“Bantu bayuke’mba anweba, yenka wa jizhina ja Yehoba, yenu bunketu Mwine Wakila pano pa ntanda ponse.”

Salamo 83:18

“Yukai’mba Yehoba ye Lesa. Aye ye witulengele, ne atweba twi bantu banji.”

Salamo 100:3

“Amiwa yami Yehoba. Jino jo jizhina jami. Kechi mpana lukumo lwami ku muntu nangwa umo ne. Kabiji lutotelo lwami kechi nelupana ku bankishi ba kusonga ne.”

Isaya 42:8

“Yense wita pa jizhina ja Yehoba ukapuluka.”

Loma 10:13

“Nzubo yonse kuji wiishimika, bino walengele bintu byonse, ye Lesa.”

Bahebelu 3:4

 “Talai mwiulu mumone. Ñanyi walengele bino bintu byonse? Yenkawa wibitangijila monka mwayila kuvula kwabyo ne kwibibala; byonse wibitela pa mazhina. Na mambo a bulume bwanji bukatampe ne ngovu yanji ya kukumya, kafwako kintu nangwa kimo kyabulapo ne.”

Isaya 40:26