MONAI
Byambo
Kipikichala

KIMYE

MPUNZHA

KYAMWEKELE

MATEO

MAKO

LUKA

YOANO

Mu, 29

Ku Mukola wa Yodano, kampe kwipi na Betani bushiya bwa Yodano

Kubatizhiwa ne kushingwa kwa kwa Yesu; Yehoba wamutela’mba Mwananji ne kusekela mwi aye

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Mungye mu Yudea

Diabola wamweseka

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Ku Betani bushiya bwa Yodano

Yoano Mubatizhi wayuka Yesu Mwana Mukooko wa Lesa; baana ba bwanga batanshi baiya kwi Yesu

     

1:15,29-51

Kena wa ku Ngalilea; Kapenama

Kya kukumya kitanshi pa masongola, waa lula mema ke binyu; waya ku Kapenama

     

2:1-12

Mu 30, Kijiilo kya Lupitailo

Yelusalema

Watokesha nzubo ya Lesa

     

2:13-25

Wisamba ne Nikodema

     

3:1-21

Yudea; Enona

Waya ku Yudea, baana banji ba bwanga babatizhenga; Yoano wasapwila japelako pe Yesu

     

3:22-36

Tibeliasa; Yudea

Yoano bamukasa; Yesu waya ku Ngalilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Saikala, mu Samaliya

Waya ku Ngalilea, wafunjisha bena Samaliya

     

4:4-43

Mungye mu Yudea