayile bakalume banji bonka baipayile shanji mfumu.+  Bino baana ba bambanzhi kechi wibepayile ne, monka mwayijile mukambizho wa Yehoba wanembelwe mu buku wa Mizhilo ya Mosesa amba: “Bashabo kechi bafwainwa kufwa na mambo a baana babo ne, kabiji baana nabo kechi bafwainwa kufwa na mambo a bashabo ne; pakuba muntu yense wafwainwa kufwa na mambo a bubi bwanji mwine.”+  Watapile bena Edomu+ mu Musanza wa Mukele,+ banabalume 10,000, kabiji waangachile muzhi wa Sela mu nkondo+ ne kumutumba’mba Yokotela kufika ne lelo jino.  Kepo Amaziya atumine baluwe kwi Yehoashi mwana wa kwa Yehoahaza, Yehoahaza mwana wa kwa Yehu mfumu wa Isalela amba: “Iya tulwe nkondo.”*+  Yehoashi Mfumu wa Isalela watumine ano mawi kwi Amaziya Mfumu wa Yuda amba: “Mukolobola wa ku Lebanoni watumine jiwi ku kichi kya sida kya ku Lebanoni amba, ‘Upane mwanobe ku mwanami kuba’mba ekale mukazhanji.’ Nangwa byonkabyo, lukinyama wa ku Lebanoni wapichile ne kunyantaula mukolobola. 10  Na mambo a kuba obewa watapile Edomu,+ muchima wobe kyo elundumikila, iyowe lukumo lobe, pano bino wikalengatu mu nzubo* yobe. Mambo ka o ubena kukebela bya malwa ne kupona, ne kulengela Yuda kuponena pamo ne obewa?” 11  Bino Amaziya kechi waumvwine ne.+ Onkao mambo, Yehoashi Mfumu wa Isalela wayile, kabiji aye ne Amaziya Mfumu wa Yuda balwile nkondo ku Bete-shemeshi+ wa mu Yuda.+ 12  Bena Yuda bebashinjile ku bena Isalela, onkao mambo, muntu yense wanyemejile ku nzubo* yanji. 13  Yehoashi Mfumu wa Isalela wakwachile Amaziya Mfumu wa Yuda mwana wa kwa Yehoashi, Yehoashi mwana wa kwa Ahaziya, konka ku Bete-shemeshi. Kepo baishile ku Yelusalema, ne aye wapumwine nsakwa ya Yelusalema kufuma ku Kibelo kya Efelaimu+ kufika ku Kibelo kya ku Jikonka,+ makyubichi 400.* 14  Wasendele ngolode yonse ne siliva ne bipe byonse byo bataaine mu nzubo ya Yehoba ne mo balaminanga bya buneme bya mu nzubo* ya mfumu, kuvwangakotu ne bazha. Kepo abwelele ku Samaliya. 15  Bintu bikwabo byapichilemo Yehoashi ne byonse byo aubile ne mingilo yanji ikatampe ne byo alwile ne Amaziya Mfumu wa Yuda, nanchi kechi byanembwa mu buku wa bintu byapichilengamo bamfumu ba mu Isalela nenyi? 16  Kepo Yehoashi bamutwajile na kulaala kwalaala bashakulu banji, kabiji bamuzhiikile mu Samaliya+ konka ko bazhiikile bamfumu ba mu Isalela; kabiji mwananji aye Yeloboma*+ wamuswaine pa bufumu. 17  Amaziya+ mwana wa kwa Yehoashi mfumu wa Yuda waikele myaka 15 kufuma pafwijile Yehoashi+ mwana wa kwa Yehoahaza mfumu wa Isalela.+ 18  Bintu bikwabo byapichilemo Amaziya, nanchi kechi byanembwa mu buku wa bintu byapichilengamo bamfumu ba mu Yuda nenyi? 19  Mu kuya kwa moba, bamwalukijilemo+ mu Yelusalema, kabiji wanyemejile ku Lakishi, bino batumine banabalume bamulondejile ku Lakishi ne kumwipayila konkakwa. 20  Kabiji bamubwezhezhe saka bamusenda mu kalaki ye bakokelenga ku bambili, kabiji bamuzhiikile mu Yelusalema konka ko bazhiikile bashakulu banji mu Muzhi wa Davida.+ 21  Kepo bantu bonse ba mu Yuda basendele Azaliya,*+ wajinga na myaka ya kusemwa 16,+ ne kumuswanyika pa bufumu bwa shanji aye Amaziya.+ 22  Washimukulwile Elata+ ne kumubwezha ku Yuda byo batwajile mfumu* na kulaala kwalaala bashakulu banji.+ 23  Mu mwaka wa bu 15 wa bukalama bwa kwa Amaziya mwana wa kwa Yehoashi mfumu wa Yuda, Yeloboma+ mwana wa kwa Yehoashi Mfumu wa Isalela mo mo aikele mfumu mu Samaliya, kabiji walamine pa myaka 41. 24  Waubilenga byatama kwi Yehoba. Kabiji kechi walekele kuba bubi bonse Yeloboma mwana wa kwa Nebati bo alengejile bena Isalela kuba ne.+ 25  Wabwezhezhe mupaka wa Isalela po ajinga kala kufuma ku Lebo-hamata*+ kukafika ne ku Kalunga ka Mema ka ku Alaba,*+ monka mwayijile byambo bya Yehoba Lesa wa Isalela byo aambile kupichila mwi kalume wanji Yona+ mwana wa kwa Amitai, ngauzhi wa ku Gata-hefela.+ 26  Mambo Yehoba wamwene lumanamo lukatampe lwapichilengamo bena Isalela.+ Kafwako washajile wa kukwasha bena Isalela ne, nangwatu boba babujile wa kwibakwasha nangwa babujile kukosa. 27  Pakuba Yehoba walayile’mba jizhina ja bena Isalela kechi bakejizhimañanya pano pa ntanda ne.+ Onkao mambo, wibapulwishe kupichila mu kuboko kwa kwa Yeloboma mwana wa kwa Yehoashi.+ 28  Bintu bikwabo byapichilemo Yeloboma, bintu byonse byo aubile ne mingilo yanji ikatampe, ne byo alwile ne byo abwezhezhe Damasakasa+ ne Hamata+ ku Yuda mu Isalela, nanchi kechi byanembwa mu buku wa bintu byapichilengamo bamfumu ba mu Isalela nenyi? 29  Kepo Yeloboma bamutwajile na kulaala kwalaala bashakulu banji, konka ko bazhiikile bamfumu ba mu Isalela; kabiji mwananji aye Zekaliya+ wamuswaine pa bufumu.

Tubyambo twa munshi

Nangwa’mba “tumonañane kilungi na kilungi.”
Nangwa’mba “jilapa jobe.”
Mu Kihebelu, “tente wanji.”
Nobe mamita 178. Monai bya Kulumbulula B14.
Nangwa’mba “jilapa ja.”
Ko kuba’mba, Yeloboma wa bubiji.
Kulumbulula’mba “Yehoba Wankwasha.” Kabiji utelwa’mba Uziya pa 2Mf 15:13; 2Mo 26:1-23; Is 6:1; ne Zek 14:5.
Ko kuba’mba, shanji Amaziya.
Nangwa’mba “ku kibelo kya Hamata.”
Ko kuba’mba, Kalunga ka Mema ka Mukele, nangwa’mba Kalunga ka Mema Kafwa.