“Mosesa wanembele byambo byonse byaambile Yehoba.”

Kulupuka 24:4

“Danyela byo alaajile pa mwanya walotele kiloto ne kumona bimwesho. Kepo anembele kiloto; watongawilemo bintu byonse byo amwene.”

Danyela 7:1

“Byo mwatambwile mambo a Lesa, o mwaumvwine kwi atweba, kechi mwiatambwile nobe byambo bya bantu ne, poso byonka byo aji kine mambo a Lesa.”

1 Tesalonika 2:13

“Binembelo byonse byanembelwe na lutangijilo lwa mupashi wa Lesa kabiji bikwasha bantu pa kwibafunjisha.”

2 Timoti 3:16

“Bungauzhi kechi bwaishileko na kyaswa muchima wa muntu ne, bino bantu baambilenga byafumine kwi Lesa byo bebatangijile ku mupashi wazhila.”

2 Petelo 1:21