Lesa wingijisha Baibolo Wazhila kwisambilamo ne atweba bonse. Twafwainwa kumufunda pa kuba’mba tuyuke Mwine Nembi. (Yoano 17:3; 2 Timoti 3:16) Mu Baibolo, Yehoba Lesa wasolola byo akeba kubila bantu ne ntanda yo bekalapo.—Ntendekelo 3:15; Lumwekesho 21:3, 4.

Kafwako buku mukwabo wakonsha kupimpula bwikalo bwa bantu ne. Baibolo witulengela kwikala na byubilo bya Yehoba nabiji butemwe, lusa ne kifyele. Witulengela kwikala na luketekelo ne kukwasha bantu kuchinchika inge babena kupita mu makatazho. Kabiji watwajijila kusolola bintu bya pano pa ntanda byapusana na kyaswa muchima wa Lesa.—Salamo 119:105; Bahebelu 4:12; 1 Yoano 2:15-17.

Baibolo wanembelwe patanshi mu Kihebelu, Kialamaiki ne Kingiliki kabiji watuntululwa yense nangwa lubaji lumo, mu milaka nobe 2,600. Ye buku watuntululwa mu milaka yavula ne kumusampanya kufumatu ne kala. Kafwako buku mukwabo uji nobe Baibolo ne. Bungauzhi bwa mu Baibolo bwaamba’mba: “Ano mambo awama a Bufumu [byambo bine biji mu Baibolo] bakeasapwila pano pa ntanda ponse kwikala bukamonyi ku bisaka byonse bya bantu, apa bino mpelo ikafike.”—Mateo 24:14.

Na mambo a kuyuka buneme bwa byambo biji mu Baibolo, twatuntulula Baibolo kulondela byambo byonka byo byajinga mu mulaka mutanshi kabiji wapela kumvwa ne kutanga. Mitwe iji mu Bya Kulumbulula nabiji, “Mafunde a Kulondela pa Kutuntulula Baibolo,” “Biji mu uno Baibolo” ne “Byalengela Kuba’mba Twikale na Baibolo” balumbulula bintu bimo byo balondejilenga pa kutuntulula ne bimo byo balumbulula pa biji mu uno Baibolo.

Aba batemwa Yehoba Lesa ne kumupopwela bakeba Mambo a Lesa atuntululwa bulongo kabiji apela kumvwa. (1 Timoti 2:4) Na mambo a bino, twatuntulula uno Baibolo mu Kikaonde, monka mwayila byo twakebelenga pa kutuntulula Baibolo wa Binembelo bya Ntanda Ipya mu milaka yavula. Twaketekela ne kulomba’mba byo musakutanganga uno Baibolo wa Binembelo Byazhila musakumwenamo byo mubena kutwajijila na ‘kukeba Lesa . . . ne kumutaana.’—Byubilo 17:27.

Kavoto ka Bantuntuluzhi ba Baibolo wa Ntanda Ipya

June 2014